El portal del comerciant

Noticies

 • 08 abril 2020
  AJUDES URGENTS ALS AUTONÓMOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

  Persones beneficiàries i condicions: Persones amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana que havent figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020, hagen suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, hagen reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturat en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

  Queden excloses les persones treballadores autònomes que:

  a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d’activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

  b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d’altre.

  c) Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019.

  d) Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions.

  Objecte: Aquest decret té per objecte la concessió d’ajudes a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.

  Bases reguladores: Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de la COVID-19.

  Quantia: La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març; i de 750 euros per a la resta.

  Termini de presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

  DOGV.

  !! Enllaç d'accés a la tramitació: http://www.labora.gva.es/ca/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-2020-ayuda-extraordinaria-a-personas-trabajadoras-autonomas-covid19

  Amb la finalitat d'evitar la saturació de les xarxes i servidors de GVA davant la previsió del gran volum de sol·licituds el procediment de sol·licitud es desenvoluparà en dues fases:

  *Una primera fase en la qual els interessats presentaran únicament l'imprés deSOLICITUD ABREUJADA. El sistema informàtic assignarà a cada persona interessada un dia i franja horària per a completar la sol·licitud.

  * En la segona fase, en el dia i hora assignada les persones interessades completaran la sol·licitud amb la resta de dades necessàries (les dades de la sol·licitud abreujada es bolcaran automàticament pel sistema) i la documentació preceptiva segons el decret de convocatòria.

  (veure apartat FAQS): 

  http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCOV.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24

  """ Tota aquesta documentació s'han de presentar per seu electrònica, per la qual cosa; "En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'aportarà formulari relatiu a la representació". """

  Més informació
 • 08 abril 2020
  Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.
  Més informació
 • 08 abril 2020
  PRESTACIÓ EXTRARORDINARIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT.

  El REIAL DECRET LLEI 8/2020 establix la possibilitat per als treballadors per compte propi o autònoms sol·licitar la prestació per cessament d'activitat. Esta prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora de l'autònom. Pot acollir-se qualsevol persona que es trobe en el REPTA, ja siga persona física, soci d'una societat, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, familiar col·laborador, etc. En este mateix RD Llei s'estable la possibilitat de realitzar un ERTE entre els seus treballadors a fi d'alliberar a l'empresario de la càrrega del pagament de les nòmines i seguretat social dels treballadors durant el temps que dure l'Estat d'Alarma.

  La prestació extraordinària de cessament d'activitat es gestionarà per les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social i, si és el cas, pel SEPE/ISM, d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 346 del TRLGSS, l'inici i el fi de la percepció de la mateixa serà comunicat per aquelles a esta TGS.

  Més informació: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/real-decretoley-82020-17-marzo-medidas-urgentes-extraordinarias-hacer-frente-impacto-economico-y-social-covid19-2

  Més informació
 • 08 abril 2020
  CAMBRA DE COMERÇ "Comerç és vida"
  Més informació
 • 08 abril 2020
  AVALS I FINANÇAMENT. (ICO per a empreses i autònoms)

  Pel que disposa el RD 8/2020, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedida per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per a atendre les seues necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

  El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros.

  En Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms.  Este primer tram té un import de 20.000 milions d'euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d'autònoms i pimes.

  - Podran sol·licitar estos avals les empreses i autònoms afectats per la crisi del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estigueren en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades després de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

  - L'aval garantirà el 80% de l'import de cada un dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

  - L'aval emés tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys.

  - El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

  - Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per als seus operacions fins al 30 de setembre de 2020.  Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb què l'ICO haja subscrit els corresponents acords de col·laboració.

  - Les entitats financeres es comprometen a mantindre els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficien d'estos avals en línia amb els costos aplicats abans de l'inici de la crisi del COVID-19.

  - També assumixen el compromís de mantindre, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resulten avalats.

  Més informació: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/linea-avales-y-financiacion-real-decretoley-82020-17-marzo

  Més informació
 • 08 abril 2020
  MERCATS D'ELDA. MESURES ENFRONT DEL COVID-19

  Per a això des de l'Àrea de Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Elda s'han establit, en coordinació amb les Associacions de Comerciants del Mercat Central i el Mercat de San Francisco de Sales, una sèrie de mesures per a garantir a les persones consumidores una compra segura, en adequades condicions sanitàries, garantint la seua oferta habitual; que es veu reforçada durant aquest període amb un servei especial de recollida de compres i repartiment a domicili.

  Condicions sanitàries adequades en instal·lacions generals i llocs de venda
  Amb el suport del Centre de Salut Pública d'Elda, dependent de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la *Generlaitat Valenciana, les instal·lacions i llocs de venda dels Mercats d'Elda són revisats setmanalment amb l'objectiu de garantir el *cumpimiento de les condicions sanitàries, garantint una compra segura.
  Refuezo de la neteja diària 

  S'ha elevat el personal dedicat a la neteja diària dels Mercats, tant en horari comercial, com al tancament dels establiments, amb la finalitat de reforçar la neteja i *higine dels edificis íntegrament.

  Desinfecció exterior i interior
  Periódicamete l'UME (Unitat Militar d'Emergències del Ministeri de Defensa) duu a terme labors de desinfecció amb vehicles especialitzats dels exteriors, tant del Mercat Central com del Mercat de San Francisco de Sales; actuant sobre voreres, perímetre dels edificis, entrades i accessos per a vehicles de reposició de productes.

  Així mateix, per empresa especialitzada, es desenvolupen labors de purificació de l'interior dels Mercats Municipals en totes les seues estades, a través de productes desinfectants segurs.

  Senyalització de seguretat

  En compliment del que s'estableix en l'RD 463/2020, s'han disposat mesures per a guardar les distàncies de seguretat entre clients i entre clients i comerciants. Per a això s'ha senyalitzat el sòl de les sales de venda, mitjançant "línies" d'espera que permeten de manera visual, clara i còmoda ocupar espais *sufientes entre persones per a realitzar una compra còmoda i ràpida.

  Control d'Aforaments

  Per a evitar aglomeracions i supervisar les distàncies de seguretat, durant la jornada de vendes diàriament es controla l'aforament dels Mercats, establint-se les mesures de control necessàries per a afavorir una compra còmoda i segura per part de tots els usuaris.

  Reforç de la seguretat

  El compliment de les garanties de seguretat, es reforça, a més d'amb el personal de Mercats (clarament *indentificado), Policia Local i Policia Nacional, amb un servei especial de vigilància privada.

  Cartelleria informativa i informació actualitzada per a comerciants

  La informació *facilidada per les diferents administracions públiques, així com l'elaborada per l'Ajuntament d'Elda, sobre recomanacions per a una compra segura i aspectes generals respecte a la prevenció de el  *COVID-19, s'exposa de manera visible en els accessos i taulers d'anuncis dels Mercats. Així mateix de manera regular, es manté informats a comerciants a través de Circulars Informatives i informació actualitzada a través del servei web "El Portal del Comerciant d'Elda" (elda.portaldelcomerciante.com)

  Optimització dels horaris comercials

  En consonàncies amb les recomanacions *generaltes i el que s'estableix en l'RD 463/2020, i amb l'objectiu d'evitar desplaçaments i aglomeracions i, al seu torn, oferir un servei de compra adequat a les necessitats de les persones consumidores, els mercats de la  ciutat, durant aquest període, han ajustat els seus *horaros d'obertura: 

  • DILLUNS............ Tancat
  • DIMARTS......... 7 a 14 hores
  • DIMECRES... 8 a 14 hores
  • DIJOUS.......... 8 a 14 hores
  • DIVENDRES.........7 a 14,30 hores
  • DISSABTE..........7 a 14,30 hores
  Recollida de comandes i repartiment a domicili

  Un important nombre de llocs de venda dels Mercats d'Elda, s'han adherit a la "Guia ràpida de comerços i establiments que ofereixen repartiment a domicili" mentre es mantinga l'estat d'alarma pel *Coronavirus. Els llocs de venda, s'encarreguen d'entregar a domicili les comandes realitzades per telèfon, WhatsApp, correu electrònic... , evitant desplaçaments i fent més fàcil el *confimamento. A més, molts establiments també ofereixen un servei ràpid de recollida “clic & *collect”, amb comandes ja preparades i llestos per a portar previ encàrrec.

  Garantia de proveïment

  El Mercat Central i el Mercat de San Francisco de Sales, garanteixen una permanent oferta, àmplia i especialitzada de productes d'alimentació fresca de qualitat, garantida a través de la seua xarxa de distribució, serveis majoristes i productors de proximitat.

  COMERÇ D'ELDA - SERVEI ESSENCIAL

  Més informació
 • 07 abril 2020
  PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS SOBRE COMERÇ (FAQ). Actualitzat 7/04/2020

  Més informació, ací

  Més informació
 • 07 abril 2020
  INFORMACIÓ PER A DUBTES EMPRESARIALS I LABORALS

  INFORMACIÓ PER A DUBTES EMPRESARIALS I LABORALS

  Més informació
 • 07 abril 2020
  Quédate en casa 🏠, el comercio de #Callosa te lleva la compra
  Més informació
 • 07 abril 2020
  PROTOCOL DE SALUT COVID-19 MERCATS REV. 06/04
  Més informació
 • 07 abril 2020
  AYUDAS DIRECTAS PARA AUTÓNOMOS A TRAVÉS DE GVA LABORA
  Més informació
 • 07 abril 2020
  COVID19 PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS SOBRE COMERÇ. ACTUALITZAT 7 D'ABRIL

  Llista de tots els comerços que poden obrir al públic i quins no, dubtes sobre les botigues de menjar per a emportar, condicions per les quals està permet circular amb vehicle, dies que obri el comerç aquesta setmana de Pasqua, etc. Consulta el document actualitzat aquest 6 d'abril amb informació oficial.

  Algunes preguntes:

  • Quins establiments poden obrir?
  • Puc vendre per internet o per telèfon?
  • Que passa amb els hipermercats?
  • I amb els centres comercials?
  • Els bars i restaurants, poden fer menjar per emportar?
  • Si tanque el meu negoci, tinc algun tipus d'ajuda?
  • Si el meu negoci és de primera necessitat, tinc l'obligació d'obrir?
  • Puc atendre baixant un poc la persiana o mitjançant una finestra?
  • Que ocorre amb els mercats de venda no sedentària?
  • Per a què puc agafar el cotxe?
  • Quants passatgers poden anar en un vehicle?
  • Puc portar el meu cotxe al taller?
  • Hi ha servei de taxi, Uber o Cabify?
  • Quan estaran obertes les tendes?

   

  Enllaç al PDF

  Més informació
 • 07 abril 2020
  Pla exprés de "formació on line en comerç electrònic", "gratuït" per a comerciants i artesans de la CV.

  "En el marc de la iniciativa Comercio és Vida se ha arribat a un acord amb Universidad Ecommerce para posar en marxa el Pla Expréss de formació online en comerç electrònic, amb l'objectiu d'ajudar a les pimes del comerç i l'artesania a l'afrontar la crisi del coronavirus.

  Esta iniciativa formativa estarà vigente hasta el 31 de mayo y tienes plazas limitades. (Es tindran en compte els 300 primers inscrits) .

  Els comerciants i artesans que vullguen realitzar este pla de formació han d'inscriure's en aquest enllaç y complir els requisits següents:

  • Tindre la seu social en la Comunitat Valenciana. Ser microempresa o xicoteta empresa, (fins a 50 empleats i fins a 10 milions d'euros/año) .
  • Pertànyer al sector comercial detallista o artesà.
  • En el cas del comerç detallista, has de comptar amb almenys un punt de venda físic, encara que en este moment estiga tancat per les mesures de l'estat d'alarma. 
  • Hi ha un límit de dos participants per empresa.
  • El compliment de todos estos requisitos es obligatori per a poder accedir al pla.

  Al formalitzar la inscripció i rebre la confirmació, les persones interessades tendrán acceso totalment gratuito a todos els cursos del Campus on line hasta el 31 de maig, amb tot el que és necessari per a vender on line hoy en dia amb garantías. 

  La formació está focalizada a donar ferramentes, consells i assessorament perquè llançar o reforçar els canals de comerç electrònic com més prompte millor, com a mesura per a pal·liar el confinament i el tancament forçós de molts negocis per causa de la crisi del coronavirus.

  Al finalitzar la formació exprés s'expenderán Diplomas de Certificación para completar el currículum i demostrar els coneixements en ecommerce.

  A més, els participants tindran atenció preferent per part de l'equip d'atenció a l'alumnat i el claustro de professors, i podran participar gratuïtament en la emisió setmanal de webinars en directe, específics per a respondre dubtes i gestionar els avanços en el llançament de la iniciativa de venta on line.  Una newsletter semanal informará dels nous continguts, horaris dels webinars y ferramentes recomanades para possar en marxa les iniciativa de venta on line en temps rècord.

  Tens tota la informació i el calendari de webinars en la página web del Pla exprés de formació en ecommerce.

  Més informaciónhttps://campus.universidadecommerce.net/p/plan-formacion-cv

   

   

   

  Més informació
 • 07 abril 2020
  AJUDES URGENTS A PERSONES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA COVID-19 · 2020

  - Resumen ajudes

  - Resumen ampliat

  - Video explicatu LABORA

  - Procediment complet

  Més informació
 • 06 abril 2020
  AJUDES URGENTS A PERSONES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA
  Més informació
 • 06 abril 2020
  DECRET 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19

  DECRET 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19

   Objecte i àmbit L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió d’ajudes a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.

   Import de les ajudes 1. La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta..

  ENLLAÇ

   

  Més informació
 • 06 abril 2020
  VÍDEO DE LABORA ON S'EXPLIQUEN LES AJUDES PER A AUTÒNOMS
  Més informació
 • 06 abril 2020
  EL DIMECRES 8 D'ABRIL S'OBRI EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. TOTA LA INFORMACIÓ ACÍ

  Aprovades les bases que regulen la concessió d'ajudes directes urgents a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana afectades per la COVID-19, mitjançant el decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell.

  Qui pot demanar les ajudes? Persones treballadores en règim d'autònomes de la Comunitat Valenciana.
   

  Requisits:

  • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant almenys el termini comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Haver suspés l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Real decret 463/2020, de 14 de març.
  • Haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en un 75% respecte a la facturació en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
  • Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

   

  Quin és l'import de les ajudes?

  • Suspensió d'activitats: 1.500 €
  • Reducció de facturació: 750 €


  Com demane l'ajuda?

  La sol·licitud es deu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, mitjançant el procediment habilitat: "EAUCOV 2020 Ajuda Extraordinària a persones treballadores autònomes Covi-19".

  En la següent pàgina, la qual s'habilitarà en dos dies, estarà disponible tota la informació i documentació de la convocatòria: http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/aju- des-foment-del-ocupacio

  Per a la tramitació telemàtica es deu tindre firma electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat. En cas de no ser així, deurà acudir a la representació mitjançant persones que si ho tinguen, acreditant la representació.

   

  Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

  S'iniciarà el dimecres 8 d'abril a les 09.00 hores i finalitzarà el 4 de maig a les 09.00 hores.

   

  Quina documentació he d'entregar?

  A l'article 6 "Documentació que deu acompanyar la sol·licitud" ho podeu encontrar. Adjuntem l'enllaç al DOGV a continuació.

  Recorda: és important realitzar bé la sol·licitud o serà inadmesa, així com presentar tota la documentació necessària.

   

  Quan sabré si he rebut l'ajuda?

  El termini per resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud a la seu electrònica de la Generalitat. Passat aquest termini sense que s'haja citat i notificat resolució expressa, es podrà entendre com a desestimada.

  Aquesta informació és sols a títol informatiu. Per a consultar totes les bases i la normativa, adjuntem la publicació oficial al DOGVhttps://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

  Més informació
 • 06 abril 2020
  PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQÜENTS SOBRE COMERÇ (FAQ) ACTUALITZAT A 6 D'ABRIL DEL 2020
  Més informació

 • Pàgina 2 de 510

 • Mostrant del 21 fins al 40 d'un total de 10199 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible