El portal del comerciant

Normativa

NORMATIVA ESPECÍFICA

LLEI estatal 7/1996, 15 de gener, d'Ordenació del comerç detallista (Cap. VI)

ORDRE de 14 d'octubre de 1999, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a la inscripció de franquiciadors al Registro General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana

REIAL DECRET 201/2010, de 26 de febrer, pel què es regula l'exercici de l'activitat comercial en régim de franquícia i la comunicació de dades al Registre de Franquiciadors

LLEI ESTATAL 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei estatal 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista

Art. 3 del Decret Llei 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives. (DOCV 6814 de 9 de juliol)

Codi Deontològic Europeu de la Franquícia

NORMATIVA GENERAL I CONNEXA

CODI CIVIL, en especial el seu Llibre IV dedicat a les obligacions i contractes en general i als diferents contractes típics

CODI DE COMERÇ TÍTOL IV

LLEI ESTATAL 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

REIAL DECRET 687/2002, de 12 de juliol, pel què s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

LLEI ESTATAL 11/1986, 20 març, de Patents

LLEI 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d'abril pel què s'aprova el text refós de la Llei estatal de Propietat Intel·lectual

LLEI ESTATAL 23/2006, de 7 de juliol, per la què es modifica el text refós de la Llei estatal de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996

TAMBÉ AMB CARÀCTER GENERAL CALDRÀ TENIR EN COMPTE LES DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES, HORARIS COMERCIALS, ETC

MERCAT, COMPETÈNCIA I CONSUMIDORS

Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el llliure accés a les activitats de serveis

Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverss lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis

Llei estatal 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

LEY 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel què s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

Llei estatal 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.

REIAL DECRET 231/2008, de 15 de febrer, pel què es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Llei estatal 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.

Reglament (CE) Núm. 2790/1999 de la Comisió, de 22 de desembre de 1999, relatiu a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 81 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades

Llei estatal 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat

Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que se estableixen medides de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei estatal 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible