El portal del comerciant

Noticies

 • 15 abril 2019
  AJUDES PER A L'ACTIVITAT COMERCIAL EN VALENCIÀ 2019

  Les empreses, les botigues, els serveis i els professionals de Torrent podran obtenir ajudes econòmiques, si fan en valencià qualsevol d'estos conceptes:
  - Retolació: rètols interiors, exterior o de vehicles amb elements fixos.
  - Pàgines web: Pàgines de nova creació en valencià i millora de webs en valencià.
  - Publicitat
  - Material d’embalatge
  - Menús

  Termini de sol·licituds: fins al 15 de novembre de 2019

   

  Tríptic

  Tràmit

   

  Més informació Oficina de Promoció i Ús del Valencià --  961 111 849

  Més informació
 • 15 abril 2019
  ALFAFAR SIGNATURA DOS CONVENIS PER A FOMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL I EL COMERÇ LOCAL

  L'ajuntament d'Alfafar ha signat dos convenis de col·laboració amb les entitats Bona Gent i Emprende y Activa, respectivament. Aquests acords possibilitaran a l'Ajuntament establir línies de treball conjuntes amb l'objectiu de promoure la qualitat de vida i la inserció laboral de les i els veïns amb diversitat funcional, així com posar en marxa accions que afavorisquen la promoció i el desenvolupament comercial del municipi.

  Amb el conveni aconseguit amb l'entitat Bona Gent, l'Ajuntament pretén desenvolupar i articular les mesures necessàries per a generar ocupació dins del municipi per a les persones amb discapacitat, així com convertir-se a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), qui seleccionarà a les i els candidats segons les ofertes laborals enviades des de Bona Gent, en interlocutor amb les empreses.

  L'entitat sense ànim de lucre Bona Gent desenvolupa, entre altres, un programa d'intermediació laboral dirigit a la inserció professional de persones amb diversitat funcional en empreses ordinàries, accions d'informació i sensibilització al sector empresarial en matèria de contractació d'aquest col·lectiu, i cursos de formació orientada a l'ocupació.

  Per part seua, el conveni de col·laboració aconseguit amb l'associació de comerciants i empresaris Emprende y Activa (EyA) té com a objectiu el desenvolupament conjunt d'una sèrie d'actuacions i projectes dirigits a fomentar la coordinació i promoció del sector comercial i empresarial del municipi d'Alfafar. Així, segons l'acordat, l'Ajuntament i l'entitat EyA treballaran conjuntament per a impulsar les accions proposades en el Pla Comercial del municipi, realitzar estudis sobre la situació comercial d'Alfafar i posar en marxa projectes per a la modernització i professionalització que facen més atractiu i competitiu el teixit comercial de la localitat.

  L'entitat Emprén i Activa treballa per generar sinergies i afavorir la col·laboració entre comerços locals a través d'activitats de networking professional i formació, així com per acostar al món empresarial a les institucions públiques i a les i els ciutadans mitjançant acords de col·laboració entre entitats privades i públiques.

  Més informació
 • 15 abril 2019
  BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA COMERCIAL DIA DE LA MARE

  Més informació
 • 15 abril 2019
  BASES REGULADORES DE LA “FIRA DE COMERÇ DE GUARDAMAR”

  BASES REGULADORES DE LA “FIRA DE COMERÇ DE GUARDAMAR”
  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  La Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Mercats i Comerç,
  del M.I. Ajuntament de Guardamar del Segura, pretén dur a terme la iniciativa
  per a la realització de la “Fira de Comerç de Guardamar”, els dies 3, 4 i 5 de
  maig de 2019.
  L'objectiu que es pretén aconseguir consisteix a promocionar el comerç i l'ocupació
  del temps lliure dels ciutadans guardamarencos i visitants.
  La Fira de Comerç de Guardamar a celebrar compta amb la col·laboració de l'Associació
  de Comerciants de Guardamar i no solament es presenta com
  una exposició d'articles, sinó que a més, és una mostra cultural i lúdica mitjançant
  activitats complementàries.
  La Fira es realitzarà en la via pública, sent per això que s'ocuparà el domini
  públic i requereix un acte de concurrència competitiva s'organitza per l'Ajuntament
  sota la seva vigilància, tutela i competència normativa.
  Les bases que regiran la convocatòria per a aconseguir ocupar un lloc en la Fira
  resultaran les següents:
  BASE 1a.- OBJECTIUS
  Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta iniciativa resulten els següents:
  -Potenciar el comerç local
  -Promocionar el comerç de productes locals
  -Potenciar l'ocupació del temps lliure dels ciutadans guardamarencos i
  visitants.
  BASE 2a.- DENOMINACIÓ
  Fira de Comerç de Guardamar.
  BASE 3a.- DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA FIRA
  Data sortejo adjudicació: el dia 26 d'abril de 2019 a les 11 hores en el saló de
  Plens del M. I. Ajuntament de Guardamar del Segura.
  Data d'inici i fi de l'activitat: 3, 4 i 5 de maig de 2019.
  Inauguració oficial: Divendres 3 de maig de 2019 a les 18.00 hores.
  Horaris d'obertura i tancament: Divendres 3 de 18:00h. a 24:00h., Dissabte 4 de 10h. a
  14h. (demà) i de 17:00h. a 24:00h. (trigui); diumenge 5 de 10:00h a 14:00h
  (matí) i de 18:00h a 24:00h (tarda).
  No obstant això els horaris d'obertura i tancament podrien variar.
  Lloc de realització: Plaza de la Constitució i limítrofs (baixos de l'Ajuntament).
  Nombre d'haimes de 5x5mts disponibles: 15.
  BASE 4a.- ORGANITZACIÓ
  L'organització de la Fira serà a càrrec de l'Ajuntament de Guardamar del
  Segura, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació,
  Mercats i Comerç.
  BASE 5a.-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I POSTERIOR SORTEIG
  Podran presentar sol·licitud de participació en el sorteig per a l'obtenció d'haima o
  mostrador, els establiments comercials que comptin amb llicència d'obertura en
  el municipi de Guardamar del Segura.
  Per a participar s'haurà de presentar imprès de sol·licitud de participació que s'adjunta
  a les presents bases degudament emplenat. En relació al lloc de
  presentació, haurà de presentar-se en el registre de l'Ajuntament, situat en la Plaça
  de la Constitució núm. 5 de Guardamar del Segura, des del 17 al 24 d'abril de 2019
  (inclusivament) o a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 Llei
  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
  Administracions Públiques, si bé en aquest últim cas haurà d'enviar-se al correu
  electrònic següent: promocioneconomica@guardamardelsegura.es
  Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'aportar la següent documentació:
  a) Aportació dels següents documents:
  - Document Nacional d'Identitat, (D.N.I.), targeta d'estranger o document que
  legalment li substitueixi de la persona física.
  - En el cas que la sol·licitud d'autorització sigui formulada per una persona jurídica,
  haurà d'aportar, a més dels anteriors, les següents dades sobre aquesta:
  • Denominació, forma jurídica, domicili social,
  • Nom, adreça i DNI del representant/s.
  b) Relació de productes que seran exposats.
  c) Presentar i signar la declaració responsable que s'adjunta a les presents bases,
  en la qual l'interessat manifesti, almenys, els següents extrems:
  1. Que es troba donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques i al corrent
  del pagament dels impostos tributaris municipals.
  2. Que compta amb segur de responsabilitat civil que cobreixi els danys per l'exercici
  de l'activitat.
  d) Carnet de Manipulador d'Aliments, degudament actualitzat en el cas de
  productes d'alimentació.
  El divendres 26 d'abril de 2018 es realitzarà, mitjançant acte públic en el Saló de
  Plens, a les 11 hores, sorteig per a l'adjudicació de les haimes entre els diferents
  sol·licitants.
  En el cas que es presenti un nombre de sol·licituds inferior al nombre d'haimes
  ofertes, es podrà concedir a aquells que presentin la seva sol·licitud amb posterioritat a la
  data de finalització del termini màxim de presentació. Si realitzada aquesta última
  assignació, continuessin quedant haimes lliures, els adjudicataris inicials tindran
  dret a sol·licitar una segona haima, tenint en compte l'ordre de posició en
  el qual haguessin quedat després del sorteig.
  L'Ajuntament es reserva la facultat d'excloure en el procés a aquells participants
  que en la seva sol·licitud no presentin la documentació requerida o tinguin deutes
  contrets davant aquest Ajuntament.
  BASE 6a.- UBICACIÓ I DISTRIBUCIÓ
  La Fira es desenvoluparà a l'interior de les haimes, aquestes se situaran en domini
  públic concretament en la Plaça de la Constitució i limítrofs (túnel de l'Ajuntament).

  En relació al tipus d'haima, disposaran de les següents dimensions i característiques:
  Haimes: de 5metres de fons x 5 metres d'ample, amb connexió elèctrica, rètol,
  taula-mostrador i 2 cadires.
  No es permetrà el dipòsit, exposició o ús de matèries perilloses, inflamables,
  explosives o insalubres, que emetin sorolls molestos o excessius o que desprenguin
  olors desagradables i en general puguin ser molestes per a altres adjudicataris o al
  públic en general. L'Ajuntament es reserva la facultat de declarar perdut el dret
  al participant que juntament amb la seva sol·licitud declari que realitzarà un activitat
  que estigui relacionada o sigui anàloga a les indicades anteriorment.
  BASE 7a.- DECORACIÓ PARTICULAR PER CADA ADJUDICATARI
  Queda terminantment prohibit perforar les lones de les haimes que s'instal·lin.
  L'Ajuntament subministrarà un punt de llum per haima, podent connectar algun tipus
  d'element elèctric, sempre que es comuniqui prèviament a l'organització.
  BASE 8a.- FORÇA MAJOR
  L'organització es reserva el dret, en cas de força major o de circumstàncies
  particulars sobrevingudes, de retardar, escurçar, prolongar, interrompre o anul·lar el
  Fira.
  BASE 9a.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
  L'Ajuntament no es responsabilitza de les pèrdues produïdes en el material i
  objectes dipositats en cada haima, ni amb motiu de furt, robatori, danys, accidents
  naturals o vandalisme que puguin sofrir, ni anàlegs, ja sigui abans, durant, ni
  després de la celebració del Fira, la cura de la qual correspondrà als propis
  adjudicataris, disposant, si escau, del segur corresponent, si ho consideren
  necessari, sense perjudici que pogués contractar-se un servei de seguretat privada.
  Els danys que l'adjudicatari pogués ocasionar a tercers correran al seu càrrec.
  BASE 10a.- MUNTATGE DE LES HAIMES
  Les haimes estaran a la disposició dels expositors el dijous 2 de maig de 2019, a partir de les
  19.00 hores, amb la finalitat que puguin els adjudicataris
  descarregar el material i realitzar les actuacions encaminades per a la seva posada
  en funcionament i decoració.
  No es permetrà l'ocupació de l'haima mentre s'estiguin realitzant les labors de
  muntatge.
  L'entrada de vehicles al recinte firal estarà prohibida, durant el muntatge i en
  horari anterior a l'obertura la Fira, permetent-se únicament l'accés als
  adjudicataris per a labors de càrrega i descàrrega de productes.
  BASE 11a.- ALTRES DISPOSICIONS.
  1. L'adjudicatari que per motius de força major no pugui assistir a la fira ha d'avisar
  amb tres dies d'antelació a l'inici d'aquesta.
  2. L'adjudicatari tindrà l'obligació de mantenir la seva Fira oberta durant l'horari
  de l'esdeveniment.
  3. En cas d'abandonar la Fira abans de la seva clausura, l'Ajuntament podrà disposar
  de l'haima i cedir-lo a un altre sol·licitant.
  En aquest supòsit quedarà automàticament exclòs de poder participar en
  l'anualitat següent. A aquest efecte no haurà de concórrer circumstància de força major,
  per a això quedaria exonerat prèvia ponderació per part dels òrgans
  corresponents.
  En el supòsit que l'adjudicatari no acudeixi a la Fira, deixant buit el lloc que s'havia
  reservat per a aquest, facultarà a l'Ajuntament per a no admetre la seva participació
  en l'anualitat següent. En aquest cas, l'Ajuntament podrà disposar de l'haima i
  cedir-lo a un altre sol·licitant.
  4. L'adjudicatari es farà responsable de les instal·lacions de l'haima, seguretat
  privada si ho estima convenient, i material contingut en aquestes, estant
  obligat a retornar-ho en les mateixes condicions en les quals se li va lliurar.
  5. Els sol·licitants es comprometen expressament a no traspassar o cedir la seva haima a
  un altre titular diferent al sol·licitat en la instància de presentació; si s'incomplís aquesta
  obligació es podrà clausurar l'haima. Si es donés el cas que algun establiment
  beneficiari hagués de renunciar a una haima que se li adjudiqui, no podrà en cap
  cas traspassar-la, sinó que haurà de comunicar-lo a l'Ajuntament perquè el seu espai
  sigui adjudicat novament, sigui ocupat pel corresponent de la llista d'espera.
  6. L'incompliment de qualsevol de les mesures descrites en les presents bases,
  facultarà a l'Ajuntament a deixar sense efecte l'autorització, sense perjudici de les
  accions legals oportunes que es puguin emprendre.
  BASE 12a.- MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
  DADES DEL SOL·LICITANT
  Cognoms i nom:
  DNI/CIF:
  Adreça:
  Localitat:
  Província:
  Telèfon:
  Correu electrònic:
  En representació de l'empresa/ associació: ________________________________
  DNI/CIF: ________________
  Adreça:_________________________________________
  Localitat: ____________________
  Província: ______________________ Telèfon:____________________
  Telèfon:
  Correu electrònic:
  Sol·licita participar en la Fira de Comerç de Guardamar que se celebrarà els dies 3, 4
  i 5 de maig de 2019 (inclusivament)
  Productes/ serveis:
  Guardamar del Segura, ____ d'abril de 2019.
  Signatura:
  Al SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
  BASE 13a.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.
  Cognoms i nom:
  DNI/CIF:
  Adreça:
  Localitat:
  Província:
  Telèfon:
  Correu electrònic:
  Per la present declaro que em trobo donat d'alta en l'impost d'activitats
  econòmiques i al corrent del pagament dels impostos tributaris amb l'Ajuntament
  de Guardamar del Segura, que compto amb segur de responsabilitat civil que cobreixi
  els danys per l'exercici de l'activitat i que compleixo amb al que es disposa en
  les reglamentacions tècnic-sanitàries i altra normativa reguladora aplicable, en
  el cas que el producte exposat sigui alimentació.
  Guardamar del Segura, ____ d'abril de 2019.
  Signatura:
  Al SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA

  Més informació
 • 13 abril 2019
  XX FIRA DE COMERÇ MEDIEVAL D'ELDA

    

  La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elda, a través de la AFIC (Agència municipal per al Foment de la Innovació Comercial), organitza la XX Fira del Comerç Medieval. Un Mercat temàtic inspirat en l'Edat mitjana que, amb l'objectiu bàsic de fomentar la visita de residents i veïns de tota la Província al Centre Històric de la Ciutat, vol posar en valor l'oferta comercial, de restauració i de serveis, així com els recorreguts i edificis singulars d'aquesta emblemàtica zona de la ciutat... a través d'una gran exposició d'artesans, tallers i del desenvolupament d'activitats d'animació per a tots els públics.

  La Fira, que se situarà en el Centre Històric de la ciutat, entorn a la Plaça de l'Ajuntament, Plaza del Sagrat Cor i carrer Colón, s'iniciarà cada jornada a les 11,00 del matí i fins aproximadament les 21,30 de la nit, oferint una cuidada ambientació Medieval, a través de llocs d'artesania decorats amb elements propis de l'època, tallers demostratius d'oficis tradicionals i la intervenció de diferents personatges, que donaran vida a una Fira que cada any canvia per a portar a Elda noves decoracions, animacions, i exòtics productes.

  La decoració de la Fira, en aquesta edició, comptarà amb teles travessant els carrers, pendons per als balcons amb diferents dibuixos de l'època medieval, estendards amb representacions, catifes..., i multitud de detalls que amaniran l'entorn dotant-lo d'un ambient al més pur estil medieval.

  Destacarà especialment en aquesta edició de la Fira, l'animació que al llarg de les dues jornades es desenvoluparà per tot el recorregut del Mercat. 

  Tot això sense oblidar que el Mercat comptarà amb una nodrida i completa oferta de llocs de venda artesans amb productes de decoració, complements, alimentació tradicional, tavernes... una atractiva oferta comercial i d'oci, que incorpora en la majoria d'activitats, diversos tallers demostratius en els quals es mostrarà l'elaboració *artesa de diferents articles.

  L'obertura de la Fira es realitzarà el dissabte 13 d'abril a les 11,00 del matí, donant-se inici al Mercat amb el “Pregó inaugural” a les 11,30 h, amb l'arribada dels músics i còmics i un cercaviles que recorrerà tot el recinte.

  DESCARREGAR PROGRAMA D'ACTIVITATS ACÍ

  --------------

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específicas.la AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat.

  Més informació
 • 11 abril 2019
  PATERNA FERIA COMERCIO 2019
  Més informació
 • 11 abril 2019
  TALLER: DEFENSA PERSONAL PER A COMERÇOS

                          

  Més informació
 • 11 abril 2019
  CURS

  CURS REALITZAT PER LA CÁMARA DE COMERÇ D'ALACANT PER A COMERCIANTS I EMPRESARIS

  Més informació
 • 10 abril 2019
  FOTOGRAFIA AVANÇADA I MICROVIDEOS PER AL COMERÇ

  Els propers dies 15 i 16 d´abril celebrarem una nova sessió de l´Escola de Comerç dins de la programació per al primer semestre de 2019.

  En aquesta ocasió tindrem el taller avançat de fotografia i vídeo. La tendència actual en les xarxes socials s´encamina al microvídeo: presentació del comerç visualment i en moviment.

  En aquest curs aprendrem a fer un microvídeo de producte i crear tutorials d´ús dels productes per compartir-los a les xarxes, tot això amb nostre telèfon mòbil i utilitzant apps gratuïtes.

  DIA: 15 i 16 d´Abril HORA: 14:30 h a 16:30 h

  LLOC: Saló de Plens

  *Es requereix inscripció previa*

  Més informació: aDES- Agencia de Desenvolupament Econòmic de Silla C/ Llibertat, 2 · 961219795 · ades@silla.es

  Més informació
 • 10 abril 2019
  TALLERS GRATUÏTS PER A PROMOURE LA INNOVACIÓ EN EL COMERÇ MINORISTA D'ELDA

  Els tallers, que s'emmarquen dins del Pla d'Innovació i Sostenibilitat Comercial 2019, tindran una metodologia dinàmica i eminentment pràctica  i una duració màxima de 4 hores.

  A Elda s'han programat les següents activitats:

  Set receptes per a una comunicació emocionant i emocional en internet


  Data, horaris i lloc de celebració

  Dilluns 29 d'Abril de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Dimarts 30 d'Abril de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparteix: 

  Mª Virtudes Pardo. Llicenciada en Periodisme

  * Curs completament gratuït.

  Fotografia amb mòbil per a vendre en xarxes socials


  Data, horaris i lloc de celebració


  Dilluns  3 de Juny de 2019 de 15.00h a 18.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de *Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparteix: 

  Coto Consulting, consultoria de màrqueting estratègic especialitzada en investigació, *retail i vendes.

  * Curs completament gratuït.

  Identitat corporativa, T'identifiquen? Et reconeixen?Et recorden?Et busquen?Et volen?Et desitgen?


  Data, horaris i lloc de celebració


  Dilluns  17 de Juny de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de *Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ

  Imparteix: 

  Izaskun Goyeneche Andreu Consultora de comerç minorista especialitzada en disseny de botigues, aparadorisme i espais interiors, així com en gestió econòmica i financera de l'activitat comercial

  * Curs completament gratuït.


  Whatsapp Màrqueting, una nova manera de relacionar-se en retail


  Data, horaris i lloc de celebració


  Dilluns  23 de Setembre de 2019 de 15.00h a 18.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparteix: 

  Coto Consulting

  * Curs completament gratuït.

  Instagram per a comerços


  Data, horaris i lloc de celebració


  Dilluns  21 d'Octubre de 2019 de 15.00h a 18.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparteix: 

  Coto Consulting

  * Curs completament gratuït.

  ------------------

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

  Més informació
 • 09 abril 2019
  EAUTOM 2019 - Subvenció destinada a dones autónomes que se vajan a donar de baixa por maternitat o adopció

  Concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, per tal que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

   

  Per a obtindre tota la informació fes clic aci

  Més informació
 • 09 abril 2019
  El Mercat Sant Roc rep la distinció de plata com a Mercat Excel·lent

  El director general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, Natxo Costa, va lliurar la distinció de plata com a Mercat Excel·lent de la Comunitat Valenciana, atorgada des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball al Mercat Sant Roc d’Alcoi.

  La regidora de Comerç, Vanessa Moltó, ha destacat que «els mercats municipals són un signe d'identitat de l'estructura comercial tradicional, i en aquest cas tenim en la nostra ciutat un mercat excel·lent, un dels dos únics en tota la Comunitat, hem d’agrair als mercolins el treball que fan per aconseguir aquest nivell, adaptant-se al segle XXI, sense perdre els seus valors, satisfent les necessitats dels nous temps i que demanden els consumidors. Aquesta qualificació de Mercat és un reconeixement públic de l'aplicació constant d'unes bones pràctiques, que diferencien aquests mercats d'aquells que s'instal·len en la comoditat del dia a dia».

  La Generalitat, dins les seues competències de dinamització de l'activitat comercial, impulsa la transformació dels mercats municipals en un referent local per a la promoció econòmica i turística dels centres urbans. Així que, per a incentivar l'eficiència i excel·lència en la gestió dels mercats municipals minoristes de la Comunitat, va crear el reconeixement com a Mercat Excel·lent. Aquest reconeixement es lliura als mercats que compleixen determinats requisits.

  Aquest segell de qualitat identifica a aquells mercats municipals que desenvolupen la seua activitat sota paràmetres de qualitat, modernització, innovació i confiança dels establiments allí situats i dels serveis que en conjunt ofereixen als seus clients. Per a obtindre aquest segell de qualitat es valoren la gestió comercial, la seguretat, les instal·lacions i equipament, accessibilitat, les condicions de l'edifici, el compliment de la normativa higiènic- sanitària, la sostenibilitat energètica, el tractament sostenible de residus, la neteja, la imatge i el confort ambiental, entre altres. Els mercats que han optat a aquest distintiu d'excel·lència compleixen uns requisits, tenen professionalitzada la gestió, compten amb agrupació de comerciants que els represente, acrediten sostenibilitat econòmica que els permeta actuar de forma independent, tenen la majoria de parades d'alimentació, un nivell d'ocupació de llocs alt i un horari al públic ampliat.

  Després de l'auditoria pertinent, el Mercat Sant Roc ha obtingut el certificat amb el nivell plata quatre estreles. Destacar que tan sols dos mercats, el d'Ibi i el de Sant Roc d'Alcoi, compten amb aquest reconeixement a nivell. El reconeixement de Mercat Excel·lent tindrà una vigència de 4 anys, després dels quals s'haurà d'iniciar de nou el procediment perquè siga reconegut.

  Recordem que el Mercat de Sant Roc, AIE, rep el suport econòmic de la Generalitat Valenciana- Servei Territorial de Comerç i Consum d'Alacant donant suport a les següents actuacions, Servei a domicili i Gerència, Accions formatives, Manteniment de sistemes informàtics d'atenció al client, Serveis externs d'assessorament, i Diverses campanyes promocionals.

  Més informació
 • 09 abril 2019
  TALLER: SET RECEPTES PER A UNA COMUNICACIÓ EMOCIONANT I EMOCIONAL EN INTERNET

  PROGRAMA 

  1. Paraules que li agraden al teu cervell.

  2. La millor arquitectura d'un paràgraf perquè el teu missatge siga precís. 

  3. Metàfores i comparacions. Emociona als teus clients traduint les teues idees en paraules.

  4. Comunicació no verbal en internet. Colors, emoticones, negretes i versaletes.

  5. Destaca amb les imatges, destaca amb les paraules.

  6. Jo escaneig, el teu escaneges, nosaltres escanegem.

  7. Nous llenguatges creatius..

  DATA I HORARIS I LLOC DE CELEBRACIÓ

  Dilluns 29 d'Abril de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Dimarts 30 d'Abril de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparte: 

  Mª Virtudes Pardo. Llicenciada en Periodisme

  * Curs completament gratuït.

  ------------------

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

  Més informació
 • 09 abril 2019
  Segona edició de VIU LA PASQUA A BENISSA

  L'Ajuntament de Benissa ha presentat la segona edició del programa d'activitats denominat ‘Viu La Pasqua a Benissa’, un programa d'oci perquè aquestes pasqües el visitant eventual i les benisseres i benissers puguen gaudir d'activitats culturals, festives, comercials i gastronòmiques dirigides a tota la família amb el millor escenari possible: el centre històric del municipi.
  Per segon any consecutiu, aquest cicle d'activitats és el resultat del treball transversal generat per les regidories de Comerç, Turisme, Creama, Cultura i Espais Museístics, després de detectar la manca d'activitats de l'ajuntament davant les nombroses visites de turistes al poble i en la zona costanera en aquesta època de l'any. I per descomptat, també dirigida a les necessitats dels mateixos veïns i veïnes de Benissa, per a comptar amb una programació de qualitat i per a tots els públics.

  Mari Carme Ronda, regidora de Documentació i Espais Culturals, ha recordat que el precedent de "Viu L’Estiu a Benissa" ha valgut perquè “diverses regidories ens posem a treballar” per a crear un programa de propostes “molt atractives”. Ronda ha especificat que “a Benissa és típic viure la Pasqua amb excursions a llocs emblemàtics de Benissa com les diferents ermites, o el Molí del Quisi, i com no, després de l'èxit en l'edició anterior, també ens permetrà gaudir de micro concerts en la Capella de la Fundació Abargues o a la Casa Museu dels Abargues”.

  Per part seua, Manuel Juan, responsable de Cultura, ha destacat diverses activitats de caràcter cultural, com els micro concerts, les visites guiades pel centre històric que permetrà anar a un dels forns locals i realitzar per part de qui vulga la seua pròpia mona de pasqua. “El cicle de micro concerts de música interior ens permetrà gaudir d'estils de música variats en llocs inesperats”, ha avançat Juan, destacant que són gratuïts, i que tindran els assistents limitats a l'aforament de l'espai i que no es permetrà l'accés una vegada començat el concert.

  Fernando López Corsi, titular de Turisme, també ha volgut relacionar aquesta programació amb el "Viu l’Estiu a Benissa": “Reforcem el mateix model i l'apliquem, tornant a demostrar la bona sintonia i les ganes de treballar conjuntament per part de regidories que pertanyen als tres partits que conformen el nostre equip de Govern”. “A nivell turístic hem detectat manques en aquesta època, perquè tenim ja les processons i calia complementar-les amb noves activitats, portant a nous públics en el nostre centre històric, distribuint oportunitats tant per a la zona costanera com per al mateix nucli urbà de Benissa i fomentant el turisme experiencial, elaborant el producte com és el cas de les mones i crear sinergies amb el comerç local”. A part, "Viu La Pasqua a Benissa" ofereix les habituals activitats infantils de ‘La Mona de Pasqua’, on les mares i pares podran conciliar vida laboral i familiar.

  Fullet programació

  Més informació
 • 09 abril 2019
  TALLER: IDENTITAT CORPORATIVA, T'IDENTIFIQUEN? ET RECONEIXEN? ET RECORDEN? ET BUSQUEN? ET VOLEN? ET DESITGEN?

  OBJECTIU 
  La identitat corporativa és la personalitat de l'empresa, la seua raó de ser, la qual cosa ella és i pretén ser, un nom, capaç de romandre en la ment del públic, emprant eines visuals i psicològiques que incidisquen en el seu subconscient, provocant el record, el desig per la marca i la fidelització. Una identitat sòlida, correctament implantada i representativa de la seua activitat, constitueixen un valor fonamental a l'hora de posicionar-se en el sector, projectant la seua professionalitat, transmetent confiança als clients potencials del punt de venda, diferenciant-se de la competència.

  PROGRAMA

  1. Importància de la Identitat Corporativa. Distinció entre identitat/imatge/marca corporativa.
  2. Projecció de la Identitat Corporativa.
  3. Elements que componen la Identitat Corporativa.
  4. Suports en els quals es plasma la Identitat Corporativa, desenvolupament gràfic.
  5. Requisits de la Identitat.
  6. Manual d'Identitat Corporativa.

  DATA I HORARIS I LLOC DE CELEBRACIÓ

  Dilluns 17 de Juny de 2019 de 15.00h a 17.00h.

  Centre Cívic i Juvenil Av. de Chapí, 36 3600 - ELDA 

  Formulari d'inscripció online punxe ACÍ.

  Per a descarregar el fullet punxe ACÍ.

  Imparte: 

  Izaskun Goyeneche Andreu. Consultora de comerç minorista especialitzada en disseny de botigues, aparadorisme i espais interiors, així com en gestió econòmica i financera de l'activitat comercial

  * Curs completament gratuït.

  ------------------

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

  Més informació
 • 08 abril 2019
  Curs: Ven a Amazon. Perquè no necessites una botiga en línea per a vendre a Internet

  OBJECTIUS:
  Dotar a les Pimes d'eines per a poder implementar la venda online en els seus negocis, d'una forma senzilla, ràpida, sense necessitat d'inversió ni grans recursos, i sense risc.
  A través de la venda online aconseguim satisfer les necessitats dels nostres clients, incrementar les vendes, transmetre una imatge innovadora, ser més competitius i conéixer els gustos dels nostres clients.

  Dies 23 i 25 d'abril, de 14.15h a 16.45h. Inscripcions fins al 16 d'abril.

  Més informació
 • 08 abril 2019
  Finalitza l'acció formativa subvencionada pel Servef d'Operacions Auxiliars en Electromecànica de vehicles, impartida en CREAMA-BENISSA.

  Els deu alumnes del curs “Operacions auxiliars en electromecànica de vehicles”, subvencionat pel Servef, i realitzat en l'Agència de Creama Benissa, han finalitzat l'acció formativa divendres passat 5 d'abril. La seua duració ha sigut de 350 hores, que són les que estableix el certificat de professionalitat.
  El regidor de Creama Benissa, Xavi Tró i Molines, ha estat present en l'acte de clausura i ha desitjat a tot l'alumnat, que la formació rebuda, els servisca per a tindre més possibilitats de trobar una ocupació. També ha transmés la satisfacció que suposa per a Creama haver-los tingut com a alumnes i poder finalitzar amb èxit aquesta acció formativa, única a la Comarca de la Marina Alta, ja que Creama-Benissa és l'únic centre acreditat pel Servef, per a poder expedir el certificat de professionalitat en aquesta especialitat.

  També ha estat present per a felicitar els alumnes el tècnic del Servef Samuel Sánchez Guía.
  L'alumnat participant ha realitzat les 40 hores de pràctiques no laborals, en tallers mecànics de Benissa, Xàbia i Calp.
  Els deu tallers que han acollit alumnat en pràctiques i als quals desitgem agrair-los la seua col·laboració en aquesta iniciativa formativa, han sigut:

  • Vila Marina
  • Motor 66
  • Talleres Ginestar
  • Talleres Martí Benissa.
  • Vila Auto
  • La Marina Motor.
  • Auto G P. Benissa.
  • Jamie’s Garage.
  • Agrícola Ivars.
  • Marina Sport.

  Des de Creama, desitgem que, amb la formació proporcionada als alumnes, aquests puguen optar a llocs de treball com a ajudants en l'àrea d'electromecànica de vehicles, auxiliars de magatzem de recanvis o operaris de taller de mecànica ràpida en els tallers de la comarca de la Marina Alta.

  Més informació
 • 05 abril 2019
  Concurs Fotografia el teu Comerç

  Fotografia un establiment comercial de Castelló de la Plana i entra en el concurs. Termini d'inscripció i entrega de fotos fins al 3 de maig de 2019, a les 14'00 hores. Tres premis a les millors fotografies, un primer de 300,00 €, un segon de 200,00 € i un tercer de 100,00 €.

  Més informació
 • 05 abril 2019
  PATERNA GRAN FERIA DE 2019
  Més informació

 • Pàgina 9 de 474

 • Mostrant del 161 fins al 180 d'un total de 9475 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible