El portal del comerciant

Fiscalitat de l'autònom /Empresa individual

 1. Modalitats de tributació
 2. Transmissions patrimonials

1.- Modalitats de tributació

Quan vam parlar de persones físiques en el context empresarial, ens vam referir sempre als empresaris individuals, els professionals, les comunitats de béns i les societats civils.

Des del punt de vista fiscal, aquests col·lectius tributen per les seues rendes empresarials a través de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), a tenor de l'establit en la llei 40/98, del 9 de desembre de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i reial decret 214/99 pel qual s'aprova el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes tributàries, a diferència de les persones jurídiques -societats- que tributen pels seus beneficis a través de l'Imposat sobre Societats.

Els rendiments de les activitats empresarials en l'IRPF poden determinar-se per tres mètodes o modalitats de tributació diferent:

a) Estimació Directa Normal
b) Estimació Directa Simplificada
c) Estimació Objectiva

a) La modalitat d'estimació directa normal s'aplicarà a:

 • Les activitats empresarials o professionals el volum de les quals d'operacions siga superior a 100 milions de ptes.
 • Les activitats empresarials o professionals que, sent-los aplicable alguna de les altres dues modalitats, hagen renunciat expressament mitjançant la presentació del Model d'imprès 036 (Declaració Censal), abans del 31 de desembre, anterior al començament del nou exercici.

b) La modalitat d'estimació directa simplificada s'aplicarà a:

 • Les activitats empresarials a les quals no els siguen d'aplicació la modalitat d'estimació objectiva.
 • Les activitats empresarials o professionals l'import net de les quals de la xifra de negocis no supere els 100 milions de pessetes anuals.
 • Empresaris o professionals que no renuncien a aquesta modalitat ni exercisquen altres activitats sotmeses a Estimació Directa Normal.

c) La modalitat d'estimació objectiva s'aplicarà obligatòriament, excepte renúncia expressa, als empresaris i professionals que complisquen els següents requisits:

 • Que les seues activitats estiguen incloses en l'Ordre que desenvolupa el règim.
 • Que no depassen els límits que s'estableixen en aquesta Ordre.
 • Que no hagen renunciat a la seua aplicació.
 • Que no hagen renunciat ni estiguen exclosos del Règim Simplificat ni hagen renunciat al Règim Especial de l'Agricultura de l'IVA.
 • Que cap activitat que exercisca el contribuent es trobe en Estimació Directa, en qualsevol de les seues modalitats (normal o simplificada).
 • En el cas de renúncia o de superar els límits, el rendiment es determinarà mitjançant Estimació Directa Normal o Simplificada.

a) Règim d'Estimació Directa

L'Estimació Directa és un dels règims de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pel qual tributen els rendiments obtinguts per les persones físiques a través de les activitats empresarials.

La modalitat d'Estimació Directa és d'aplicació a:

  <

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible