El portal del comerciant

Menú:

Tràmits

 1. Inscripció en el Registre d'Associacions
 2. Sol·licitud del CIF provisional
 3. Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament

1. Inscripció en el Registre d'Associacions

Segons establix la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma existirà un Registre de  Associacions que tindrà per objecte la inscripció de les associacions que desenrotllen principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial.

La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que amb elles es relacionen, com per als seus propis membres.

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008 d'Associacions de la Comunitat Valenciana no es paguen taxes, podent-se presentar durant tot l'any.

Documents necessaris:

 • Dos exemplars de la  INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD d'inscripció de l'associació.
 • Dos exemplars del MODEL ACTA FUNDACIONAL, amb firmes en original de totes les persones promotores en els dos exemplars, en els que es farà constar
  • El nom i cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
  • La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si és el cas hagueren establit i la denominació d'aquella.
  • Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació.
  • Lloc i data d'atorgament de l'acta, i firma dels promotors, o dels seus representants en el cas que siguen persones jurídiques
  • La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern.

 

 •  Fotocòpies confrontades dels DNI de les persones fundadores.Els membres de la comissió organitzadora hauran de ser espanyols i majors d'edat
 • En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent de l'associació en què aparega la voluntat de constituir l'associació i formar part, així com la designació de la persona física que la representarà.
 • Relació de les persones components del MODEL RELACIÓ COMPONENTS, firmada per totes elles.
 • Dos exemplars dels ESTATUTS originals,cuyo depòsit s'interessa, que hauran de contindre els punts següents:
  • La denominació de l'associació, que no podrà incloure terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, en especial per mitjà de l'adopció de paraules, conceptes o  símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita en el Registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment expresse de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que se sol·licite pel titular de la mateixa o amb el seu consentiment.
  • El domicili i l'àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats.
  • La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.
  • Els fins i activitats, descrits de forma precisa.
  • Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si és el cas, les classes d'estos. Podran incloure's les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats.
  • Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas de cada una de les seues modalitats.
  • Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació.
  • Els òrgans de govern i representació incloent la seua composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els esmentats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar  sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'orde del dia.
  • El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu.
  • El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es podrà fer ús
  • Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.

 

PROCEDIMENT

 1. El termini de inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció. L'administració procedirà a la inscripció, limitant la seua activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts.
 2. Quan s'advertisquen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió, amb ella, o quan la denominació coincidisca amb una marca registrada notori llevat que se sol·licite pel titular de la mateixa o amb el seu consentiment, se suspendrà el termini per a procedir a la inscripció i s'obrirà el corresponent per a l'esmena dels defectes advertits.
 3. Quan l'entitat sol·licitant no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 1/2002, o no tinga naturalesa d'associació, l'administració, amb audiència prèvia de la mateixa, denegarà el seu inscripció en el registre corresponent d'associacions i indicarà al sol·licitant qual és el registre o òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació serà sempre motivada.
 4. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, traslladant de tota la documentació al Ministeri Fiscal o al  òrgan jurisdiccional competent, i comunicant esta circumstància a l'entitat interessada, quedant suspés el procediment administratiu fins tant recaiga una resolució judicial ferma. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, traslladant de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan  jurisdiccional competent, i comunicant esta circumstància a l'entitat interessada.

 De la corresponent inscripció es pot sol·licitar un CERTIFICAT

Anar amunt

 

2. Sol·licitud del CIF provisional

Quan l'associació haja demanat la inscripció en li Registre d'Associacions, ha de demanar el CIF provisional a la Delegació d'Hisenda corresponent.

Què cal presentar?

 1. MODEL 036 ALTA CENS OBLIGATS TRIBUTARIS omplit.
 2. Còpia de la documentació presentada al Registre d'Associacions (estatuts, acta de constitució i sol·licitud).
 3. Fotocòpia del DNI de la persona que firma el model o36 (ha de ser una de les persones fundadores de l'associació).

Anar amunt

 

 

3. Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament

La inscripció en li Registre Municipal no és obligatòria, però els drets reconeguts a les associacions en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, articule 232 (rebre informació, utilització de locals, subvencions, etc.) només podran ser exercitats per aquelles entitats que es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

Què s'ha de presentar?

 • Model de sol·licitud. (Ajuntament)
 • Estatuts de l'associació.
 • Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics.
 • Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
 • Domicili social.
 • Pressupost de l'any en curs.
 • Programa d'activitats de l'any en curs.
 • Certificació de la quantitat de persones associades.

 

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades dins del mes següent des que es produïsca. El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any.

L'incompliment d'estes obligacions farà que l'Ajuntament puga donar de baixa l'associació en el Registre Municipal.

Anar amunt

Tràmits (263)