El portal del comerciant

Menú:

Pressupostos

EL PRESSUPOST

El pressupost ha de respondre als objectius que l'associació s'ha marcat i s'elabora arreplegant per anticipat i equilibrant les entrades i les eixides de diners de l'entitat al llarg d'un període de temps determinat.

El pressupost ordinari anual d'ingressos i gastos elaborat per la Junta Directivase presentarà per la mateixa en la primera Assemblea General Ordinària de l'any en curs, igual que el balanç de l'exercici anterior que ha d'estar tancat normalment en data 31 de desembre

Els pressupostos s'estructuren en dos grans blocs: ingressos i gastos, seguint l'estructura d'un compte de resultats i és convenient que estiga desglossat al màxim, d'esta manera podrem realitzar un objectiu seguiment pressupostari i podrem observar al final el grau de compliment i d'execució del mateix

Els conceptes que sol portar el pressupost són els següents:

GASTOS:que corresponen bàsicament a les activitats, els servicis, el manteniment del local i els gastos administratius

GASTOS FIXOS

Lloguer, IBI, manteniment local, assegurances, quota comunitat de propietaris, llum, aigua, etc.

SERVICIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS

Gastos d'advocacia, gestories, empresa neteja, etc

PERSONAL CONTRACTAT

(Si ho haguera)

Salaris de personal propi contractat, pagaments seguretat social i altres possibles assegurances

COMUNICACIONS

correu, telèfon, missatgeria, quotes d'Internet, etc

SECRETÀRIA/ORGANITZACIÓ

Material de secretària, telèfons, material informàtic, Impostos, assegurances, etc.

ACTIVITATS

Desglossat per activitats. Per exemple: de formació, de promoció, de viatges, d'informació, etc.

INVERSIONS

Compres que suposen una inversió per part de l'associació: ordinador, mobiliari, compres superiors a una quantitat establida per l'Assemblea, etc.

GASTOS BANCARIS

Interessos de préstecs, interessos a favor del banc, etc.

DIVERSOS I IMPREVISTOS

Generalment s'anota un 5 % del total

Cal procurar que els gastos fixos es cobrisquen amb quotes, venda de servicis i aportacions específiques per al seu funcionament.

 

INGRESSOS:Lo convenient és conéixer totes les possibilitats d'obtindre recursos i també la data en què s'ingressaran en l'entitat

SALDO EXERCICI ANTERIOR

Reflectir ací la quantitat del balanç de l'any anterior tant el saldo en caixa com en bancs.

QUOTES DE SOCIS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

 

QUOTES DE PARTICIPCION EN ACTIVITATS

 

SUBVENCIONS OFICIALS

Desglossar aquelles procedents d'Institucions Públiques. Per exemple: Ajuntament, CC.AA, etc.

PATROCINIS, AJUDES I SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES

Obres socials de Caixes d'Estalvis, esponsoritzacions, marques comercials, etc.

DONACIONS

Realitzades per persones

ACTIVITATS RECAPTATÒRIES DE FONS

Rifes, loteries, festes,....

RENDIMENT DE LES ACTIVITATS

Cobrament per les activitats que organitzem: cursos, tallers, excursions,...

INGRESSOS BANCARIS

Interessos al nostre favor, ingrés de préstecs, etc.

Este seria el Pressupost de l'associació per a l'any corresponent i en ell han de figurartots els gastos i ingressos que preveiem.La importància del pressupost consistix en el fet que és la planificació econòmica de l'exercici futur de l'Associació. En ell es detalla que activitats es dedicaran els recursos econòmics de l'Associació i en que gastos incorrerà per a perseguir els seus fins socials.

La correcta comptabilització dels gastos i ingressos de l'Associació ens permetrà poder anticipar amb major fiabilitat els futurs gastos i ingressos, encara que cal ser conscient que tota previsió pot resultar equivocada en el seu càlcul ja que, a vegades, es produïxen desviacions en les partides contemplades.

És, per tant també, una ferramenta de control econòmic de l'Associació, mostrant-nos en cada moment les desviacions pressupostàries o, la qual cosa és el mateix la diferència entre el que estava pressupostat i la realitat. Resulta convenient fer comprovacions periòdiques entre la comptabilitat real i el pressupost de l'exercici de manera que en el cas que es produïsquen desviacions significatives podem adoptar mesures correctores.

Anar amunt

Pressupostos (265)