El portal del comerciant

Menú:

Obligacions fiscals

A. CODI D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (CIF)
B. IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. ITP i AJD.
C. IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES. IAE

A. CODI D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (CIF)

Per a poder funcionar legalment s'ha de sol·licitar en Hisenda i eixe codi acompanyarà a l'Associació durant tota la seua vida i servirà per a identificar fiscalment a l'entitat.

El CIF es tramitarà davant de l'administració d'Hisenda que corresponga i per a això s'haurà de portar:

  • Original i fotocòpia dels estatuts segellats pel registre corresponent.
  • Original i fotocòpia de l'acta fundacional.
  • Fotocòpia de la persona, inclosa entre els socis fundadors, que firme l'imprés de sol·licitud, cridat IMPRÉS DE DECLARACIÓ CENSAL MODEL 036. (Veure Instruccions)

NORMATIVA:

Anar amunt

B. IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. ITP i AJD.

En la constitució de l'Associació, encara que es el dot d'un determinat Fons Social, l'operació no estarà subjecta com a operació societària, ja que l'Article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre de 1993 establix que als efectes d'este impost s'equipararan a societats les persones jurídiques no societàries que perseguisquen fins lucratius.

Així doncs, les Associacions al no perseguir fins lucratius, no serien subjectes passius, per tant no serà necessari liquidar l'imposat pel fet de constituir l'entitat encara que la dotem d'un determinat Fons Social.

A pesar d'això, ens podem trobar amb que en alguna instància de l'Administració ens sol·liciten esta liquidació sense atendre al contingut de la Llei, per desconeixement o per costum i emparant-se en l'ambigüitat del règim fiscal de les Entitats Sense Ànim de Lucre. Per a evitar eixe problema, moltes Associacions, i en molts textos es recomana fer-ho així, xifren el Fons Social inicial en 0 €., de manera que la base imposable siga també 0 € i la quantia de l'impost a pagar siga igualment 0

NORMATIVA:

Anar amunt

C. IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES. IAE

Les associacions es veuen afectades per este impost, perquè hauran de donar-se d'alta en algun o alguns dels seus epígrafs, de manera que queden cobertes les activitats que realitzen, basant-se en la llista confeccionada per Hisenda.

Posteriorment, sol·licitaran l'exempció de pagament en l'Ajuntament corresponent si la quota és municipal o en Hisenda si la quota és provincial o nacional. Només, en el cas que tinga un volum de negoci superior a 1 milió d'euros haurà de liquidar el dit impost.

Únicament es considera que no hi ha activitat econòmica quan l'entitat es dedica a concedir ajudes individuals o beques, o a repartir fons.

El IAE es tramita davant de l'administració d'Hisenda que ens corresponga  o davant de l'Oficina de Recaptació Municipal, si estan transferides les competències a l'Ajuntament (només és possible en Municipis de més de 50.000 hab.), i, per a això haurem d'omplir els següents impresos:

Anar amunt

Obligacions fiscals (264)