El portal del comerciant

Impost referent a associacions

NORMATIVA APLICABLE:

QUÈ TIPUS D'INGRESSOS TÉ LA NOSTRA ENTITAT?

QUÈ TIPUS D'INGRESSOS ESTAN EXEMPTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

QUÈ ES CONSIDERA ACTIVITAT ECONÒMICA?

QUÈ CONSEQÜÈNCIES FISCALS TÉ REALITZAR UNA ACTIVITAT ECONÒMICA?

ESTEM OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ PER L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

QUÈ GASTOS PODREM DEDUIR-NOS EN LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

COM CALCULEM L'IMPOST?

QUAN ES PRESENTA LA DECLARACIÓ?

QUÈ SÓN ELS PAGAMENTS FRACCIONATS?

MODELS

 

NORMATIVA

L'Imposat de Societats és un impost que grava els beneficis de les entitats jurídiques, és a dir, no sols a les empreses de qualsevol tipus, sinó també a Associacions i Fundacions.

Al ser Associacions i Fundacions persones jurídiques, queda clar que es veuen afectades per l'Impost de Societats. L'Impost de Societats pot afectar l'associació de quatre maneres:

 1. Obliga a presentar la declaració. S'hauran de declarar tant les rendes exemptes com les no exemptes.
 2. Obliga a liquidar l'impost si la liquidació isquera positiva.
 3. Permet sol·licitar la devolució de les retencions a compte, en el cas que la declaració isquera negativa.
 4. Permet acumular les pèrdues d'un any per a disminuir els guanys dels posteriors.

NORMATIVA APLICABLE:

Per un costat tenim la Llei 49/2002, anomenada de règim fiscal de entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge (coneguda comunament com a Llei del mecenatge), la qual establix no pocs beneficis fiscals; no obstant això el règim fiscal regulat en esta llei, en contra del que poguera paréixer d'acord amb el seu títol, no resulta d'aplicació a la gran majoria de entitats sense ànim de lucre, ja que només poden fer-ho les fundacions, les ONG de desplegament de la llei 23/1998, de Cooperació Internacional per al Desenrotllament o les associacions que hagen sigut declarades d'utilitat pública.

Per la seua banda, aquelles entitats sense ànim de lucre que no puguen aplicar el règim fiscal especial de la Llei del mecenatge ( o aquelles que podent aplicar-ho decidisquen no fer-ho ja que es tracta d'un règim optatiu) hauran d'acudir a la normativa de l'impost sobre Societats, en concret al règim d'entitats parcialment exemptes previst en el Capítol XV del Títol VIII del Reial Decret Legislatiu 4/2004 que aprova el Text Refós de la Llei de l'impost sobre Societats.

 

Si observem la realitat associativa de la nostra comarca, podem afirmar que les associacions no declarades d'utilitat pública suposen la major part de les entitats sense ànim de lucre, per la qual cosa no poden aplicar la Llei de mecenatge; no obstant això, les guies fiscals per a entitats no lucratives publicades s'han limitat a analitzar el règim fiscal especial de la Llei de mecenatge, oblidant-se, per tant, de la immensa majoria d'elles.

 

QUÈ TIPUS D'INGRESSOS TÉ LA NOSTRA ENTITAT?

La nostra associació obtindrà distints tipus d'ingressos; per un costat estan els derivats de la mateixa naturalesa de l'entitat (quotes de socis, subvencions i donatius, bàsicament) i d'altra banda, estan els recursos derivats d'altres activitats no específiques de les entitats sense ànim de lucre, encara que puguen estar vinculades amb els fins socials o inclús ser necessàries per al seu compliment, que són aquelles catalogades com a activitats econòmiques. Finalment, també és freqüent que tinguem ingressos financers, pels interessos que ens puga generar els diners que tinguem en el banc, encara que la seua importància quantitativa sol ser insignificant.

 

QUÈ TIPUS D'INGRESSOS ESTAN EXEMPTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

Hisenda 'ens permet' obtindre certs tipus d'ingressos sense haver de declarar-los, són les anomenades rendes exemptes, que bàsicament, són les següents:

 • Quotes de socis.
 • Subvencions.
 • Donatius.

Per tant, si la nostra associació obté algun ingrés que no procedisca d'estes tres fonts (normalment, interessos bancaris o rendiments d'activitats econòmiques) tindrem ingressos no exempts en l'Impost sobre Societats.

QUÈ ES CONSIDERA ACTIVITAT ECONÒMICA?

Acabem de veure la importància que pot tindre, des d'un punt de vista fiscal, l'obtenció de rendiments procedents d'activitats econòmiques, per la qual cosa devem de tindre clar en que consistixen estes.

Per a Hisenda, una activitat econòmica consistix en qualsevol actuació en què s'utilitzen mitjans materials o personal de l'associació amb la finalitat d'intervindre en la distribució de béns o servicis, és a dir, sempre que la nostra entitat organitze pel seu compte una activitat que supose vendre alguna cosa o prestar algun servici, i cobre per això, estarà realitzant una activitat econòmica, i això amb independència que eixa activitat estiga relacionada o no amb els nostres fins socials i estatutaris.

Vegem alguns exemples:

 • organitzar un concurs i cobrar una inscripció per participar.
 • editar una revista vendre-la per a poder finançar-se.
 • organitzar unes jornades formatives i cobrar una inscripció per participar.
 • organitzar activitats durant les festes patronals en què es fan concerts gratuïts i muntar una barra on venen begudes.

En tots estos casos, encara que l'objectiu és sempre poder obtindre recursos per a la realització de les pròpies activitats socials i, inclús en molts casos, no arriben a finançar totalment l'activitat exercida, estem davant de la realització d'activitats econòmiques, i per tant, davant de l'obtenció de rendes no exemptes de l'impost sobre Societats.

QUÈ CONSEQÜÈNCIES FISCALS TÉ REALITZAR UNA ACTIVITAT ECONÒMICA?

La principal conseqüència és la d'haver de complir amb totes les obligacions fiscals que comporta:

 • Presentar les corresponents declaracions censals per a comunicar a Hisenda l'inici de l'activitat i, si és el cas, les possibles modificacions o la baixa
 • Cumplir, si és el cas, amb les obligacions corresponents relatives a l'IVA o a retencions.
 • Cumplir, si és el cas, amb la presentació de la declaració de l'impost sobre Societats, així com pagar l'impost corresponent si ix quota positiva.

ESTEM OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ PER L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

No sempre. Dependrà del tipus d'entitat que siguem i del tipus d'ingressos que obtinguem.

En el cas que siguem una associació no declarada d'utilitat pública, no estarem obligats a presentar la declaració de l'impost sobre Societats si complim els tres requisits següents:

 1. La totalitat dels ingressos de l'entitat (siguen exempts o no exempts) no ha de superar la xifra de 100.000,00 euros.
 2. Tots els ingressos no exempts que estiguen subjectes a retenció (fonamentalment, els interessos que paga el banc pels diners que tinguem en el compte) no deuen de superar els 2.000,00 euros.
 3. Totes les rendes no exemptes han d'estar subjectes a retenció.

Per a la gran majoria d'entitats els dos primers requisits no suposen cap problema, però a l'hora de complir el tercer la cosa canvia; el supòsit més freqüent d'ingrés no exempt no subjecte a retenció és el derivat d'una activitat econòmica, ja que, quan obtenim un ingrés per vendre quelcom o per prestar un servici, el comprador no reté una part del preu per a ingressar-ho en Hisenda.

Així doncs, totes les Associacions i Fundacions són subjectes passius de l'impost de Societats, però no totes estaran obligades a presentar la declaració

Basant-se en els requisits exposats, podem comentar algunes situacions concretes:

a) Només tenim quotes de socis i subvencions, que suposen un total de 120.000 euros. Estem obligats a presentar la declaració de l'impost sobre Societats, encara que, com tots els ingressos estan exempts, la quota serà zero i no haurem de pagar res. En esta situació el problema econòmic pot plantejar-se si no presentem el model corresponent dins del termini establit, ja que en eixe cas estarem cometent una infracció per no presentar la declaració de l'impost estant obligat a això, la qual cosa  comporta una sanció econòmica.

b) Tinc quotes de socis per 1.000 euros, interessos de banc per 20 euros i subvencions per 3.000 euros. En este cas no hi ha obligació de presentar declaració per l'Impost sobre Societats.

c) El mateix cas anterior però, a més hem organitzat uns tallers formatius pels que cobrem una quota d'inscripció de 50 euros per assistent. En este supòsit haurem de presentar la declaració de l'impost ja que hem obtingut rendes procedents d'una activitat econòmica (taller formatiu) que està no exempta i no subjecta a retenció. En funció del resultat de la dita activitat econòmica tindrem que agar quota de l'impost o no.

QUÈ GASTOS PODREM DEDUIR-NOS EN LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS?

Cal tindre en compte que, de la mateixa manera que no tots els ingressos de l'entitat estan subjectes a l'impost, tampoc podrem deduir-nos tots els gastos que hàgem suportat.

En este sentit, igual que els 'ingressos de l'activitat social' (quotes, subvencions i donatius) queden exempts de tributació, també els 'gastos socials' seran no deduïbles, és a dir, només podrem deduir aquells gastos que formen part dels ingressos no exempts, fonamentalment, els gastos de les activitats econòmiques realitzades.

A més dels 'gastos socials' hi ha altres gastos que tampoc són deduïbles com són les multes i sancions administratives i la quota del propi Impost sobre Societats.

 

COM CALCULEM L'IMPOST?

Per a saber si hem de pagar quelcom per l'Impost sobre Societats, la primera cosa que hem de saber és com determinar la base imposable, que podem definir-la com el resultat (positiu o negatiu) obtingut per l'entitat en la realització d'activitats no exemptes de l'impost.

Recordem que entre els documents comptables obligatoris es troba el compte de pèrdues i guanys, que ha de reflectir la totalitat tant dels ingressos de l'exercici (exempts i no exempts) com dels gastos incorreguts l'any. La diferència entre ambdós és el resultat comptable de l'exercici en qüestió i pot resultar positiu (durant l'any hem obtingut més ingressos que gastos) pel que tindrem beneficis, o pot resultar negatiu (durant l'any hem generat més gastos que ingressos) pel que haurem obtingut pèrdues en eixe any.

Esta situació normalment ocorrerà en un supòsit d'entitat que ha generat resultats positius durant una sèrie d'anys i que arribat este moment decidix utilitzar eixe excedent, per la qual cosa els gastos en eixe any superaran fàcilment als ingressos obtinguts.

No obstant això, este resultat comptable no coincidirà normalment amb la base imposable de l'impost sobre Societats, ja que, com hem vist, hi ha ingressos que estan registrats en comptabilitat però que Hisenda els considera exempts (pel que no formen part de la base imposable) com són les quotes de socis, les subvencions i els donatius, i hi ha gastos ue figuren també en comptabilitat però que Hisenda no permet la seua deducció, per la qual cosa tampoc formen part de la base imposable.

Per tot això, partint del resultat comptable, cal realitzar el següent procés d'ajust:

                                                                        Resultat comptable de l'exercici

- Ingressos comptabilitzats exempts per a Hisenda

+ Gastos comptabilitzats no deduïbles per a Hisenda

BASE IMPOSABLE de l'impost sobre Societats.

Exemple:

La nostra associació ha tingut durant 2008 els ingressos següents:

 • Quotes de socis: 300

 • Subvenció: 500

 • Interessos: 20

 • Ingressos per tallers formatius: 2.000

 

Per a poder realitzar el taller s'han gastat 1.700 euros en material i monitors. La resta de gastos generals de material d'oficina per a l'associació han sigut 200, els gastos socials per reunions i desplaçaments justificats de la junta directiva han sigut 150 i els gastos en activitats socials gratuïtes han sigut 650.

Càlcul del resultat comptable:

El compte de pèrdues i guanys de 2008 serà la següent:

Ingressos:

Quotes de socis

300

Subvenció

500

Ingressos financers

20

Ingressos activitat

2.000

TOTAL INGRESSOS

2.820

Gastos:

Gasto social junta directiva

150

Gasto social material oficina

200

Gasto social activitats

650

Gastos activitat econòmica

1.700

TOTAL GASTOS

2.820

 

Resultat de 2008: Beneficis 120

 

Càlcul de la base imposable de l'impost sobre Societats:

 

Ingressos exempts: Quotes i subvencions:

300 + 500 = 800.

 

Gastos no deduïbles: Gastos socials:

150 + 200 + 650 = 1.000.

 

Resultat comptable 120

+ Gastos no deduïbles + 1.000

-Ingressos exempts - 800

 

Base imposable 320

Una vegada hem calculat la base imposable de l'impost, la resta de l'esquema de liquidació és el següent:

 

Base imposable

x Tipus de gravamen

Quota íntegra

-Deduccions i bonificacions

Quota líquida

-Retencions i pagaments a compte

QUOTA DIFERENCIAL

 

El tipus de gravamen és fix del 20%.

Hem de repassar les deduccions i bonificacions establides en la Llei de l'impost per a veure si podem aplicar alguna, la qual cosa generalment no succeirà ja que no estan pensades per a les nostres entitats.

La quota líquida és la quota que resulta a pagar, i d'ella haurem de descomptar, si és el cas, les retencions suportades (per exemple, les practicades pel banc en els interessos del compte bancari) o els pagaments fraccionats realitzats.

En la mesura que hàgem anticipat major o menor quantitat que la quota a pagar resultarà una quota diferencial negativa (ens tornen l'excés) o positiva (hem d'ingressar la quantitat pendent).

 

 

QUAN ES PRESENTA LA DECLARACIÓ?

La declaració de l'impost sobre Societats es presenta, normalment, per mitjà del model 201, en el termini dels 25 dies següents als sis mesos posteriors al tancament de l'exercici econòmic.

Una vegada més, resulta important saber quan es tanca nostre exercici econòmic (recordem que consta en els estatuts) ja que no és obligatòriament al final de l'any natural.

En el supòsit més freqüent de tancament el 31 de desembre, tenim fins al 30 de juny (sis mesos) per a aprovar els comptes anuals en Assemblea Ordinària de Socis, i 25 dies més, és a dir, de l'1 al 25 de juliol, per a presentar la declaració de l'impost sobre Societats.

En canvi, si el nostre exercici econòmic es tanca el 30 de setembre, els comptes anuals hauran d'estar aprovades el 30 de març i la declaració de l'impost sobre Societats es presentarà de l'1 al 25 d'abril.

 

QUÈ SÓN ELS PAGAMENTS FRACCIONATS?

Com acabem de veure, són ingressos a compte de l'impost sobre Societats que estem obligats a realitzar en determinats supòsits, normalment, si hem tingut quotes positives per l'impost en l'últim exercici.

Es presenta amb el model 202 tres vegades a l'any, en els primers 20 dies dels mesos d'abril, octubre i desembre.

Hi ha dos sistemes per a calcular el seu import; u,  el general, consistix a aplicar un 18% de la quota líquida de l'últim Impost sobre Societats presentat, i restar les retencions suportades en el propi exercici. El segon es calcula en funció de la base imposable del propi exercici durant els tres primers mesos (pagament fraccionat d'abril), nou primers mesos (pagament fraccionat d'octubre) o onze primers mesos (pagament fraccionat de desembre) i restant igualment les retencions suportades en l'exercici.

L'opció per un o altre sistema es realitza amb una declaració censal en el mes de febrer de cada any. Si no hi ha cap opció expressa s'aplica el Sistema general.

En la mesura que la quota líquida de l'últim Impost sobre Societats no haja sigut positiva, o evidentment, en el cas de no haver estat obligat a presentar la declaració de l'impost, no existirà obligació d'efectuar pagaments fraccionats ni de presentar el model 202.

MODELS:

La declaració es realitza entre l'1 i el 25 de juliol de cada any sobre dades de l'últim exercici tancat. Si isquera positiva durant l'any següent s'hauran de fer liquidacions trimestrals sobre el benefici previst, per mitjà del model IS 202. Els impresos són els següents:

NORMATIVA:

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible