El portal del comerciant

Menú:

Conceptes generals

A. CONCEPTE D'ASSOCIACIÓ
B. REQUISITS DE CONSTITUCIÓ
C. LA INSCRIPCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ EN EL REGISTRE
D. LA DENOMINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
E. EL DOMICILI DE L'ASSOCIACIÓ
F. ELS ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ, FUNCIONAMENT I ADOPCIÓ D'ACORDS
G. DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS
H. ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ I RÈGIM DE RESPONSABILITAT
I. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

 

A. CONCEPTE D'ASSOCIACIÓ

L'associació és una agrupació constituïda mitjançant un acord de tres o més persones que s'unixen per a aconseguir un fi comú a les mateixes. Eixa agrupació, quan complix els requisits de la legislació vigent, adquirix personalitat jurídica pròpia.

Les associacions són agrupacions de persones constituïdes per a realitzar una activitat col·lectiva d'una forma estable, organitzades democràticament, sense ànim de lucre i independents.

Cal tindre en compte que no tindre ànim de lucre significa que no es poden repartir els beneficis o excedents econòmics anuals entre els socis, per tant, si es pot:

 • Tindre excedents econòmics al finalitzar l'any.
 • Tindre contractats laborals en l'Associació.
 • Realitzar activitats econòmiques que puguen generar excedents econòmics.

Lògicament, els dits excedents hauran de reinvertir-se en el compliment dels fins de l'entitat.

Anar amunt

B. REQUISITS DE CONSTITUCIÓ

Podran constituir associacions, i formar part d'elles, les persones físiques i les persones jurídiques siguen públiques o privades. Les associacions es constituïxen Mitjançant Un Acord de constitució atorgat per tres o més persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comuns coneixements, mitjans i activitats per a aconseguir unes finalitats lícites, comuns, d'interés general o particular, i es doten dels Estatuts que regixen el funcionament de l'associació. Este acord de constitució, que inclourà l'aprovació dels estatuts, ha de formalitzar-se per mitjà d'acta fundacional, en document públic o privat, i és igualment el mig adequat per a la constitució de federacions, confederacions i unions d'associacions.

Amb l'atorgament de l'Acta fundacional l'associació adquirix la seua personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar, sense perjuí de la necessitat de la seua inscripció, que ho és només als efectes de la seua publicitat.

L'acta fundacional ha de contindre:

 • El nom i cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
 • La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, hagen establit i la denominació de la pròpia associació.
 • Els Estatuts aprovats pels promotors que regiran el funcionament intern de l'associació.
 • Lloc i data d'atorgament de l'acta, i la firma dels promotors, o dels seus representants en el cas de les persones jurídiques.
 • La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern.
 • Acta fundacional haurà d'acompanyar, en el cas que forme part de l'associació alguna persona jurídica, una certificació de l'acord aconseguit i vàlidament adoptat per l'òrgan competent de la mateixa (junta o assemblea general normalment), en el que aparega la voluntat de constituir l'associació i formar part d'ella i la designació de la persona física que la representarà en el si de la mateixa.

En el cas que els promotors siguen persones físiques, hauran d'adjuntar acreditació de la seua identitat (còpia del DNI). Quan els atorgants de l'acta actuen a través de representant, s'acompanyarà, igualment, l'esmentada acreditació.

Els Estatuts hauran de contindre:

 1. La denominació de l'associació
 2. El domicili, així com l'àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats.
 3. La duració, quan l'associació no es constituïsca per temps indefinit.
 4. Els fins i activitats de l'associació, descrits de forma precisa.
 5. Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si és el cas, les classes de socis. Podran incloure també les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats.
 6. Els drets i obligacions dels associats i, si és el cas, de les seues distintes modalitats.
 7. Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació (possibilitat de tots els socis de participar en l'elecció dels components dels òrgans de govern, de ser triats per als dits càrrecs, dret d'informació de tots els socis sobre la situació de l'associació...).
 8. Els òrgans de govern i representació, la seua composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, la forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els esmentats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o per a proposar assumptes en l'orde del dia.
 9. El règim d'administració, comptabilitat, i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu.
 10. El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es podrà fer ús.
 11. Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'entitat.

Els estatuts podran contindre qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors consideren convenients, sempre que no siguen contràries a les lleis i que no contradiguen els principis configuradors de l'associació.

Anar amunt

 

C. LA INSCRIPCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ EN EL REGISTRE

Les associacions han d'inscriure's en el corresponent Registre d'Asociacions a els efectes de la seua publicitat, és a dir, per a permetre fer pública la constitució i els Estatuts de l'associació i servir de garantia, tant per als tercers que amb ella es relacionen, com per als seus propis membres.

En el Registre Nacional d'Associacions s'inscriuran les associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions d'àmbit estatal i totes aquelles que no desenrotllen principalment les seues funcions en l'àmbit territorial d'una Comunitat Autònoma, i també les associacions estrangeres que exercisquen activitats a Espanya de forma estable o duradora, que hauran d'establir una delegació en el territori espanyol.

En cada Comunitat Autònoma hi ha un Registre Autonòmic d'Associacions que té per objecte la inscripció de les associacions que desenrotllen principalment les seues funcions en l'àmbit territorial d'aquelles.

En el Registre, ja siga Nacional o Autonòmic, haurà de constar: la denominació de l'associació, domicili, fins i activitats estatutàries, àmbit territorial d'actuació, identitat dels titulars dels òrgans de govern i de representació, l'obertura i tancament de delegacions o establiments de l'entitat, la data de constitució i la d'inscripció, la declaració i revocació de la condició d'utilitat pública si la tinguera, les associacions que constituïxen o integren federacions, confederacions i unions, la pertinença a altres associacions, federacions, confederacions i unions o entitats internacionals, així com la baixa, suspensió o dissolució de l'associació i les seues causes.

Seran els promotors de l'associació els que hauran de realitzar les actuacions necessàries per a la inscripció, responent en cas contrari de les conseqüències que es pogueren derivar.

Sense perjuí de la responsabilitat de l'associació, els promotors de les associacions no inscrites respondran, personal i solidàriament, de les obligacions contretes amb tercers. En este cas els associats respondran solidàriament per les obligacions contretes per qualsevol d'ells enfront de tercers, sempre que hagueren manifestat actuar en nom de l'associació.

El termini de inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent; si transcorreguera el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la dita sol·licitud.

L'Administració ha de procedir a la inscripció de l'associació limitant-se a verificar el compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts, de manera que si es considerara l'existència d'algun defecte formal o si la denominació pretesa no fóra susceptible d'inscripció, veure Denominació de l'Associació, se suspendrà el termini mencionat i es procedirà a efectuar la corresponent notificació als efectes de la seua esmena. En tals casos es podrà interposar recurs davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Les dades i documents que obren en els Registres d'Associacions seran accessibles al públic per mitjà de la sol·licitud de certificació, nota simple, o còpia dels seients registrals.

Anar amunt

D. LA DENOMINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

La denominació de les associacions no podrà incloure terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la classe o naturalesa de la mateixa, en especial, per mitjà de l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. La denominació no pot, per tant, coincidir o assemblar-se de manera que puga crear confusió amb cap altra prèviament inscrita en el mateix registre en què es procedisca a la inscripció de la nova associació, ni amb la denominació de qualsevol altra persona jurídica pública o privada, entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb el nom de cap persona física, excepte si s'ha obtingut el seu consentiment expresse o el dels seus successors, ni amb una marca notòria, excepte consentiment del seu titular.

Tampoc seran admissibles les denominacions que incloguen expressions contràries a les lleis o que puguen suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones.

Anar amunt

 

E. EL DOMICILI DE L'ASSOCIACIÓ

Les associacions que es constituïxen d'acord amb la legislació espanyola han de tindre el seu domicili a Espanya, en el lloc que s'establisca en els Estatuts, que podrà ser el de la seu del seu òrgan de representació, o bé aquell on desenrotlle principalment les seues activitats.

Com a regla general, les associacions estrangeres, per a poder exercitar activitats a Espanya de forma estable o duradora, hauran d'establir una delegació en territori espanyol.

Anar amunt

 

 

F. ELS ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ, FUNCIONAMENT I ADOPCIÓ D'ACORDS

L'organització interna i el funcionament de l'associació han de ser democràtics, amb ple respecte al pluralisme.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat pels associats, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i que haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any. Si els Estatuts interns de l'associació no disposen una altra cosa, les convocatòries extraordinàries de l'Assemblea General es faran per l'òrgan de representació, quan ho sol·licite un nombre de socis no inferior al 10 per 100, i quedarà vàlidament constituïda quan la convocatòria s'haja efectuat amb quinze dies d'antelació i concórreguen a ella, almenys, un terç dels associats presents o representats. El president i el secretari, excepte disposició estatutària en contra, seran designats a l'inici de la reunió.

Quant a l'adopció d'acords, si els Estatuts no disposen una altra cosa, s'adoptaran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius; no obstant això, requeriran majoria qualificada, que resultarà quan els vots afirmatius superen la mitat de les persones presents o representades, els acords relatius a la dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns de l'associació i remuneració dels membres de l'òrgan de representació.

Quant a la modificació dels Estatuts que afecte el contingut necessari dels mateixos, veure Requisits de constitució de l'associació, requerirà l'acord adoptat per l'Assemblea General convocada específicament amb tal objecte, haurà de ser objecte d'inscripció en el Registre d'Associacions en el termini d'un mes i només produirà efectes, tant per als associats com per a tercers, des que s'haja realitzat la corresponent inscripció. Les restants modificacions estatutàries produiran efectes per als associats des del moment de la seua adopció i per als tercers des de la inscripció de les mateixes en el Registre.

Ha d'existir igualment un òrgan de representació, que generalment rep el nom de Junta, que gestione i represente els interessos de l'associació d'acord amb les disposicions i directives de l'Assemblea General, i del que només podran formar part els associats. Per a ser membre de l'òrgan de representació, sense perjuí del que establisquen els respectius Estatuts, seran requisits indispensables: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en cap motiu d'incompatibilitat previst en la legislació vigent (per raó de l'ocupació o càrrec exercit, incapacitació judicial...).

En el cas que els membres de l'òrgan de representació reben retribució en funció del seu càrrec, haurà de constar la mateixa tant en els estatuts com en els comptes anuals aprovades per l'Assemblea.

Les facultats de l'òrgan de representació s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l'associació, sempre que no requerisquen, d'acord amb els Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General.

Anar amunt

 

G. DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS

El dret d'associació, reconegut com a dret fonamental en l'article 22 de la Constitució, implica (a més del dret a la constitució de l'associació) que la integració en una associació constituïda ha de ser plenament lliure i voluntària, devent en tot cas subjectar-se al que establixen els propis Estatuts de l'associació. La condició d'associat és intransmissible, llevat que els Estatuts disposen una altra cosa, per causa de mort o a títol gratuït.

Tot associat tindrà, almenys, els següents drets:

 1. A participar en les activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts.
 2. A ser informat prop de la composició dels òrgans de govern i representació de l'associació, del seu estat dels comptes i del desenrotllament de la seua activitat.
 3. A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si és el cas, impose la sanció.
 4. A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
 5. A separar-se voluntàriament de l'associació en qualsevol moment. Els Estatuts podran establir que en cas de separació voluntària d'un associat, este puga percebre la participació inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l'associació que haguera abonat, amb les condicions, abast i límits que es prevegen. Això s'entén sempre que la reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.

Són deures dels associats:

 1. Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.
 3. Complir la resta de les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'associació.

Anar amunt

 

H. ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ I RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Les associacions hauran de realitzar les activitats necessàries per al compliment dels seus fins, si bé hauran d'atindre's a la legislació específica que regule tals activitats.
Els beneficis obtinguts per les associacions, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de servicis, hauran de destinar-se, exclusivament, al compliment dels seus fins, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques que tinguen interessos lucratius.
Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions responen de les seues obligacions amb tots els seus béns presents i futurs. Els associats no responen personalment, amb el seu propi patrimoni, dels deutes de l'associació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i de representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'associació, respondran davant d'esta, davant dels associats i davant dels tercers pels danys causats i els deutes contrets pels actes realitzats de mala fe (dolosos), o mediant culpa o negligència, i respondran civilment i administrativament pels actes i omissions realitzats en l'exercici de les seues funcions, i pels acords que hagueren votat, enfront de l'associació, els associats, i els tercers. Quan la responsabilitat no puga ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i representació, respondran tots solidàriament, a menys que puguen acreditar que no han participat en la seua aprovació i execució o que expressament es van oposar a ells.
La responsabilitat penal es regirà pel que disposen les lleis penals. Veure Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, article 515.
Els promotors d'una associació, han de realitzar les actuacions que siguen necessàries, als efectes de la inscripció, responent en cas contrari de les conseqüències de la falta de la mateixa. Veure La inscripció de l'associació.
Sense perjuí de la responsabilitat de la pròpia associació, els promotors d'associacions no inscrites en el Registre d'Associacions, respondran personalment i solidàriament de les obligacions contretes amb tercers, i els associats respondran de la mateixa manera, per les obligacions contretes per qualsevol d'ells enfront de tercers, sempre que hagueren manifestat actuar en nom de l'associació.

Anar amunt

 

I. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Les associacions es dissoldran per les causes previstes en els seus Estatuts i, a falta d'això, per la voluntat dels associats expressada en Assemblea General convocada a este efecte, per haver expirat el termini previst per a la seua duració, per haver realitzat el fi per al que es van constituir, o per ser ja impossible la seua realització o l'aplicació dels mitjans de què disposaven, així com per sentència judicial ferma que ho ordene.

En tots els supòsits de dissolució haurà de donar-se al patrimoni la destinació previst en els Estatuts. La dissolució de l'associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l'entitat conservarà la seua personalitat jurídica.

Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertixen en liquidadors, llevat que els Estatuts prevegen una altra cosa o bé els designe l'Assemblea General o el jutge que, si és el cas, acorde la dissolució.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l'associació
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l'associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors de l'associació.
 5. Aplicar els béns sobrants de l'associació als fins previstos pels Estatuts.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre en què estiguera inscrita l'associació. En cas d'insolvència de l'associació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment

Anar amunt

Conceptes generals (262)