El portal del comerciant

Menú:

Altres tràmits en la gestió

 1. Modificació d'estatuts o canvi de domicili
 2. Modificació de Junta Directiva
 3. Impugnació dels acords de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació
 4. Obertura, canvi i tancament de delegacions
 5. Incorporació o separació a una federació.
 6. Dissolució de l'associació
 7. Altres tràmits

1.- Modificació d'estatuts o canvi de domicili

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la modificació dels estatuts o el canvi de domicili, ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions.

Per a comunicar-ho en el Registre es disposa d'un mes des de l'acord de modificació en Assemblea General, convocada amb este fi.

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes.

Què s'ha de presentar?

 • IMPRÉS DE SOL·LICITUD  per duplicat.
 • CERTIFICACIÓ De l'ACORD de modificació adoptat en Assemblea General extraordinària, en la que es farà constar un extracte de les modificacions
 • Estatuts per duplicat. Els estatuts han d'estar firmats en tots els fulls per la presidència i la secretaria. Quan la modificació consistisca exclusivament en el canvi de domicili i no altere l'àmbit territorial, no cal adjuntar els estatuts.
 • Per a l'adaptació d'Estatuts a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació, a més de la corresponent SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ D'ESTATUTS ADAPTATS, farà falta presentar:
 • COMUNICACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA
 • CERTIFICACIÓ D'ACTIVITAT I FUNCIONAMENT

Quan produïx efectes la modificació dels estatuts?

Les modificacions que afecten el contingut previst en l'article 7 de la Llei 1/2002, que és el contingut essencial dels estatuts, produirà efectes tant en les persones associades com en terceres persones des de la inscripció en el Registre.

Les modificacions que no afecten l'article 7 produiran efectes per a les persones associades des de la seua adopció d'acord amb els procediments estatutaris. En el cas de terceres persones, tindran efecte des del moment de la inscripció en el Registre d'Associacions.

NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. del 8 al 10 del RD 1497/2003, que aprova el Reglament del Registre.
 • Art. 16 i 28 de la EL 1/2002, reguladora del dret d'associació.
 • Art. 49 i 60 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

Anar amunt

2.- Modificació de Junta Directiva

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la modificació de la Junta Directiva, ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes.

Es disposa del termini d'un mes des de l'elecció o modificació dels per a comunicar-ho al Registre

S'ha de presentar MODEL FORMALITZAT

 

NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. 11 i 12 del RD 1497/2003, que aprova el Reglament del Registre.
 • Art. 16 i 28 de la EL 1/2002, reguladora del dret d'associació.
 • Art. 49 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

Anar amunt

 

3.- Impugnació dels acords de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la Registre de la impugnació dels acords,  ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes.

Es disposa del termini d'un mes des de la impugnació per a comunicar-ho al Registre

Què s'ha de presentar?

NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. 60 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

Anar amunt

4.- Obertura, canvi i tancament de delegacions

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la l'obertura, del canvi o del tancament de delegacions, ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions.

Per a comunicar-ho en el Registre es disposa d'un mes des de la constitució de les noves delegacions.

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes

Què s'ha de presentar?

 

NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. 13 i 14 del RD 1497/2003, pel qual s'aprova el Reglament del Registre.
 • Art. 28 de la EL 1/2002, reguladora del dret d'associació.
 • Art. 60 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

Anar amunt

 

 

5.- Incorporació o separació a una federació.

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la incorporació o separació a una Federació, ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions.

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes

Per a comunicar-ho en el Registre es disposa d'un mes des de  que s'haja pres l'acord

 Què cal presentar?

 • Sol·licitud (o instància).
 • Acta de la reunió o de l'acord adoptat per l'entitat federativa.

 NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. 19 del RD 1497/2003, pel qual s'aprova el Reglament del Registre.
 • Art. 28 de la EL 1/2002, reguladora del dret d'associació.
 • Art. 60 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

Anar amunt

 

 

6.-Dissolució de l'associació

No és obligatòria la inscripció en el Registre de la de la dissolució de l'associació , ja que de la mateixa manera que la inscripció en el registre és un dret, les inscripcions de les modificacions també ho són, però les associacions que no inscriguen les seues modificacions en el Registre d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produïx la inscripció, sobretot pel que fa a la garantia per a tercers i per a les persones associades, el règim de responsabilitats o la possibilitat de concórrer a subvencions.

Des de la publicació de la Llei 11/2002 (DOGV núm. 4409, de 31/12/02) i segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 14/2008, de 14 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. núm. 5900, de 25 de novembre) no es paguen taxes

Per a comunicar-ho en el Registre es disposa d'un mes des de  que es produïsca la mateixa

Què cal presentar?

Quan el Registre d'Associacions ha enviat la certificació de dissolució, cal enviar una còpia juntament amb la sol·licitud per a causar baixa a:

 • Cens d'Associacions de l'ajuntament on estiga inscrita l'associació.
 • Qualsevol altre cens en què s'estiga.
 • Cal anar a Hisenda amb l'original i còpia de la dissolució, original del CIF i sol·licitar (amb el Model 036) la baixa en Hisenda.
 • Cancel·lar el compte del banc.

 NORMATIVA RELACIONADA:

 • Art. 21 del RD 1497/2003 pel qual s'aprova el Reglament del Registre.
 • Art. 18 i 28 de la EL 1/2002, reguladora del dret d'associació.
 • Art. 51 i 60 de la Llei 14/2008, d'associacions de la CV.

 

7.-Altres tràmits

Delegació de facultats per la Junta de Govern d'una associació i la seua revocació

Sol·licitud de certificat d'inscripció d'associacions i federacions, confederacions i unions d'associacions

Sol·licitud de compulsa de documentació d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions

Altres tràmits en la gestió (271)