El portal del comerciant

Noticies

 • 03 gener 2019
  La OMIC fa unes recomanacions per a les compres de Reis

  El Nadal sol ser un període d'alt consum i per això, des de l’oficina d'Atenció al Consumidor d’Alcoi, com cada any volem oferir una sèrie de recomanacions als consumidors en aquest cas sobre les garanties i devolucions en les compres i recomanacions per millorar la seguretat en les compres on-line.

  Quan s’adquirix un determinat producte,és important informar-se de les polítiques de devolució de l'establiment per evitar problemes a posteriori.

  Si encara seguint aquests consells bàsics es té algun problema o incidència, s'ha d'exigir a l'establiment, el full de queixes i reclamacions oficials i en el cas de necessitar informació o assessorament en matèria de consum, no dubte en contactar amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

  Adjuntem les recomanacions de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

  Més informació
 • 03 gener 2019
  26 empreses renoven la seua distinció en el SICTED

  En 2018 han sigut 26 les empreses que han renovat la seua distinció en el SICTED en el comité de desembre; 2 del Cicle I, 4 del Cicle II, 3 del Cicle III, 5 del Cicle IV, 6 del Cicle de Seguiment i 6 Cicle de Renovació. Recordem que l'any 2013 l'Ajuntament d'Alcoi va signar la seua adhesió al SICTED (Sistema integral de Qualitat Turística espanyola en destinacions) sent ens gestor de les 38 empreses que actualment formen part d'ell.

  Sicted és un sistema de qualitat integral en destinació que pretén elevar els estàndards de qualitat oferida per tots els agents que intervenen en el procés del consum turístic a la ciutat, des dels hotels als museus, passant pels taxis i els restaurants, etc per a garantir els màxims nivells de qualitat en totes les etapes del viatge.

  L'oficina de Turisme d'Alcoi és part activa del sistema des del mateix any, havent obtingut la distinció per sisé any consecutiu.

  Alcoi, disposa de 38 empreses adherides al sistema SICTED, de les quals 33 estan distingides per la xarxa. Actualment la ciutat es troba al cicle 6 d'aquest sistema, un sistema en el qual porta treballant des de 2013.

  La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, recorda que «l'objectiu de l'Ajuntament és clar: servir d'exemple dinamitzador perquè cada vegada siguen més les empreses que s'adherisquen a aquest sistema i així es puga oferir els millors estàndards de qualitat turística als nostres visitants». Zamorano assenyala els grups de millora com un dels aspectes més interessants del SICTED. En aquest sentit, cal recordar que Alcoi va ser mereixedora del guardó «Adaptació de la destinació a les noves tecnologies» dins de la categoria de "Millor projecte de millora en destinació SICTED 2016".

  Entre les empreses distingides es troben:
  Hotel con encanto Masía la Mota.
  Casa Rural Bons Aires
  MAF
  Explora
  Muboma
  Tourist Info Alcoy (Q)
  Jorge Pérez Borrás
  Casa rural La Safranera
  Refugio de la Guerra Civil Española
  Hostal Savoy
  Restaurante Hostal Savoy
  Teatro Calderón
  Restaurante Bruno Caruso
  Equitación Peluca
  Hacienda Ibérica
  Opció Jove S.L.
  Toni Miranda López
  Alcoitur Viatges
  Restaurante La Safranera
  Restaurante Sant Francesc, 52
  Restaurante Brasil
  Spainrider,
  Restaurante Masía la Mota
  Hotel Sercotel Ciutat d’Alcoi
  Arte 23
  Alojamientos Residencial Alcoy

  Més informació
 • 02 gener 2019
  Guanyadors del Concurs d'aparadors 2018
  Més informació
 • 02 gener 2019
  FIRA ATRACCIONS VILA-REAL 2019

  De l’11 al 27 de gener hi haurà instal·lada una Fira d’Atraccions al Jardí Jaume I, la qual sols operarà els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge).

  Aquesta fira és una col·laboració entre l’Associació de Firaires de Vila-real (AFERVILL), l'Associació de Comerciants UCOVI i la Regidoria d’Economia, per la qual es distribueixen 80.000 tiquets als comerços de la localitat, de forma que els clients que compren en els comerços tindran un descompte del 50% en les atraccions, passant a costar doncs sols 1,5 €.

  L’acció va dirigida a tots els comerços de la localitat, encara que no siguen socis d’UCOVI, que poden replegar els tiquets a les oficines de l’Associació del Carrer Doctor Font, 10, i així beneficiar als seus clients d’aquesta acció promocional.

  Més informació
 • 02 gener 2019
  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA ANTICIPADA PARA EL EJERCICIO 2019 DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO, CONSUMO Y ARTESANIA

  El pasado 28 de diciembre de 2018, se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 21 de enero hasta el día 4 de febrero de 2019 (ambos inclusive).

  Las condiciones para la solicitud, tramitación, resolución y notificación serán las establecidas en las siguientes bases:

   

  PROGRAMA AYUDAS PYMES:

   

  1. Avalem Comerç

   Se considerarán susceptibles de recibir apoyo las inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial y la implantación de la venta online segura o su integración en una plataforma en línea de comercio electrónico. En estos casos se considerarán apoyables las aplicaciones informáticas y los gastos derivados de la creación de una página web, siempre que esté vinculada al establecimiento. La inversión aprobada no podrá ser inferior a 3.000 euros y la ayuda será de hasta el 50 % con el límite de 20.000 euros por solicitante, en cada establecimiento, y en un periodo de 3 años.

   Plazo de presentación: 21/01/2019 - 04/02/2019 (ambos incluidos)

   Información: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921&version=amp

   

  1. Avalem Artesanía

   Los gastos susceptibles de obtener financiación por parte de las beneficiarias que estén en posesión del documento de calificación artesana (D.C.A) debidamente actualizado y expedido por la Generalitat o documento equivalente emitido por una Administración Pública que acredite su condición de artesana.

   Son los siguientes y la ayuda por solicitante será de hasta el 50 % con el límite de 5.000 euros. En el caso en que la persona artesana participe, y solicite apoyo para ello, en un certamen fuera del territorio español este límite será de 7.500 euros:

   Participación como expositora en certámenes feriales, incluidos los realizados fuera de la Comunitat Valenciana, de carácter predominantemente artesano. Se considerarán susceptibles de recibir apoyo los gastos de alquiler de espacio y stand, así como los de montaje, desmontaje, decoración y rotulación del mismo.

   Gastos derivados de la protección del producto, diseño o marca así como los de incorporación de diseño en la definición y ejecución del producto.

   Confección y edición de catálogos de producto, en cualquier soporte, incluido el coste del alojamiento en la web, en su caso.

   Acciones de promoción de producto, a través de cualquier medio promocional.

   Asistencia a cursos especializados de formación en diseño, calidad y especialización en su oficio, según su actividad artesana, organizado por entidades formativas, independientemente del lugar en que se realicen. Se consideran susceptibles de recibir apoyo únicamente los gastos de matrícula y otros conceptos generados por la entidad organizadora.

   Plazo de presentación: 21/01/2019 - 04/02/2019 (ambos incluidos)

   Información: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=382&version=amp

   

  1. Emprenem Comerç

  Se considerarán susceptibles de recibir apoyo los gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con nueva titularidad o de la implantación de una actividad comercial en un local en el que, con anterioridad, se haya desarrollado actividad económica. El establecimiento deberá, en su caso, abrirse al público entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre del

  ejercicio en que se convoque la ayuda. La ayuda, por establecimiento, será de hasta el 50 % con el límite de 10.000 euros, sin que en concepto de alquiler se superen los 5.000 euros de subvención.

  Se considerarán subvencionables los gastos en:

  Estudios de viabilidad, factibilidad comercial, distribución, iluminación, ahorro energético y diseño del establecimiento.

  Gastos de gestoría, notaría y registros necesarios para la constitución de la empresa o para el inicio de la actividad en el establecimiento comercial y además, en su caso, online.

  Gastos de alquiler de local devengados hasta el 30 de septiembre del ejercicio en que se convoque la ayuda.

  Plazo de presentación: 21/01/2019 - 04/02/2019 (ambos incluidos)

  Información: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

   

         4. Avalem Mercats

  Las beneficiarias siendo micropymes que ejerzan la actividad comercial en la Comunidad Valenciana en el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE, para la venta en mercados de venta no sedentaria si disponen de autorización municipal para ello, podrán obtener una ayuda para la realización de inversiones en la adaptación de vehículos de transporte como tienda, o en la instalación de equipo de frío para el transporte y la venta de productos de alimentación, cumpliendo en este caso con la normativa vigente en materia medioambiental. La inversión aprobada no podrá ser inferior a 1.000 euros y la ayuda será de hasta el 50 % con el límite de 5.000 euros por beneficiaria en un plazo de 5 años.

  Plazo de presentación: 21/01/2019 - 04/02/2019 (ambos incluidos)

  Información: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19928&version=amp

   

  PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES INTERMEDIAS EN MATERIA DE COMERCIO Y ARTESANIA:

   

  - Podrán acceder a las ayudas las agrupaciones de profesionales del comercio o la artesanía, con sede o delegación permanente en la Comunidad Valenciana, que sean agrupaciones de profesionales del comercio, sin ánimo de lucro, para los gastos en la realización de todas o alguna de las siguientes actuaciones, a las que podrá concederse una única ayuda de hasta el 70 % con el límite de 40.000 euros por solicitante. Cuando la solicitante sea una organización de segundo o tercer grado de ámbito provincial o superior y de carácter multisectorial (sin predominio de un sector), el límite de la ayuda será de 60.000 euros, de los que como máximo 35.000 euros corresponderán a gastos de personal.

  - Podrán acceder a las ayudas previstas en este punto las agrupaciones de profesionales del comercio o la artesanía, con sede o delegación permanente en la Comunidad Valenciana, que sean agrupaciones de profesionales del comercio en mercados municipales, sin ánimo de lucro para sí mismas, que hayan obtenido algún tipo de reconocimiento de calidad en la gestión, emitido por organismo público y vigente.

  - Podrán acceder a las ayudas previstas en este punto las agrupaciones de profesionales del comercio o la artesanía, con sede o delegación permanente en la Comunidad Valenciana, que sean agrupaciones de profesionales de la artesanía, sin ánimo de lucro, para los gastos en la realización de alguna de las siguientes actuaciones, a las que podrá concederse una única ayuda de hasta el 70 % con el límite de 40.000 euros por solicitante.

  - Podrán acceder a las ayudas previstas en este punto las agrupaciones de profesionales del comercio o la artesanía, con sede o delegación permanente en la Comunidad Valneciana, que siendo agrupaciones de profesionales del comercio tengan carácter sectorial y cuyo objetivo principal sea la de central de compras y servicios para los profesionales del comercio integrados, planteen la realización de:

  a) Estudio que defina las inversiones a realizar en la optimización inteligente de los procesos logísticos, la reducción del impacto medioambiental en sus centrales de compra y la creación de plataformas en línea de comercio electrónico para las pymes.

  b) Inversiones definidas en el estudio citado en el párrafo anterior. Se considerará susceptible de recibir apoyo la programación informática y las aplicaciones ad hoc. La subvención podrá alcanzar el 50 % de su coste con el límite de 40.000 euros, sin superar los 60.000 en el periodo de 3 años, por

  solicitante. Si la ayuda se solicita solo para el estudio, el límite de las subvención será de 5.000 euros en el mismo periodo de tiempo.

  Plazo de presentación: 21/01/2019 - 04/02/2019 (ambos incluidos)

  Información:

  Més informació
 • 02 gener 2019
  ACECA sorteja 80 passes VIP per al campament reial

  Se sortejaran un total de 80 passades VIP per a pujar i visitar un dels dos Campaments Reals. Els guanyadors tindran la possibilitat de pujar al Preventori o al Baradello en un autobús per a ells i gaudir d'una visita VIP. La campanya adquirirà un gran auge de participació, tenint en compte que ja no queden entrades disponibles en els canals de venda oficials. Els 80 passes VIP se sortejaran de la següent manera:

  - 5 passes VIP dobles seran entregats als comerciants d'ACECA. Us enviarem un correu electrònic des d'aceca@acecaalcoy.com perquè, tots aquells que vulgueu participar, ens el comuniqueu especificant de quin comerç sou. Una vegada tinguem tot el llistat de comerços participants, abans del 5 de gener, es realitzarà un sorteig per a triar als guanyadors.

  - 15 passes VIP dobles se sortejaran a través d'un concurs en la pàgina de Facebook d'ACECA. Per a participar, serà necessari donar-li “m'agrada” a la pàgina i esmentar a aquella persona amb la qual t'agradaria gaudir d'aquesta jornada tan especial. A més, els guanyadors, hauran de presentar un tiquet de compra d'algun dels comerços associats a ACECA. Els dies anteriors es compartirà en Facebook el llistat de comerços per zones comercials.

  - 20 passes VIP se sortejaran de forma física. Tiquets de participació que hauran de ser emplenats amb les dades de contacte (nom, telèfon i C.P). Entre el 2 i el 3 de gener, passaran pels establiments a recollir els tiquets per a realitzar el sorteig.

  Roda de premsa

  Més informació
 • 01 gener 2019
  ALZIRA: 12 MESOS 12 EMPRESES-GENER: UP SCHOOL OF ENGLISH
  Més informació
 • 28 Desembre 2018
  Más de 200 personas participan en la primera Semana del Comercio de Alfafar

  Més de 200 persones s'han sumat a la primera edició de la Setmana del Comerç, a través de les activitats que s'han desenvolupat entre el 10 i 15 de desembre.

  D'esta forma, l'Ajuntament d'Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, ha aconseguit el seu objectiu principal: establir un nou programa de foment del comerç de proximitat, des de tres perspectives noves a Alfafar. Aqueixos pilars són la millora de l'organització interna de les associacions de comerciants, fomentar la inversió de les persones emprenedores en el comerç local d'Alfafar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les virtuts del comerç de proximitat.

  Des d'este enfocament, la primera experiència pilot de la Setmana del Comerç ha agrupat un conjunt d'activitats dirigides als comerciants, joves i persones emprenedores tant d'Alfafar com dels municipis veïns.

  “El projecte és el reflex de la filosofia de l'àrea de Comerç d'Alfafar, que passa per aprofitar el potencial de la localitat com a creador d'ocupació, assumir els reptes més importants com el del relleu generacional en els models de negoci més tradicionals, i la resposta a les idees de negoci que poden tindre un impacte important en la localitat”, com destaca el president del Consell de Comerç i Economia Local d'Alfafar, Toni Milla.

  Començar a emprendre amb seguretat

  A través de sessions de *mentorización, assessorament i *coaching, s'ha aconseguit assessorar i donar un impuls als projectes de 5 persones amb idees de negoci, així com posar-les en contacte amb institucions tals com Cambra de Comerç, València Activa o Fundació Equip Humà.

  En esta línia, Alfafar estudia l'organització d'un nou programa de sessions de networking pensat per al sector comercial, donat l'èxit del primer esdeveniment d'esta classe celebrat en el Mercat Municipal, on es van compartir les experiències tant de persones emprenedores joves amb comerços de llarga trajectòria en la localitat.

  Un projecte de treball en clau comarcal

  La col·laboració de Fundació Horta Sud ha sigut clau per a posar en comú el potencial dels projectes a nivell comarcal. En aquest sentit, les associacions de comerciants i professionals d'Alfafar (Acypal) i Sedaví (Acese) han pogut fer els primers passos del que hauria de ser un projecte de foment i suport de l'activitat comercial de proximitat a nivell comarcal.

  El comerç local i els seus valors

  Més de 100 persones van participar de les activitats infantils #YoSoyComercioAlfafar, una jornada familiar, en plenes festes nadalenques, amb un objectiu clar: “aprendre en família els valors únics del comerç de proximitat i el treball que exigeix la qualitat del servei que presten diàriament”.

  Més informació
 • 26 Desembre 2018
  Frida Kahlo, la seua mirada vegetal al Mercat Municipal de Picanya

  Poc a poc, la façana de l'avinguda Sanchis Guarner a anat prenint color i ja el tercer mural dedicat a Frida Kahlo, es troba acabat.

  Vos convidem a vore el video de la realització del mural i gaudir del treball d'aquest equip d'artistes: Soul Creator 

   

  Video de la realització, ací.

  Més informació sobre Soul Creator

   

  Més informació
 • 23 Desembre 2018
  SORTEIG DE NADAL - MERCAT MUNICIPAL DE PICANYA

  Els comerços del Mercat Municipal de Picanya han sortejat un Televisor JVC i un "robot aspirador fregasuelos" Conga entre les persones que han triat la qualitat i el millor tracte per a les seues compres nadalenques a:

  CARNICERÍA ISABEL

  POLLERÍA TERESA

  ESPECIA.L

  EMBUTIDOS Y JAMONES CENTELLES Y BUJ

  DOLÇOS I PA CELESTE

  PEIXCATERIA MANOLO

  HUEVERIA TRONCHONI

  CAFETERIA DEL MERCAT MARÍA

  FRUTOS SECOS SANT PASCUAL

  FRUITES I VERDURES MATI

  El Mercat Municipal de Picanya romandrà obert el diumenge dia 23 per a que totes les famílies puguen realitzar els preparatius del sopar i del dinar de Nadal sense desplaçaments i amb els millors productes.

  Mercat Muncipal de Picanya, de persona a persona

  Més informació
 • 22 Desembre 2018
  BURJASSOT. “La Fireta” d’Avalar-te arriba aquest cap de setmana a l’antic Mercat Municipal

  Les activitats nadalenques s’estan multiplicant en aquests dies a Burjassot des de les diferents entitats del municipi perquè les veïnes i els veïns gaudisquen d’aquestes dates tan entranyables. Aquest cap de setmana, és el torn d’Avalar-te, l’associació d’artesans de Burjassot que, comptant amb la col·laboració de la regidories de Promoció Econòmica i Turisme, dirigides per Roc Senent, i a través de CEMEF, celebraran la seua “Fireta” de Nadal.

  Així, el dissabte 22 i el diumenge 23 de desembre l’antic Mercat Municipal acollirà aquesta activitat cultural i festiva amb artesania, gastronomia, exposicions, música en directe tallers…i moltes més activitats.

  A més, el dissabte a les 12.30 hores, tindrà lloc la presentació del llibre “El Mercado de Burjassot (Un edificio con història)” de Roberto Blanes, Ángel López, Amparo López, Marta Sanchis i Vicente Sanchis, amb infografies de Manuel Geómetra. El llibre s’emmarca dins de la col·lecció “Burjassot tien su història”, publicacions de la Universitat Popular de Burjassot.

  Més informació
 • 21 Desembre 2018
  Aquest nadal somia en gran... ho encontraràs en el comerç local

  Aquesta targeta compta amb els/as millors missatgers/as, el comerç local i la ciutadania, amb l'objectiu, de comptar cada vegada més amb un teixit comercial més fort i unit, convidant a fer extensiva aquesta targeta/missatge entre la seua clientela, a fi de fidelitzar la compra local, un desig compartit.


  El missatge ve acompanyat de dues imatges molt representatives, un arbre de nadal, un dels 4 arbres que juntament amb la il·luminació nadalenca, recrea un entorn solidari i festiu dels carrers en les quals se situa el comerç local, i el mapa del portal del comerciant de Quart de Poblet, una finestra virtual.


  Al mateix temps, es convida a fer extensiu el missatge a altres comerços, perquè formen part del portal del comerciant, un portal viu en el qual somiem estiguen presentes tots els comerços de Quart de Poblet.

  Enllaç al portal del comerciant:

  http://quartdepoblet.comercioscomunitatvalenciana.com/

   

  Més informació
 • 21 Desembre 2018
  Bon Nadal i feliç 2019
  Més informació
 • 20 Desembre 2018
  CAMPANYA SORTEIG DE NADAL 2018. “PER NADAL COMPRAR EN EL COMERÇ LOCAL TÉ PREMI”
  Més informació
 • 20 Desembre 2018
  MERCATS DE NADAL 2018
  Més informació
 • 20 Desembre 2018
  ALZIRA. ENTREGA PREMIS XVIII CONSCURS D´ESCAPARATISME

  L'alcalde- president de l’Ajuntament d’Alzira

  DIEGO GÓMEZ,

  la vicealcaldessa i Regidora de Festes, Turisme, Comerç i Patrimoni

  ISABEL AGUILAR

  i

  el Segon Tinent d'Alcalde i Regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus

  IVAN MARTÍNEZ

   

  SALUDEN

   

  Es complauen a convidar-la/lo al LLIURAMENT DE PREMIS del XVIII CONCURS D'ESCAPARAMISME COMERCIAL, que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament, a les 20,30 hores.  A l’acte assistiran els més de 80 comerços que han participat al concurs.

  Esperant comptar amb la vostra assistència, aprofitem l'ocasió per a enviar-li una salutació cordial.

   

  Més informació
 • 19 Desembre 2018
  FIRA DE NADAL VILA-REAL 2018

  La Fira de Nadal de Vila-real de 2018 es renova totalment per a oferir una experiència nova als seus veïns i conveïns.

  Com a novetats principals està en primer lloc la localització. Aquest any es realitzarà en l'Av. La Murà del 21 de desembre fins a l'1 de gener de 2019. Aquest any, la fira tindrà un carrusel i una pista de gel, així com una fira de comerços locals i diferents activitats d'animació per als més petits.

  Cal destacar, que també tindrà activitats orientades cap als adults com a tallers de Tai-chi, Percussió i Capoeira, així com la visita de Papà Noel el dissabte 22 a les 18.30h.

  PROGRAMACIÓ

  Us esperem a tots i totes, a gaudir del nadal a Vila-real!

  Més informació
 • 19 Desembre 2018
  El Tren de Nadal torna a Torrent

  Tens diversos dies i recorreguts per a triar.

   

  Eixida des de la Font de les Granotes

   

  Divendres 21 - 17.30 a 20.00 hores

  Diumenge 23 - 11.00 a 13.30 hores

  Divendres 28 - 11.00 a 13.30 hores

  Dissabte 29 - 17.30 a 20.00 hores

   

  Eixida des de La Torre

   

  Dissabte 22 - 11.00 a 13.30 hores

  Dissabte 22 - 17.30 a 20.00 hores

  Dissabte 29 - 11.00 a 13.30 hores

  Diumenge 30 - 11.00 a 13.30 hores

   

  Més informació
 • 19 Desembre 2018
  El Mercat enceta els preparatius del Nadal amb una jornada de dolços

  més

  Més informació
 • 18 Desembre 2018
  MERCAT DE LA TERRA 23 DESEMBRE

  Bon dia! Aquest diumenge dia 23 en l'albereda Jaume I podrem gaudir una vegada més del Mercat de la Terra en un horari de 10h a 18h 

  No t'ho perdes i vine a gaudir dels millors productes de la comarca.

  Més informació

 • Pàgina 2 de 454

 • Mostrant del 21 fins al 40 d'un total de 9061 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Informe Anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana 2017 y avance 2018

Foro Retail Future

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible