El portal del comerciant

Menú:

Retencions IRPF

 

L'impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF) grava els ingressos dels ciutadans, per tant, no és un impost que recaiga sobre cap Entitat amb personalitat jurídica, com és el cas de les Associacions. No obstant això, en la mesura que des de l'entitat se satisfacen rendes de treball, honoraris professionals, beques, etc. haurem de retindre part d'estes rendes i ingressar-les en la Hisenda Pública, periòdicament.

Així doncs l'IRPF afecta l'Associació en la mesura que se satisfacen rendes a persones físiques, perquè en eixe cas, haurem de retindre part de les rendes i ingressar-les davant d'Hisenda.

 

MODELS:

Anar amunt

 

NORMATIVA:

Anar amunt

 

A) RETENCIONS EN CONTRACTES LABORALS

Al contractar laboralment un treballador haurem de retindre-li un percentatge del salari en concepte de retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). El percentatge d'esta retenció és variable i està en funció de l'import del salari, les condicions familiars del treballador, les cotitzacions de SS del treballador, etc.

Per a calcular eixe percentatge, Hisenda facilita un programa informàtic gratuït. Els càlculs que realitza este programa estan basats en la reglamentació sobre el tema que podem trobar en Capítol 2 del Títol 6 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Trimestralment haurem d'ingressar les quantitats retingudes MODEL 110 en Hisenda en alguna de les seues oficines o a través de qualsevol entitat bancària, i anualment haurem d'omplir un resumen anual ( MODEL 190 ) de les retencions practicades durant l'any, tot això s'explica en l'apartat Declaracions Trimestrals i Anuals de Retencions d'IRPF.

Així mateix, al finalitzar l'any caldrà enviar a les persones a qui hàgem retingut, en concepte d'IRPF, un MODEL CERTIFICAT DE RETENCIONS  on fem constar el salari o retribució bruta, els gastos d'assegurances socials i el líquid percebut, així com els possibles pagaments en espècie.

Anar amunt

 

B) RETENCIONS EN CONTRACTES MERCANTILS A PROFESSIONALS AUTÒNOMS

Quan contractem a professionals autònoms haurem de retindre'ls un percentatge de la remuneració total, en concepte de retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que dependrà de l'antiguitat del primer alta en l'epígraf del IAE d'eixa persona, corresponent a l'activitat que ens facture.

Així doncs, si el primer alta no té més de tres anys d'antiguitat, li retindrem un 7 %, que ha d'estar reflectit en la factura que ens emeta. Si al contrari, el primer alta és de fa més de tres anys el percentatge a retindre serà del 15 %.

Trimestralment haurem d'ingressar les quantitats retingudes en Hisenda MODEL 110, en alguna de les seues oficines o a través de qualsevol entitat bancària, i anualment haurem d'omplir un resumen anual de les retencions practicades durant l'any ( MODEL 190).

Així mateix, al finalitzar l'any caldrà enviar a les persones a qui hàgem retingut, en concepte d'IRPF, un MODEL CERTIFICAT DE RETENCIONS on fem constar la retribució bruta, el líquid percebut i les quantitats retingudes, així com els possibles pagaments en espècie.

Anar amunt

 

C) RETENCIÓ A l'ARRENDADOR DEL LOCAL

Si l'entitat és titular, com a inquilí, del contracte de lloguer del local o oficina on té la seua seu, haurem de retindre el propietari/a del mateix un 18% del lloguer mensual i haurem de presentar les declaracions trimestrals i ingressar les retencions practicades en Hisenda, ( MODEL 115) així com el resumen anual de les dites retencions ( MODEL 180).

Açò és així per a la major part dels casos, no obstant això si el propietari del local complix alguna de les condicions següents, no haurem de practicar-li cap retenció:

  • Quan es tracte de l'arrendament de vivendes que subscriguen les empreses per als seus empleats.
  • Quan la renda anual satisfeta per l'arrendatari a un mateix arrendador no supere els 900 € (locals de "renda antiga", per exemple).
  • Quan l'activitat de l'arrendador estiga classificada en algun dels epígrafs del grup 861 de la Secció Primera de les Tarifes de l'impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, o en algun altre epígraf que faculte per a l'activitat d'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l'arrendament o subarrendament les regles per a determinar la quota establida en els epígrafs de l'esmentat grup 861, no haguera resultat quota zero.

Anar amunt

 

D) ALTRES RENDES SUBJECTES A RETENCIÓ

En general, en un altre tipus de rendes satisfetes, com ara premis o beques, el percentatge de retenció serà del 15 %, excepte en la retenció a practicar sobre els rendiments procedents de la cessió del dret a l'explotació del dret d'imatge, siga quina siga la seua qualificació, que serà el resultat d'aplicar el tipus de retenció del 20 per 100 sobre els ingressos íntegres satisfets.

En tot cas, per a tindre una informació més completa, es pot consultar el Capítol 2 del Títol 6 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Anar amunt

Retencions IRPF (269)