El portal del comerciant

La cotització

Què és la cotització?

Des de quan s'ha de cotitzar? Naixement, durada i extinció de l'obligació

Què és la base de cotització?

Quins són els conceptes cotitzables?

Límits màxims i mínims

Bases màximes i mínimes

Supòsits especials: pluriocupació i pluriactivitat

Què és el tipus de cotització?

Què és el període de liquidació?

Què és la quota?

Bonificacions i reduccions

Qui realitza la recaptació?

Com es fa l'ingrés de quotes? Forma i termini de liquidació de quotes

Models d'impresos de cotització

Què és la cotització?

És l'acció per la qual els subjectes obligats aporten recursos econòmics al sistema de la Seguretat Social en virtut de la seua inclusió en l'esmentat sistema, per l'exercici d'una activitat laboral.

Els elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota.

 

Des de quan s'ha de cotitzar? Naixement, durada i extinció de l'obligació

L'obligació de cotitzar naix ddes de l'inici de l'activitat laboral. La mera sol·licitud de l'alta del treballador tindrà en tot cas idèntic efecte. La no-presentació de la sol·licitud d'afiliació/alta no impedirà el naixement de l'obligació de cotitzar des del moment en què concórreguen els requisits que en determinen la inclusió en el règim que corresponga.

Es mantédurant tot el període en què el treballador desenvolupe la seua activitat. L'obligació de cotitzar continuarà en les situacions de:

 • Incapacitat temporal.
 • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Descans per maternitat i paternitat.
 • Compliment de deures de caràcter públic.
 • Exercici de càrrecs de representació sindical (sempre que no donen lloc a excedència en el treball o al cessament en l'activitat).
 • Permisos i llicències que no donen lloc a excedències en el treball.
 • Convenis especials.
 • Desocupació contributiva.
 • Desocupació assistencial, si és el cas.
 • En els supòsits establits en les normes reguladores de cada règim.

 

S'extingix amb el cessament en el treball, sempre que es comunique la baixa dins del termini i en la forma escaient.

En els casos en què no se sol·licite la baixa o es formule fora de termini, no s'extingirà l'obligació de cotitzar sinó fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball per compte d'altri, en l'activitat per compte seu o en la situació determinant de la inclusió en el règim de la Seguretat Social de què es tracte.

El dret de l'administració de la Seguretat Social per a determinar els deutes amb l'objecte dels quals estiga constituït per quotes, així com l'acció per a exigir-ne el pagament, prescriurà als quatres anys. La prescripció quedarà interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal del responsable del pagament conduent a la liquidació o recaptació del deute i, especialment, per la seua reclamació administrativa, mitjançant reclamació de deute o acta de liquidació. (Nova redacció de l'article 21 de la Llei General de Seguretat Social, segons el que s'ha disposat en l'article 24 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social).

 

Què és la base de cotització?

La base de cotització en els diversos règims del sistema de la Seguretat Social serà la quantitat que resulte d'aplicar les regles que, per als diferents règims, s'establisquen en la llei de pressupostos generals de l'Estat per a cada exercici econòmic, en el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social i en les normes que el despleguen i complementen. ((VEGEU BASES 2011)

Quins són els conceptes cotitzables?

 • Contingències comunes:per a la cobertura de les situacions que deriven de malaltia comuna, accident no laboral, jubilació, així com descans per maternitat i paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Accidents de treball i malalties professionals: destinada a la cobertura d'estes contingències.
 • Hores extraordinàries.
 • Altres cotitzacions: juntament amb les quotes pròpiament dites, es recapten altres cotitzacions que responen a conceptes específics:
  • Desocupació
  • Fons de Garantia Salarial
  • Formació professional

Les quotes corresponents a estos conceptes es liquidaran i comunicaran pels subjectes obligats a això, juntament amb les corresponents a la Seguretat Social i en la mateixa forma, terminis i lloc que estes.

Límits màxims i mínims

Les bases de cotització al Sistema de la Seguretat Social no podran ser superiors al límit màxim absolut establit, i que serà fixat per a cada exercici econòmic per la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat.

L'esmentat límit màxim serà únic per a totes les activitats, categories professionals i contingències incloses en el règim de què es tracte i s'aplicarà qualsevol que siga el nombre d'hores treballades, inclosos els supòsits de pluriocupació, però no els de pluriactivitat.

Les bases de cotització tindran com a límit mínim, llevat de disposició expressa en contra, la quantia íntegra del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementat en un sisé.

 

Bases màximes i mínimes

Els límits relatius de les bases de cotització estan constituïts per les quanties mínimes i màximes o úniques per al grup de categories professionals o activitats, i es fixen en la corresponent llei de pressupostos generales de l'Estat per a cada exercici econòmic i en l'ordre anual de cotització. (VEGEU BASES 2011)

Supòsits especials: pluriocupació i pluriactivitat

Pluriocupació: s'entén per pluriocupació la situació del treballador per compte d'altri que preste els seus servicis professionals a dos o més empresaris distints i en activitats que donen lloc a la seua alta obligatòria en un mateix règim de la Seguretat Social. En este supòsit, per a determinar el límit màxim a aplicar, es distribuirà el límit màxim establit amb caràcter general entre tots els subjectes de l'obligació de cotitzar en proporció a les retribucions abonades en cada una de les empreses en què preste els seus servicis el treballador, sense que, respecte a les contingències comunes, la fracció del límit màxim que s'assigne a cada empresa o subjecte obligat puga ser superior a la quantia de la retribució pagada al treballador. El límit mínim es prorratejarà, així mateix, entre totes les empreses i la resta de subjectes de l'obligació de cotitzar, en proporció a les retribucions percebudes en cadascuna.

Pluriactivitat: s'entén per pluriactivitat la situació del treballador per compte seu i/o d'altri les activitats del qual donen lloc a la seua alta obligatòria en dos o més règims distints del sistema de la Seguretat Social.

Què és el tipus de cotització?

El tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a la base de cotització, i el resultat és la quota o l'import a pagar.

Els tipus de cotització seran els que establisca cada any la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat.(VEGEU TIPUS 2011)

 

Què és el període de liquidació?

Es el termini a què estan referides les bases i els tipus de liquidació per a la determinació de la quota.

Llevat que s'establisquen o s'autoritzen expressament liquidacions per períodes superiors o inferiors, els períodes de liquidació de quotes estaran referits a mensualitats completes.

Les liquidacions de quotes han de recaure sobre bases constituïdes per retribucions referides al mes natural a què corresponga la seua meritació, amb independència que el pagament haja d'efectuar-se dins del mateix termini o en un altre distint establit a este efecte.

Les liquidacions de quotes referides a conceptes retributius que es meriten per períodes superiors al mensual i que se satisfacen dins del corresponent exercici econòmic, es prorratejaran en les liquidacions mensuals del dit exercici.

Les parts proporcionals de conceptes retributius inclosos en la base de cotització relatives a mesos que ja hagueren sigut objecte de liquidació, de presentació i, si és el cas, de pagament, així com els increments de bases o tipus amb caràcter retroactiu, seran objecte de liquidacions complementàries, i s'especificaran en pàgines separades del model TC-2 les bases de cotització per a cada mes d'acord amb les bases, límits i tipus i la resta de condicions vigents en els mesos a què corresponguen els salaris.

 

 

Què és la quota?

És el resultat d'aplicar el tipus de cotització a la base de cotització i deduir, si és el cas, l'import de les bonificacions i/o reduccions que resulten aplicables, sense perjudici que puga ser fixada directament per les normes reguladores de la cotització en els distints règims del sistema.

La quota de la Seguretat Social expressa l'import de l'obligació de cotitzar durant un període reglamentàriament delimitat, designat període de liquidació.

 

Bonificacions i reduccions

Són deduccions en la quota que resulten de l'aplicació de determinats percentatges a esta i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de la Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral.

Únicament podran obtenir reduccions o bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, o qualsevol altre benefici en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social, les empreses que es troben al corrent en el pagament d'estes en la data de la concessió.

La falta d'ingrés en termini reglamentari de les quotes de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, meritades amb posterioritat a l'obtenció de tals beneficis, encara que es presenten els documents de cotització en el dit termini, donarà lloc a la pèrdua automàtica i definitiva d'estos respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en l'esmentat termini, llevat que siga deguda a error de l'administració de la Seguretat Social.

Aquelles empreses que, d'acord amb el que s'ha establit en la disposició addicional huitena de l'ordre de desenvolupament, no s'hagen incorporat de forma efectiva al sistema RED, de remissió electrònica de dades, en la data que determine la Tresoreria General de la Seguretat Social, no podran adquirir els beneficis en la cotització o seran suspeses des de l'esmentada data fins a aquella en què se'n procedisca a la incorporació a l'esmentat sistema.

En el supòsit que a una empresa col·laboradora o amb exclusions d'alguna o algunes contingències li corresponga cotitzar per un treballador amb contracte amb dret a un benefici en la cotització, es procedirà en un primer lloc a l'aplicació dels coeficients reductors corresponents sobre la quota íntegra, i sobre l'import resultant s'aplicaran els esmentats beneficis.

 

 

Qui realitza la recaptació?

La gestió recaptatòria de les quotes que estan obligats a cotitzar els subjectes responsables la porta a efecte la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través dels seus òrgans de recaptació o col·laboradors (entitats financeres i altres òrgans o agents autoritzats pel Ministeri de Treball i Immigració).

 

Com es realitza l'ingrés de quotes? Forma i termini de liquidació de quotes

Es farà en els models oficials de cotització establits a l'efecte.

Els obligats al pagament presentaran els documents que continguen la liquidació corresponent en l'entitat col·laboradora on s'efectue el pagament.

No obstant això, encara que no s'ingressen les quotes, han de presentar-se, ineludiblement, dins del termini reglamentari d'ingrés, els documents de cotització que integren la liquidació, en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat Social corresponent.

La presentació dels documents sense ingrés dins del termini reglamentari permetrà als subjectes responsables la compensació de les prestacions econòmiques satisfetes en règim de pagament delegat (col·laboració obligatòria), encara que no la deducció per l'aplicació dels beneficis en la cotització.

Quan hi ha presentació de documents en termini, el recàrrec serà del 3%, 5%, 10% o 20%, d'acord amb l'ingrés de les quotes es realitze dins del primer mes, segon mes, tercer mes o a partir del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari, respectivament.

Models de documents de cotització:

 • Règim General
 • Règim Especial del Mar
 • Règim Especial Mineria del Carbó
 • Règim Especial Autònoms
 • Règim Especial Empleats de la Llar
 • Règim Especial Agrari
 • Estudiants

Presentació a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (Sistema RED)

Els obligats al pagament podran presentar els documents de cotització a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (sistema RED). Per a això, les empreses, agrupacions d'empreses, professionals col·legiats i la resta de persones que en l'exercici de la seua activitat hagen de presentar o confeccionar documents relatius a cotització i afiliació d'empreses, com a representants d'estes, hauran de sol·licitar en la Direcció Provincial de la Tresoreria General o administració de la Seguretat Social corresponent, autorització al sistema RED.

Es podran transmetre a través d'este sistema els documents de cotització següents:

 • TC-2: relació nominal de treballadors del règim general
 • TC2/4 : règim especial de mineria del carbó
 • TC2/5: règim especial dels treballadors del mar
 • TC- 2/19:règim general d'artistes.
 • TC- 2/8: relació nominal de treballadors del règim especial agrari.

En el supòsit de falta d'ingressos de les quotes corresponents, l'aportació en suport informàtic de les dades de les relacions nominals de treballadors efectuades en termini reglamentari es considerarà com a presentació dels documents de cotització.

Aquelles empreses que, d'acord amb el que s'ha establit en la disposició addicional huitena de l'ordre de desplegament de l'anterior Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social no s'hagen incorporat de forma efectiva al sistema RED, de remissió electrònica de dades, en la data que determine la Tresoreria General de la Seguretat Social, no podran adquirir els beneficis en la cotització o seran suspeses estes des de l'esmentada data fins a aquella en què se'n procedisca a la incorporació a l'esmentat sistema.

El pagament també es podrà efectuar mitjançant les modalitats de càrrec en compte i pagament electrònic, sempre que es transmeten les liquidacions de quotes a través del sistema RED.

 

Models d'impresos de cotització

VEGEU MODELS

 

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible