El portal del comerciant

Impost sobre el valor añadido

 

Pràcticament totes les Associacions hauran d'estar donades d'alta en algun epígraf en funció de la seua activitat econòmica, per tant, les Entitats podran i hauran de cobrar IVA en les seues factures i a la finalització de cada trimestre, llevat que es tinga concedida alguna exempció en el cobrament de l'IVA, saldaran els seus comptes amb Hisenda.

Si per qualsevol causa, l'associació no estiguera donada d'alta en algun epígraf del IAE, no podrà emetre factures, per tant no cobrarà IVA i, lògicament, a l'actuar com a consumidor final, no podrà deduir-se l'IVA suportat en les seues compres.

MODELS:

 

OBLIGACIONS FORMALS

 • Expedir i entregar factura completa als seus clients i conservar còpia. No obstant això, en determinades operacions, per exemple vendes al detall, podrà emetre's un tiquet quan l'import no excedisca de 3.000 € IVA inclòs.
 • Exigir factura dels seus proveïdors i conservar-la per a poder deduir l'IVA suportat.
 • Portar els següents llibres registre:
  • Llibre registre de factures expedides
  • Llibre registre de factures rebudes
  • Llibre registre de béns d'inversió
  • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries
 • Presentar les declaracions periòdiques que corresponguen. Es presentaran quatre declaracions trimestrals en el model 303 en els terminis següents: els tres primers trimestres entre l'1 i el 20 dels mesos d'abril, juliol i octubre i el quart trimestre entre l'1 i el 30 del mes de gener de l'any següent de forma simultània amb la Declaració Resumen Anual, model 390. Si en algun període no resultara quantitat a ingressar o a tornar, es presentarà, segons siga procedent, declaració sense activitat.

 

NORMATIVA:

 

EXEMPCIÓ

L'exempció d'IVA significa que podem realitzar factures sense cobrar l'IVA corresponent i, per tant, no haurem de realitzar ni declaracions trimestrals ni resums anuals, ni podrem deduir-nos l'IVA suportat en les nostres compres. Per esta raó, en els casos en què l'exempció siga pregada, és convenient fer un estudi previ per a veure si l'exempció beneficiarà a l'entitat, o al contrari li suposa simplement un major cost per l'IVA suportat no deduïble.

En l'Art. 20 de la Llei 37/1992 i en l'Art. 5 del RD 1624/1992, queda regulada l'exempció, i en ells s'explica que existixen, bàsicament, diversos tipus d'exempció, entre ells:

 1. Activitats exemptes que no necessiten un reconeixement exprés d'Hisenda. (Punts 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13 (excepte 13.5), 15,16,17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de l'Apartat 1 de l'Art.20)
 2. Activitats exemptes que sí que necessiten un reconeixement exprés d'Hisenda(Puntos 6 i 12 de l'Apartat 1 de l'Art.20), tal com s'explica en l'Art. 5 del Reglament

A l'hora de sol·licitar l'exempció de l'IVA, Hisenda establix que a part de la INSTÀNCIA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ D'IVA, s'aportació documentació justificativa en funció del tipus d'exempció a què vullguem accedir. En el cas del Reconeixement de l'aplicació de l'exempció en el cas de prestacions de servicis i entregues de béns accessoris a les mateixes, efectuats directament als seus membres per organismes o entitats que no tinguen finalitat lucrativa, caldrà aportar com a justificants, els documents següents:

 • Escriptura de constitució de l'entitat o organisme corresponent, en la que, degudament especificats, es mencionarà, entre altres requisits, l'objecte social del dit organisme, que mancarà en qualsevol cas de finalitat lucrativa, sent el mateix de naturalesa sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica.
 • Estatuts o Reglaments de l'organisme o entitat corresponent.
 • Certificat d'inscripció de l'entitat en el Registre Públic corresponent

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible