El portal del comerciant

Fiscalitat de la Societat Limitada (SL)

 1. L'impost sobre Societats
 2. L'impost sobre el valor afegit

L'impost sobre Societats

Modalitat de tributació

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost sobre Societats.

L'Impost sobre Societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

El fet imposable en l'Impost sobre societats ve donat per l'obtenció de renda, qualsevol que siga el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produïsquen.

Base imposable

Amb respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produïsquen en l'exercici.

La base imposables està constituïda per l'import de la renda que s'obtinga en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s'extingisca en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

Altre concepte a tenir en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions.

L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

El concepte d'amortització és important en l'impost sobre Societats per que:

 • Té la consideració de despesa deduïble
 • És aplicable no solament als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...).

Hem de destacar la importància que les empreses establisquen un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquirisquen. En aquest pla d'amortització haurà de tenir-se en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

A l'hora de determinar la base imposable hem de tenir en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 • Els derivats de l'activitat econòmica
 • Les subvencions obtingudes
 • Les cessions de béns en canvi d'un preu...

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

SÓN despeses deduïbles, entre uns altres:

 • Les despeses de personal
 • Les matèria primeres
 • Les despeses financeres
 • Els lloguers

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible