El portal del comerciant

Factors de decisió

 

 

Nombre de socis

 1. Ajuda a decidir entre promoure el projecte com empresari/a autònom/a o a través d'una societat
 2. A partir d'1 es pot triar entre empresari/a autònom/a i societat unipersonal, de responsabilitat limitada o anònima
 3. Determinades societats necessiten un nombre mínim de socis/es:
  - Societat civil i Comunitat de Bens: mínim 2
  - S.L.: mínim 1
  - S.A.: mínim 1
  - Cooperatives: mínim 3 socis/es treballadors/es
  - Societats laborals: mínim 2 socis/es de treball i 1 de capital

Amunt

Capital social

 1. Determinades societats exigixen un capital social mínim al constituir-se:
  - S.L.: 3.005,06 euros.
  -  S.A.: 60.101,21 euros
 2. En les societats mercantils, incloses les cooperatives, l'aportació al capital social determinarà el límit de la responsabilitat dels/es socis/s'i l'exercici dels seus drets econòmics i polítics.
 3. Determinades activitats amb regulació específica requerixen l'aportació d'un capital mínim o la constitució d'una fiança

Amunt

Responsabilitat patrimonial

 1. Operar a través d'una societat mercantil permet als/es socis/es limitar la seua responsabilitat patrimonial al capital aportat, de manera que el seu patrimoni personal no quede compromés per la marxa del negoci.
 2. Esta possibilitat s'obri a les empresaris/s'autònoms/es per mitjà de la constitució d'una societat unipersonal (limitada o anònima)

Amunt

Inversió necessari i finançament

 1. Abans d'escometre el projecte, l'emprenedor/a ha de tindre clara el finançament de la inversió inicial
 2. És recomanable que l'aportació dels/es socis/es al finançament del projecte ha de ser com a mínim del 30%
 3. Les entitats de crèdit no solen concedir préstecs a empreses de nova creació sense avals o garanties
 4. Mai cal computar les possibles ajudes públiques com a mitjà de finançar la inversió inicial

Amunt

Perspectives del desenrotllament de negoci

 1. És important analitzar si interessa limitar l'accés de nous/es socis/s'o si al contrari, l'empresa té vocació d'expansió
 2. L'elecció d'una forma jurídica pel fet que siga "més barat" o "més senzill" pot limitar o impedir futures ampliacions del negoci o la seua pròpia operativitat.

Amunt

Treball dels socis en l'empresa/ Règim de Seguretat Social

 1. Si els/es socis/es van a treballar en la nova empresa, pot constituir-se una societat laboral (limitada o anònima) sempre que hi haja un mínim de tres socis/es dels/es que almenys 2 siguen socis/es treballadors/es. Estes últimes podran triar, en principi, entre cotitzar en el règim general o en l'especial d'autònoms de la Seguretat Social
 2. Els/es socis/es treballadors/es de les cooperatives poden triar entre el règim d'autònoms i el règim general
 3. En els altres casos, els/es socis/es treballadors/es s'hauran de cotitzar com a autònoms
 4. En cas de societats de professionals els socis dels quals disposen d'una Mutualitat pròpia, estos/es poden triar entre cotitzar a la S.S. o a la seua Mútua Professional

Amunt

Treballadors a contractar

 1. La contractació de trabajadoros/as incrementa els costos de l'activitat i amb això el risc empresarial
 2. En el cas de societats laborals, el nombre d'hores/any treballades pels/es treballadors/es no socis/s'amb contracte indefinit no pot ser superioral 15% (25% en empreses amb menys de 25 treballadors) de les realitzades pels socis/es treballadors/es.
 3. En el cas de les CTE  la contractació indefinida esta limitada com a màxim al 10% dels socis treballadors. Si la CTE té menys de 10 socis, només pot tindre un contractat indefinit. Si només té dos socis no pot tindre cap  indefinit.

Amunt

Activitat a realitzar

En el cas que l'activitat a desenrotllar siga de tipus professional i estiga regulada pel corresponent Col·legi professional, cal esbrinar si les normes d'este impedixen o limiten la constitució de societats de responsabilitat limitada pels professionals. > Hi ha activitats que exigixen un determinada forma social (agències de viatges, ETT, etc.) o una determinada autorització administrativa.

Amunt

Règim fiscal

 1. Els emprenedors/es que gestionen el seu projecte com empresaris/s'autònoms s'hauran d'estudiar si els interessa més l'estimació directa o el sistema de mòduls (estimació objectiva).
 2. Convé estudiar els avantatges fiscals que reporten determinades modalitats societàries (cooperatives, societats laborals, AIE, etc.).

Amunt

Subvencions per a la creació d'empreses

A pesar que no poden computar-se per a finançar la inversió necessària, val la pena informar-se sobre les ajudes públiques existents, sobretot si la inversió es realitza en el medi rural o en una zona d'incentius regionals.

Amunt

Requisits de constitució

Encara que els tràmits de constitució d'una societat mercantil poden paréixer confusos enfront dels d'una societat civil, cal plantejar-se si esta ens permetrà ser operatius a llarg termini, ja que al marge del problema de la responsabilitat personal dels socis d'una societat civil i del règim obligatori d'atribució de rendes, una societat civil constituïda en contracte privat no pot adquirir immobles.

Amunt

T'interessa

Ajudes 2018

Informe Anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana 2017 y avance 2018

Foro Retail Future

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible