El portal del comerciant

Factors d'eleccio i qüestionari

Qüestionari de selecció

La majoria de franquícies disposen d'un dossier complet on es detallen les característiques de la franquícia, les condicions econòmiques d'esta i una estimació de despeses i inversions necessàries. Este pot ser un bon punt de partida, però no és suficient. Els franquiciadors solen ser refractaris a oferir tota la informació obertament a la primera persona que s'interessa pel negoci. Esta és una posició lògica per a protegir el seu saber fer i evitar en la mesura que siga possible donar informació a possibles imitadors o fins i tot als competidors. Per tant, el procés de trobar la informació necessària sobre la franquícia requerirà un treball d'"investigació" per la teua part

Són quatre factors fonamentals els que hauràs d'analitzar a partir de la informació obtinguda del franquiciador:

MERCAT

 1. Hi ha un mercat amb les perspectives d'expansió o estabilitat necessàries?
 2. Cal comptar amb un mercat ampli i amb les suficients perspectives d'expansió o estabilitat, de manera que no responga a modes passatgeres que puguen posar en perill la continuïtat de la xarxa de franquícia.
 3. Tenen els productes o servicis proposats elements diferenciadors i innovadors que els facen originals per al públic?
 4. El franquiciador oferix exclusivitat en l'àrea on estarà ubicat el seu negoci durant el període de duració del contracte, o pot vendre una segona i tercera franquícia dins de la mateixa àrea?
 5. És un requisit imprescindible comercialitzar productes o servicis que presenten clars elements diferenciadors i innovadors que els facen originals per al públic i distints dels de les empreses competidores.
 6. Quin nombre mínim de clients potencials es necessita per a l'adequat desenvolupament del negoci?
 7. Quin és el perfil tipus d'este client potencial?
 8. El franquiciador haurà d'informar el franquiciat respecte al perfil del client potencial, així com del nombre de clients que es necessiten per a l'adequat desenvolupament del negoci, aspectes estos fonamentals per a concretar, tant la ubicació més adequada, com la zona d'exclusivitat territorial que li poguera ser assignada.
 9. Disposa el franquiciador d'una política comercial concreta per a la difusió de la marca en mercats locals?
 10. Disposar d'informació respecte a les polítiques comercials, estratègies de màrqueting i accions de comunicació previstes pel franquiciador per a la captació de clients ens permetrà conéixer les nostres vertaderes possibilitats de rendibilització de negoci.

 

FRANQUICIADOR

 1. En què consistix i com plantejarà el franquiciador la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci?
 2. Sol·licitem al franquiciador àmplia informació respecte al contingut i el plantejament de la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci, així com de l'assistència i el suport que ens aportarà al llarg de la relació contractual.
 3. El programa de formació ha de cobrir tots els aspectes necessaris perquè pugues començar el negoci. És a dir, no només aspectes tècnics o de producte, sinó també procediments comercials, administratius i de gestió. La duració del curs i els continguts que s'impartixen són un bon indicador del que trobaràs. A més, un bon programa de formació ha de complementar-se amb formació pràctica i un manual d'operacions professional que servisca de referència.
 4. Ens facilitarà una assistència adequada al llarg de la relació contractual?
 5. El suport del franquiciador és un element fonamental en la relació de franquícia. El nombre de persones dedicades en la central pot proporcionar-te una idea clara del que pots esperar.
 6. Quina és l'estructura de la central de franquícia?
 7. Demostra suficient solidesa economicofinancera?
 8. És el moment de conéixer quina és l'estructura de la central de franquícia i si oferix les suficients garanties de solidesa economicofinancera.
 9. A través del Registre Mercantil pots esbrinar quin és el capital social i el volum de facturació de l'empresa i quants treballadors té en plantilla.
 10. El temps que porta franquiciant i el nombre de franquiciats que ha incorporat a la cadena són dos bons indicadors de l'experiència adquirida com a franquiciador. Esta experiència com a franquiciador és important perquè implica que entén bé la relació de franquícia i el nivell de suport que ha de proporcionar al franquiciat.
 11. Quines tècniques de supervisió i control usarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal del franquiciador?
 12. El resultat de l'explotació del negoci dependrà en gran mesura de la correcta aplicació de les tècniques operatives i de gestió, suficientment contrastades pel franquiciador. Per això caldrà considerar les tècniques de supervisió i control que emprarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal especialitzat del seu equip.
 13. Quines seran les nostres obligacions d'aprovisionament?
 14. Mostra garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps de lliurament?
 15. Igualment, cal conéixer les obligacions d'aprovisionament amb proveïdors determinats pel franquiciador i si es disposa de les suficients garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps de lliurament.

 

 NEGOCI

 1. Quina inversió cal escometre i quines les seues perspectives d'amortització?
 2. El franquiciador sol oferir una estimació inicial de la inversió a realitzar. En molts casos, atés que també s'està "venent" la franquícia, solen fer-se estimacions a la baixa o fins i tot ometre's algunes partides.
  Per tant, has d'assegurar-te que s'inclouen aspectes com les despeses de creació de l'empresa, els permisos i les llicències, l'estoc inicial suficient, el capital circulant, els costos de selecció i la formació de personal, etc., i fins i tot les pèrdues inicials abans no s'arribe al punt d'equilibri, i que partides com l'obra civil del local no estan subestimades.
  Quin personal cal per al desenvolupament de l'activitat?
 3. Com es veuran gravades les vendes del meu establiment?
 4. Com estan plantejats els esforços publicitaris al si de la cadena?
 5. Un dels aspectes fonamentals de l'anàlisi és el corresponent a l'estudi del personal necessari per al desenvolupament de l'activitat, obligacions financeres del franquiciat pel que fa a dret d'entrada i royaltys d'explotació i gestió amb què podrà resultar gravada la facturació o, si és el cas, les compres o el benefici del nou punt de venda.
 6. Quines són les previsions de vendes per als primers exercicis d'activitat i quin el seu benefici net?
  El franquiciador sol oferir un compte de resultats "model". Este compte ha de basar-se en resultats reals obtinguts per la xarxa. En qualsevol cas, has d'aclarir en quins supòsits estan basats estos resultats (anys d'activitat, grandària del local, localització, etc.).
 7. Normalment, la rendibilitat prevista que mostra el franquiciador es basa en un negoci en funcionament, per la qual cosa no has de confiar a obtenir estes xifres durant els primers anys. Una dada important a observar és si les xifres de benefici estimat tenen en compte la remuneració del franquiciat com a treballador i si, una vegada deduïda, continua oferint una rendibilitat adequada.

 

 CONTRACTE

 1. S'adapta a la legislació actual vigent?
 2. Conté clàusules abusives o improcedents?
 3. Recull vertaderament els aspectes essencials d'una relació de franquícia.
 4. Quin és el seu termini de vigència?
 5. Quines seran les nostres obligacions i drets com a franquiciats?
 6. Quin és el cànon inicial de la franquícia?
 7. Hi ha altres cànons a banda dels descrits en el dossier informatiu? Quins?  Quines són les condicions de pagament?
 8. Quin altre tipus de taxes cal pagar? Amb quina periodicitat? Què inclouen? (royaltys, cànon publicitat, assegurances, costos de formació, auditoria, despeses de comptabilitat, despeses de consultoria, lísing, altres).
 9. A què s'obliga el franquiciador?
 10. Com es resoldria un possible conflicte amb el franquiciador?
 11. Assessorem-nos convenientment en este tema. No en va el contracte de franquícia especificarà les directrius de tot tipus per les quals es regirà la relació entre les parts.
 12. Caldrà, abans de firmar el document, saber si este complix veritablement la legislació actual vigent aplicable a este tipus de contractes, si conté o no clàusules abusives o improcedents, si recull vertaderament els aspectes essencials d'una relació de franquícia, el termini de vigència, les obligacions i els drets davant el franquiciador, les conseqüències de possibles conflictes, etc.

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible