El portal del comerciant

El contracte de treball

Què és?

Qui pot firmar-lo?

Com es formalitza?

El període de prova

La durada

Els drets i les obligacions

La comunicació

 

Què és?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual este s'obliga a prestar determinats servicis per compte de l'empresari i sota la seua direcció, a canvi d'una retribució.

 

 

Qui pot firmar-lo?

 • Els majors d'edat (18 anys).
 • Els menors de 18 anys legalment emancipats.
 • Majors de 16 i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tinga a càrrec seu. Si viuen de manera independent, amb el consentiment exprés o tàcit dels seus pares o tutors.
 • Els estrangers d'acord amb la legislació que els siga aplicable.

 

 

Com es formalitza?

El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de paraula.

És obligatori per escrit, quan així ho exigisca una disposició legal i sempre en els contractes que s'indica:

 • Pràctiques.
 • Formació.
 • Per a la realització d'una obra o servici determinat
 • A temps parcial, fix discontinu i de relleu.
 • A domicili.
 • Treballadors contractats a Espanya al servici d'empreses espanyoles en l'estranger.
 • Els contractes per temps determinat la durada dels quals siga superior a quatre setmanes.

Cada una de les parts podrà exigir que el contracte s'efectue per escrit, en qualsevol moment del transcurs de la relació laboral.

 

El període de prova

L'establiment del període de prova és optatiu i, si s'acorda, caldrà reflectir-ho per escrit en el contracte.

La durada màxima s'establirà en els convenis col·lectius, i si de cas hi manca, la durada no podrà excedir de sis mesos per als tècnics titulats, o de dos mesos per a la resta dels treballadors.

Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i les mateixes obligacions corresponents al lloc de treball que exercisca, com si fóra de plantilla.

Durant este període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar-hi cap causa i sense preavís, llevat de pacte en contra.

El període de prova es computa a efectes d'antiguitat.

La situació d'incapacitat temporal que afecte el treballador durant el període de prova n'interromprà el còmput, sempre que hi haja acord entre ambdues parts.

En les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà excedir de tres mesos per als treballadors que no siguen tècnics titulats.

No es podrà establir període de prova quan el treballador haja realitzat ja les mateixes funcions amb anterioritat en l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

 

La durada

Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tenir una durada determinada (temporal).

En principi qualsevol contracte de treball és indefinit i a jornada completa, llevat que en el contracte de treball s'establisca el contrari.

Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal establixen quina és la durada mínima i màxima del contracte.

 

Els drets i les obligacions

Un contracte de treball implica uns drets per al treballador que es convertixen en obligacions per a l'empresari. Al mateix temps, les obligacions que contrau el treballador es convertixen en drets del seu empresari.

L'EMPRESARI CONTRAU OBLIGACIONS AMB::

1. El treballador. Quan la relació laboral siga de durada superior a quatre setmanes, l'empresari haurà d'informar per escrit el treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral, sempre que estos elements i condicions no apareguen en el contracte de treball formalitzat per escrit.

2. Els representants legals dels treballs. També haurà de lliurar als representants legals dels treballadors, una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit (amb excepció dels contractes de relacions especials d'alta direcció, per als quals n'és suficient la notificació), així com les pròrrogues dels dits contractes i les denúncies d'estos, tenint per a això el mateix termini de 10 dies. La còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte a excepció del número del el DNI, el domicili, l'estat civil i qualsevol altra dada que puga afectar la identitat personal de l'interessat. Posteriorment, l'esmentada còpia bàsica s'enviarà al Servei Públic d'Ocupació. Quan no hi haja representació legal dels treballadors, també hauran de  formalitzar còpia bàsica i trametre-la al Servei Públic d'Ocupació.

3. El Servei Públic d'Ocupació. Els empresaris estan obligats a comunicar al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la seua concertació i en els termes que reglamentàriament es determinen, el contingut dels contractes de treball que efectuen o les pròrrogues d'estos, hagen o no de formalitzar-se per escrit.

DRETS DEL TREBALLADOR:

 • A l'ocupació efectiva durant la jornada de treball.
 • A la promoció i la formació en el treball.
 • A no ser discriminats per a accedir a un lloc de treball.
 • A la integritat física i a la intimitat.
 • A percebre puntualment la remuneració pactada.
 • Els altres que s'establisquen en el contracte de treball.

DEURES DEL TREBALLADOR:

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball d'acord amb els principis de la bona fe i la diligència.
 • Complir les mesures de seguretat i higiene que s'adopten.
 • Complir les ordres i instruccions de l'empresari en l'exercici de la seua funció directiva.
 • No fer la mateixa activitat que l'empresa en competència amb ella.
 • Contribuir a millorar la productivitat.
 • Els altres que s'establisquen en el contracte de treball.

 

Comunicació de les contractacions al SERVEF

Una vegada determinat el CONTRACTE QUE EM CONVÉ  i formalitzat amb el treballador, o qualsevol incidència en este (pròrroga, transformació, modificació, etc.), es formalitzen o no per escrit, els empresaris estan obligats a comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació en el termini de 10 dies.

La comunicació inclourà una sèrie de dades comunes a tots els contractes (codi del contracte, data d'inici de la relació laboral, ocupació o professió, etc.) i altres específiques segons la modalitat contractual elegida (així, per exemple, en els contractes en pràctiques ha d'indicar-se la titulació acadèmica i en els d'interinitat la causa que el motiva).

Esta comunicació pot fer-se per dues vies:

 • Presentant en l'oficina SERVEF corresponent la còpia dels contractes de treball o les seues pròrrogues.
 • Per mitjans telemàtics. En l'actualitat estes comunicacions poden fer-se a través d'Internet, per mitjà del sistema contrat@  que ha posat en marxa el Servei Públic d'Ocupació Estatal

A partir d'este moment, l'autoritzat podrà realitzar les comunicacions del contingut dels contractes de treball que subscriga i de les còpies bàsiques d'estos utilitzant la clau d'usuari (CIF/NIF/NIE de l'empresa) i la clau personal que ell mateix s'assignà en realitzar la sol·licitud.

Una vegada comunicat el contingut de les contractacions laborals, els treballadors poden en qualsevol moment sol·licitar dels serveis públics d'ocupació informació del contingut del contracte. Començada la prestació de servicis per part del treballador comença l'obligació de pagament del salari pactat, i de cotitzar. L'obligació de cotitzar és de l'empresari i del treballador, i és el primer el que ha de retenir el que corresponga al treballador i ingressar les quantitats dins del mes següent al de meritació, per mensualitats vençudes i en un sol acte. La quantitat a ingressar despendrà del sou del treballador, sempre que estiga dins de les bases màxima i mínima,,  a la qual s'aplicaran uns tipus de cotització determinats.

 

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible