El portal del comerciant

Concurs voluntari de creditors


Si al final de tot, no se solucionen els problemes de liquiditat, ens queda un últim cartutx: el Concurs Voluntari de Creditors. Sol·licitar el concurs voluntari és una opció a valorar, ja que és la figura a què s'acullen les empreses quan són o estan a punt de ser insolvents, és a dir, no poden pagar els seus deutes. El concurs els permet congelar el pagament dels crèdits.

Moltes empreses (fins i tot persones físiques) davant les serioses di?cultats per a fer front al pagament dels deutes, amb situacions d'insolvència actuals o imminents, les afronten amb els mitjans i les garanties que la nova Llei Concursal (Llei 22/2003) posa al nostre abast, i així poden aconseguir una eixida airosa d'un estat de di?cultat.

Encara que és una ?gura jurídica que tradicionalment desperta recel en les empreses i en la societat en conjunt, tal vegada perquè es tracta d'una ?gura encara poc coneguda, el concurs de creditors oferix importants avantatges a l'empresari diligent que l'insta per fer front a una situació d'insolvència, més encara si ho fa quan esta és imminent i encara no s'ha arribat a l'impagament dels creditors. No es tracta només d'aconseguir la satisfacció del creditor, sinó també la d'evitar que els administradors incórreguen en una responsabilitat que puga arribar als seus béns propis o fins i tot, i encara més greu, puguen ser acusats d'un delicte d'insolvència punible.


Veiem a continuació algunes consideracions que corroboren l'anterior afirmació:

  •  El concurs permet congelar el pagament dels crèdits. Un equip extern avalua si l'estrangulació financera és passatgera o no.
  •  No implica la desaparició de l'empresa. De fet, el concurs de creditors està pensat per a permetre'n la continuïtat, per exemple, a través de la venda ordenada d'actius.
  •  Si no hi ha fons, la plantilla cobraria del Fons de Garantia Salarial fins un màxim del que resulte de multiplicar el doble del salari mínim diari, sense pagues extres, pel nombre de dies pendents, amb un màxim de 120 dies.
  • A diferència del denominat concurs forçós, el voluntari (declarat a instància dels propietaris) permet als gestors continuar portant les regnes de la companyia, encara que les seues decisions puguen resultar vetades pel jutge o pels administradors concursals.
  • A l'hora dels cobraments, cobren amb preferència els denominats creditors amb privilegis: els treballadors de l'empresa, les administracions públiques i els deutors amb garanties reals, és a dir, penyores i hipoteques. Lògicament, en eixe grup es troben la majoria dels bancs. Els últims a cobrar són tots els altres: els bancs que no tinguen garantia de cobrament, els proveïdors i els subministradors.


Cal insistir en el fet que en el concurs voluntari el deutor conserva les facultats d'administració i disposició sobre el seu patrimoni, de manera que la intervenció dels administradors concursals se'n limita a l'autorització o conformitat. Sens dubte que la situació és preferible a la que es derivaria d'un concurs necessari, instat per qualsevol creditor, en què l'efecte fonamental és la suspensió del deutor per a l'exercici de les seues facultats d'administració i disposició sobre el seu patrimoni, en ser substituït pels administradors concursals, cosa que implica un desavantatge per a tractar d'aconseguir que l'empresa continue la seua activitat i permetre a l'empresari eixir airós de la seua situació de crisi.


D'altra banda, la ?nalitat de reestructuració de l'empresa que pretén la llei concursal passa necessàriament per assegurar als creditors el pagament de tots els deutes adquirits des del dia de la declaració de concurs, ja que, d'una altra manera, cap proveïdor treballaria més per a l'esmentada empresa. Només els deutes anteriors al procediment queden en suspens, a l'espera que el procediment determine quan i com han de pagar-se. Açò permet a l'empresa en crisi un respir i una reorganització del deute, mentre que per als creditors el concurs garantix que totes les obligacions posteriors seran pagades. Per estes peculiaritats, és especialment important que el concurs arribe a temps, és a dir, que abans que l'impagament es prorrogue durant mesos i faça entrar en una crisi de?nitiva l'empresa, es posen en marxa estos mecanismes legals que garantixen el pagament dels deutes des del primer dia. La nova llei concursal atorga importants avantatges a l'empresa en situació d'insolvència provisional, amb vista a aconseguir-ne la recuperació i garantir el cobrament per als creditors.


Instar el concurs a temps permet que els impagaments no es produïsquen i posa en marxa els mecanismes de reestructuració de l'empresa, com són, entre d'altres, l'oportunitat d'aconseguir un conveni amb els creditors que preveja una reducció del deute (quitança) i un retard admés en el pagament d'esta (espera), a ? que no calga la liquidació i el tancament de l'empresa, sinó que siga viable re?otar-la i mantenir-la.


Potser l'inconvenient més gran de la sol·licitud del concurs de creditors siga la complexitat i la dilació del procés, tal com es reflectix en el següent esquema:

 

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible