El portal del comerciant

Altes i inscripcions dels treballadors

Què és l'afiliació del treballador/de la treballadora

Què és l'alta del treballador/de la treballadora/ra

Com es fa l'afiliació

Dades que han d'incloure les sol·licituds d'alta, baixa i variació

Terminis de presentació

Situació assimilada a la d'alta

Què és l'afiliació del treballador/de la treballadora

En la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social  on estiga domiciliada l'empresa, ha d'afiliar-se el treballador (si no ho està, ja que l'afiliació és única per a tota la vida del treballador). Ha de fer-se abans que comence a treballar, mitjançant el MODEL TA.1,,acompanyat de fotocòpia del DNI del treballador.

 

Què és l'alta del treballador/de la treballadora

En el mateix lloc, abans que comence a treballar, i cada vegada que comence un nou treball, també hem de donar-lo d'alta en la Seguretat Social a través del MODEL TA.2/S

No només la iniciació de la prestació dels servicis, el cessament d'esta o les variacions produïdes s'han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del mateix MODEL TA.2/S  o el MODEL TA.2/S SIMPLIFICAT si és el cas

 

Com es fa l'afiliació

A INSTÀNCIA DE L'EMPRESARI:

Els empresaris estan obligats a comunicar l'alta, o, si és el cas, la baixa i variació de les dades relatives als treballadors que ingressen o cessen en la prestació de servicis en la seua empresa.

Igualment, quan el treballador es trasllade a un centre de treball del mateix empresari situat en diferent província, haurà de promoure's la baixa en la província de procedència i l'alta en la de destinació. També correspondrà presentar l'alta o la baixa quan per qualsevol causa, en corresponga l'adscripció a un compte de cotització distint..

A INSTÀNCIA DEL TREBALLADOR:

En cas d'incompliment per part dels empresaris de les obligacions indicades en l'apartat anterior, els treballadors per compte d'altri podran demanar directament a la Tresoreria General de la Seguretat Social la seua alta, la baixa o la variació de dades, segons corresponga, en el règim d'enquadrament.

D'OFICI:

Les altes, baixes o variacions de dades dels treballadors podran ser efectuades d'ofici per la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o administració d'esta, quan, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades que hi ha en les entitats gestores o per qualsevol altre procediment es comprove l'incompliment de l'obligació de comunicar l'ingrés, el cessament o la variació de dades dels treballadors per part de les empreses o, si és el cas, dels treballadors obligats a efectuar-la.

 

Dades que han d'incloure les sol·licituds d'alta, baixa i variació

Sense perjudici de les particularitats de cada règim, amb caràcter general, la sol·licitud d' ALTA inclourà les dades relatives a l'exercici de la seua activitat que faciliten una informació completa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i en particular:

En el cas de sol·licitud de BAIXA, haurà d'incloure les dades relatives a:

 • Nom o raó social de l'empresari que promou la baixa.
 • Codi de compte de cotització de l'empresari.
 • Règim de la Seguretat Social.
 • Cognoms i nom del treballador
 • Número de seguretat social del treballador.
 • DNI.
 • Domicili del treballador.
 • Data de cessament de l'activitat
 • Causa de la baixa.

La sol·licitud de VARIACIÓ de dades, a més de les dades identificadores del treballador i de l'empresari, inclourà les dades objecte de modificació, i hauran de ser comunicades, fonamentalment, aquelles variacions que afecten les condicions laborals:

Les sol·licituds d'alta, baixa i variació de dades dels treballadors hauran d'anar firmades per l'empresari o, si és el cas, pel treballador autònom. Les sol·licituds d'alta i variació de dades del treballador per compte d'altri hauran d'anar firmades en tot cas pel treballador.

 

Terminis de presentació

En el règim general són aplicables els següents terminis:

 • ALTES: prèviament a l'inici de la relació laboral fins a 60 dies naturals abans.
 • BAIXES I VARIACIONS: 6 dies naturals

 

 

Situació assimilada a la d'alta

Té lloc en determinats supòsits expressament establits per la llei, en els quals, produït el cessament temporal o definitiu en l'activitat laboral, s'estima que ha de conservar-se la situació d'alta en què es trobava el treballador amb anterioritat al cessament. Estes assimilacions operen en qualsevol cas, respecte a les contingències que s'assenyalen i amb l'abast que en cada cas es determine.

 • Situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la d'atur involuntari una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que es mantinga la inscripció com a desocupat en l'oficina d'ocupació.
 • L'excedència forçosa.
 • La situació d'excedència per a la cura de fills amb reserva de lloc de treball, d'acord amb la legislació aplicable.
 • La suspensió del contracte de treball per servici militar o prestació social substitutòria.
 • El trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional.
 • Subscripció d'un conveni especial   en els seus diferents tipus.
 • Els períodes d'inactivitat entre treballs de temporada.
 • Els períodes de presó patits com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei d'Amnistia.
 • La situació d'aquells treballadors que no es troben d'alta ni en cap altra de les situacions assimilades després d'haver prestat servicis en llocs de treball que oferiren risc de malaltia professional i només a l'efecte que puga declarar-se una invalidesa permanent per esta contingència.
 • Només a l'efecte de conservació del dret a l'assistència sanitària, la situació de baixa dels treballadors per compte d'altri inclosos en el règim de la Seguretat Social que corresponga, havent romàs o no en situació d'alta en este un mínim de noranta dies durant els tres-cents seixanta-cinc dies naturals immediatament anteriors al de la baixa.
 • Només a l'efecte d'assistència sanitària, la situació dels treballadors acomiadats, inclosos en el corresponent règim de la Seguretat Social , que estiguen pendent de resolució davant la jurisdicció laboral demandada per acomiadament improcedent o nul.
 • A l'efecte de la protecció per desocupació, es consideren situacions assimilades a l'alta les determinades per les normes específiques que regulen esta prestació

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible