El portal del comerciant

Ajornament d' impostos i seguretat social

1. Consideracions prèvies

2.- Agència Tributària

3.- Seguretat Social

4.- Devolució mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit 2010

1. Consideracions prèvies

En temps de crisi trobem dificultats per fer front als pagaments que l'Administració reclama. En estos casos mai hem de deixar de presentar les declaracions o d'incomplir les obligacions, ja que això implicaria la imposició de les corresponents sancions per infracció.

Per contra, els deutes poden ajornar-se o fraccionar-se. Este ajornament és possible tant en període voluntari com en període executiu, una vegada transcorreguda la data límit de pagament. Quan una empresa sol·licita un ajornament en el període executiu, Hisenda o la Seguretat Social paralitza qualsevol acció contundent, com un embargament, per a cobrar el deute. No obstant això, la sol·licitud no es podrà presentar quan Hisenda o la Seguretat Social ja hagen notificat a l'empresa deutora l'acord d'alienació dels béns embargats.

La sol·licitud d'ajornament ha de fer-se davant l'administració corresponent i ha d'anar acompanyada d'una explicació de les dificultats financeres o de tresoreria per les quals es travessa i de la manera que es pensa fer front a estos deutes.

Davant la nostra sol·licitud, Hisenda o la Seguretat Social ens reclamarà normalment garanties per a concedir l'ajornament (avals, hipoteques, etc...).

Com a requisits, en primer lloc, l'administració comprova que, efectivament, l'empresa presenta problemes reals de tresoreria. D'altra banda, tant Hisenda com la Seguretat Social valoren l'expedient de la companyia, comproven que no tinga deutes amb l'administració i que els seus problemes de liquiditat siguen reversibles i puga saldar el deute en el futur. Tot i això, cada cas s'estudia de manera individualitzada i els criteris per a acceptar o denegar una sol·licitud no són públics.

Si Hisenda o la Seguretat Social ens concedix l'ajornament, s'establirà un calendari de pagaments i es meritarà el corresponent interés de demora.

Si Hisenda o la Seguretat Social rebutja l'ajornament sol·licitat, s'haurà de fer front al pagament dels deutes en els terminis que ens indiquen, que seran normalment d'un mes i alguns dies.

 

2. Agència Tributària

Per a solucionar problemes puntuals de tresoreria, es poden ajornar deutes de caràcter tributari estatal, és a dir deutes davant l'Agència Tributària que se n'encarrega de la recaptació, tot i que no en depén. Amb els ajornament i fraccionaments de pagaments, Hisenda pretén ajudar els contribuents a complir les obligacions fiscals, per la qual cosa en etapes de dificultats com les actuals, no només s'incrementen les sol·licituds, sinó també les concessions d'estos fraccionaments i aplaçaments de pagaments.

 

DEUTES SUSCEPTIBLES D'AJORNAMENT

En primer lloc cal diferenciar quins deutes tributaris es poden ajornar i quins no. Com a norma general, no es poden ajornar aquells deutes que provenen de l'obligació de retenir impostos a compte de tercers, com per exemple el model 110 amb què es procedix a ingressar a Hisenda les quantitats retingudes a tercers per l'IRPF, com per exemple els pagaments a compte dels treballadors..

La resta de deutes o impostos si que és susceptible d'ajornament, excepte disposició en contra en la mateixa legislació de cada impost. Cal diferenciar dos tipus de deutes:

 

 • Deutes originats per una autoliquidació, com per exemple l'IVA, l'Impost de Societats o els pagaments a compte de l'Impost de Societats.
 • Deutes d'una altra naturalesa, com ara sancions, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, originats per liquidació de l'organisme emissor.

 

En ambdós casos, els ajornaments es poden sol·licitar en el període de pagament voluntari del deute que per al cas d'autoliquidacions correspon amb el període natural de presentació d'este, o bé per als deutes de caràcter tributari, en el termini de pagament en període voluntari, abans de la finalització del dit període. Quan es tinguen deutes en període executiu, o combinació d'ambdós, es podrà sol·licitar un ajornament conjunt de tots aquells deutes.

 

GARANTIES

 

L'AEAT diferencia dos tipus de deutes segons l'import:

 • Si són menors de 30.000 €[1]
 • Per a deutes superiors a 30.000 €, s'han de garantir obligatòriament amb un aval, garantia hipotecària, pignorativa o personal. Últimament i en resposta a la situació de crisi de liquiditat actual, l'AEAT accepta altres garanties, com drets de crèdit (les factures de clientes), o els immobles de l'empresa (valorats per un taxador independent).

Les sol·licituds d'ajornament han d'anar acompanyades d'una proposta de pla de pagaments del deute ajornat, justificació documental de no poder fer front al deute en el moment de venciment, preaval amb entitat financera o garanties que podem aportar en el cas de deutes superiors a 30.000 €.

 

INTERÉS

Si se'ns concedix l'ajornament, es produiran els interessos de demora corresponents, per cada un dels pagaments prefixats. En cas de deutes inferiors a 30.000€ per als què no s'exigix aval, per al 2015, està fixat en el 4'375%.

Per als deutes que sobrepassen els 30.000€, per al que sí que s'exigix avals, es devenga el tipus d'interés legal dels diners, que per a 2015 està fixat en el 3.5%.

Cal tenir en compte que l'IRPF no és susceptible d'ajornament en el període voluntari de pagament. Les opcions que tenim ací són el fraccionament en dos pagaments, en el cas que la declaració final ens resulte a pagar, i les dates de cada termini són: el 30 de juny per al 60% de l'import i el 40% restant, el 5 de novembre.

Respecte de les retencions, encara que com a regla general no són ajornables, tal com establix l'article 49 del Reglament General de Recaptació, es preveu la següent excepció: " Excepcionalment, podran concedir-se ajornaments per al pagament dels esmentats deutes quan es donen les circumstàncies a què es referix l'apartat 1 de l'article 53 d'este reglament"

 

El mencionat article 53 es referix a la dispensa de garanties i diu literalment:

 

 •  "L'òrgan competent podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les garanties exigibles quan el deutor manque de mitjans suficients per a garantir el deute i l'execució del seu patrimoni poguera afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva, o bé poguera produir greus menyscaptes per als interessos de la hisenda pública.
 •  En la resolució podran establir-se les condicions que s'estimen oportunes per a assegurar el pagament efectiu en el termini més breu i per a garantir la preferència del deute ajornat, així com el correcte compliment de les altres obligacions tributàries del sol·licitant. "

 

En la normativa de l'IRPF no estan reflectides en cap punt les condicions  en què es puguen ajornar les retencions, que seria el mecanisme legal per a poder ajornar l'obligació. Per la qual cosa es produïx una situació en la qual la interpretació de la norma tributària es deixa a la voluntat del funcionari de recaptació corresponent, per la qual cosa cal preguntar-se: Com avaluaran objectivament si una empresa és rendible a mitjà termini? Com comprovaran que una empresa té veritables dificultats de tresoreria?

De tota manera, en cas que no es puga realitzar el pagament en termini, tot i saber el probable resultat negatiu de la sol·licitud d'ajornament, hi ha una altra opció per a guanyar temps consistent a fer-ne la sol·licitud i així diferir el pagament fins al moment en què rebem la contestació denegatòria.

 

DOCUMENTS

Les empreses han de presentar tota la documentació que servisca per a justificar la necessitat d'ajornament. A més, han de proposar el període d'ajornament i els terminis d'amortització i, si cal, adjuntar a la sol·licitud el corresponent aval o garantia.


*MÉS INFORMACIÓ AEAT>>>>

3. Seguretat Social

En el pagament d'un deute amb la Seguretat Social hi ha la possibilitat de sol·licitar un ajornament, tenint sempre en compte que l'ajornament és un acte administratiu de caràcter rogat mitjançant el qual s'autoritza el pagament dels deutes de seguretat social fora del termini reglamentari d'ingrés, amb meritació d'interessos, i que permet considerar el deutor, en la mesura que es complisquen les condicions requerides, al corrent respecte dels deutes ajornats.

La sol·licitud d'ajornament de deute es pot presentar quan el subjecte preveja que la seua situació economicofinancera li impedirà efectuar l'ingrés dels deutes que estiguen en termini reglamentari d'ingrés. Allò que no pot sol·licitar és l'ajornament de quotes futures el termini reglamentari d'ingrés de les quals no ha arribat encara.

 

DEUTES SUSCEPTIBLES D'AJORNAMENT:

 • Qualsevol deute de seguretat social objecte de gestió recaptatòria en el dit àmbit, ja es tracte de quotes, recursos de distinta naturalesa a quotes, o recàrrecs sobre els anteriors.
 • Els recàrrecs sobre prestacions econòmiques a causa d'accidents de treball i malalties professionals originats per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball només podran ajornar-se quan es garantisquen íntegrament amb aval.

 

Són inajornables:

 • Quotes d'accidents de treball i malalties professionals.
 • Aportacions dels treballadors per compte d'altri o assimilats.

 

L'ingrés de les quotes inajornables haurà de fer-se, si no estiguera fet amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedisca l'ajornament.

 

GARANTIES

L'ajornament haurà d'assegurar-se mitjançant garantia suficient per a cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costos, excepte quan el total del deute ajornable siga igual o inferior a 30.000 euros, o quan, si el deute ajornable és superior a 30.000€ però inferior a 90.000 euros, s'acorde que se n'ingresse almenys un 30% del deute abans que hagen transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió, i la resta en els dos anys següents.

 

EFECTES DE L'AJORNAMENT

La concessió de l'ajornament, sempre que es complisquen les condicions establides en la resolució que el concedisca, tindrà els efectes següents:

 

 • Suspensió del procediment recaptatori, quant als deutes ajornats, i
 • Que el deutor siga considerat al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

 

INTERÉS

 

 • La concessió d'ajornament donarà lloc a la meritació d'interés, que serà exigible des de la seua concessió fins a la data de pagament, de conformitat amb el tipus d'interés legal dels diners que es trobe vigent en cada moment durant el període de durada de l'ajornament (per a 2015, el 3'5%)
 • En aquells ajornaments en els quals s'haja eximit el subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari, l'interés aplicable serà l'interés de demora (per a 2015 és del 4'375%)

 

TERMINI

 

El termini màxim per a l'amortització del deute és de cinc anys, però dependrà de l'import del deute i de les circumstàncies existents que es concedisca el màxim o un d'inferior.

 

DOCUMENTS

 

No hi ha un llistat de documents. L'administració pot sol·licitar documentació econòmica del sol·licitant depenent de com siga de complex l'expedient, de l'import del deute, de la naturalesa del subjecte responsable, etc…

 

 

4. Devolució mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit

 

 

INTRODUCCIÓ

Encara que òbviament no és l'ajornament d'un impost, s'ha considerat rellevant fer referència a esta novetat fiscal per les repercussions que sobre la liquiditat de les pimes pot tenir.

 

El procediment general de devolució que ha estat vigent fins a l'1 de gener de 2009 permetia la sol·licitud de devolucions a la fi de cada període de liquidació a un grup reduït de subjectes passius (grans empreses, exportadores, exportadores grans empreses). En la resta dels casos, les sol·licituds de devolució quedaven diferides a la declaració que havia de  presentar-se en l'últim període de liquidació, és dir, a  la fi d'any.

En el nou sistema, el règim general de devolucions (sol·licitud a la fi d'any del saldo pendent) es manté invariable i coexistix amb un nou règim que disposa la possibilitat, per a aquells contribuents que opten per això, d'aplicar un sistema de devolució mensual.

Amb este nou sistema es pretén evitar el cost financer que representava l'ajornament en la percepció de les devolucions, especialment en aquells períodes de declaració en què s'havien fet fortes inversions, o bé quan es té la intenció de començar l'exercici d'una activitat empresarial o professional.

El nou règim de devolució mensual s'obri a la gran majoria dels subjectes passius que han de tributar per l'IVA, amb independència de la naturalesa de les seues operacions i del volum d'estes (desapareix el límit que només permetia este sistema de devolució a les empreses exportadores), i molt especialment als empresaris o professionals que es convertisquen en tals, en la mesura que adquirisquen béns o servicis amb la intenció de destinar-los a l'exercici d'una activitat empresarial o professional.

Per a poder exercitar el dret a la devolució mensual, els subjectes passius hauran d'estar inscrits en un 'registre de devolució mensual'. La seua entrada s'articula a través d'una declaració censal específica, excepte per als subjectes passius que estigueren inscrits en el Registre d'Exportadors i altres operadors, per als quals la norma en preveu la inclusió automàtica.

Este registre és plenament compatible amb les entitats que tributen d'acord amb el règim especial del grup d'entitats, i es designarà, en este cas, l'entitat dominant com la competent per a sol·licitar l'alta, d'acord amb el caràcter de representant del grup.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL DE L'IVA

 

 • S'establix com un règim excepcional: el sistema general consistix a sol·licitar a finals d'any el saldo pendent de l'IVA que el subjecte passiu no haja pogut rescabalar-se amb anterioritat.
 • Mentre que en el règim anterior es produïa la devolució anual a partir de gener de l'any següent, ara es produirà la devolució mensual, mes a mes, durant l'any en curs, i la sol·licitud de devolució s'efectuarà al terme de cada període de liquidació.
 • És un règim voluntari que haurà de sol·licitar el subjecte passiu mitjançant la inscripció en el Registre de Devolució Mensual de l'IVA.
 • Els subjectes passius que opten per esta possibilitat hauran de liquidar l'IVA amb periodicitat mensual i les autoliquidacions es presentaran exclusivament per via telemàtica.
 • El model 303 de l'IVA substituïx els anteriors models 300 (trimestral ordinari), 320 (mensual ordinari de grans empreses), 330 (mensual d'exportadors) i 332 (mensual d'exportadors grans empreses).
 • La devolució que corresponga s'efectuarà exclusivament per transferència bancària al compte que indique a este efecte el subjecte passiu en cada una de les seues sol·licituds de devolució mensual.
 • Els subjectes passius estaran obligats a presentar una declaració informativa amb el contingut dels llibres registre IVA-IGIC, per cada període de liquidació de l'impost (model 340). L'esmentada declaració contindrà les dades anotades fins a l'últim dia del període de liquidació a què es referisca i haurà de presentar-se en el termini establit per a la presentació de l'autoliquidació de l'impost corresponent a l'esmentat període.

 

REQUISITS BÀSICS PER A SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE

 

 • Sol·licitar la inscripció en el registre en termini mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent. Els models tributaris en els quals se sol·licitarà la inscripció seran el model 036 i el model 039 de grups d'entitats IVA.
 • No realitzar activitats que tributen en el règim simplificat.
 • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries.
 • No trobar-se en algun dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d'identificació fiscal.
 • No haver sigut exclòs del registre en els 3 anys previs al de presentació de sol·licitud d'alta.
 • En el cas d'entitats acollides al règim especial del grup d'entitats, la inscripció en el registre només serà procedent quan totes les entitats del grup que apliquen l'esmentat règim especial així ho hagen acordat i reunisquen els requisits establits en este apartat. Les sol·licituds d'inscripció hauran de ser presentades a l'administració tributària per l'entitat dominant i hauran de referir-se a la totalitat de les entitats del grup que apliquen el règim especial.

No podrà tornar a sol·licitar-se la inscripció en el registre en el mateix any natural en què el subjecte passiu n'haguera sol·licitat la baixa. També, l'exclusió del registre determinarà la inadmissió de la sol·licitud d'inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que l'acorde.

 

TERMINIS PER A SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE

 

 • Les sol·licituds d'inscripció en el registre es presentaran durant el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagen de tenir efectes.
 • La inscripció en el registre es farà des del  dia 1 de gener de l'any en què haja de tenir efectes.
 • No obstant això, els subjectes passius que no hagen sol·licitat la inscripció en el registre en el termini establit en el paràgraf anterior, així com els empresaris o professionals que no hagen iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals, però hagen adquirit béns o servicis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de les dites activitats, podran igualment sol·licitar-ne la inscripció en el registre durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En ambdós casos, la inscripció en el registre tindrà efectes des de l'endemà d'aquell en què finalitze el període de liquidació de les esmentades declaracions-liquidacions.
 • La presentació de sol·licituds d'inscripció en el registre, fora dels terminis establits, en comportarà la desestimació i l'arxiu sense més tràmit que el de comunicació al subjecte passiu.

 

TERMINI DE RESOLUCIÓ

El subjecte passiu podrà entendre desestimada la sol·licitud d'inscripció en el registre si, transcorreguts tres mesos des de la presentació, no ha rebut notificació expressa de la resolució de l'expedient.

 

PERMANÈNCIA EN EL REGISTRE, BAIXA I EXCLUSIÓ

Permanència:

Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual estaran obligats a romandre en este almenys durant l'any per al qual es va sol·licitar la inscripció o, si es tracta de subjectes passius que hagen sol·licitat la inscripció durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques o d'empresaris o professionals que no hagen iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals, almenys durant l'any en què sol·liciten la inscripció i l'immediat següent.

Baixa:

Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre es presentaran en el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagen de tenir efectes.

En el supòsit d'un grup que aplique el règim especial del grup d'entitats regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l'Impost, la sol·licitud de baixa voluntària haurà de ser presentada a l'administració tributària per l'entitat dominant i haurà de referir-se a la totalitat de les entitats del grup que apliquen el règim especial; haurà de  presentar-se en el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de tenir efecte. Las solicitudes de baja voluntaria en el registro se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos.

Estaran obligats a presentar la sol·licitud de baixa en el registre els subjectes passius que incomplisquen el requisit de "no realitzar activitats que tributen en el règim simplificat". L'esmentada sol·licitud haurà de presentar-se en el termini de presentació de la declaració-liquidació corresponent al mes en què es produïsca l'incompliment, amb efectes des de l'inici de l'esmentat mes.

No podrà tornar a sol·licitar-se la inscripció en el registre durant el mateix any natural per al qual el subjecte passiu n'haguera sol·licitat la baixa.

Exclusió:

L'incompliment d'algun dels requisits exigits per a sol·licitar la inclusió en el Registre de Devolució Mensual, o la constatació de la inexactitud o falsedat de la informació censal facilitada a l'administració tributària, serà causa suficient per a la denegació de la inscripció en el registre o, en cas que es tracte de subjectes passius ja inscrits, per a l'exclusió per l'administració tributària de l'esmentat registre.

L'exclusió del registre tindrà efectes des del primer dia del període de liquidació en què s'haja notificat el respectiu acord.

L'exclusió del registre determinarà la inadmissió de la sol·licitud d'inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que l'acorde.

 

NORMATIVA

 

TRAMITACIÓ

Per a accedir a la devolució mensual de l'IVA serà imprescindible:

ü     Inscripció en el Registre de Devolució Mensual: presentació del model 036 obligatòriament per via telemàtica. "Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors" (marcant la casella 129) o model 039 "Comunicació de dades relativa al règim especial del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit" (casella 12). No caldrà la inscripció per als ja inscrits en el Registre d'Exportadors i Altres Operadors Econòmics.

ü     Presentació telemàtica de les autoliquidacions mensuals de l'IVA(model 303 "Impost sobre el Valor Afegit. Autoliquidació").

Presentació mensual del model 340 "Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres registre".ü     [1] [1] Ordre EHA/1030/2009, de 23 d'abril.

 

 

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible