El portal del comerciant

Ajornament de deutes amb la Seguretat Social

En el pagament d'un deute amb la Seguretat Social hi ha la possibilitat de sol·licitar un ajornament, tenint sempre en compte que l'ajornament és un acte administratiu de caràcter rogat mitjançant el qual s'autoritza el pagament dels deutes de seguretat social fora del termini reglamentari d'ingrés, amb meritació d'interessos, i que permet considerar el deutor, en la mesura que es complisquen les condicions requerides, al corrent respecte dels deutes ajornats.

La sol·licitud d'ajornament de deute es pot presentar quan el subjecte preveja que la seua situació economicofinancera li impedirà efectuar l'ingrés dels deutes que estiguen en termini reglamentari d'ingrés. Allò que no pot sol·licitar és l'ajornament de quotes futures el termini reglamentari d'ingrés de les quals no ha arribat encara.

 

DEUTES SUSCEPTIBLES D'AJORNAMENT:

 • Qualsevol deute de seguretat social objecte de gestió recaptatòria en el dit àmbit, ja es tracte de quotes, recursos de distinta naturalesa a quotes, o recàrrecs sobre els anteriors.
 • Els recàrrecs sobre prestacions econòmiques a causa d'accidents de treball i malalties professionals originats per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball només podran ajornar-se quan es garantisquen íntegrament amb aval.

 

Són inajornables:

 • Quotes d'accidents de treball i malalties professionals.
 • Aportacions dels treballadors per compte d'altri o assimilats.

 

L'ingrés de les quotes inajornables haurà de fer-se, si no estiguera fet amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedisca l'ajornament.

 

GARANTIES

L'ajornament haurà d'assegurar-se mitjançant garantia suficient per a cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costos, excepte quan el total del deute ajornable siga igual o inferior a 30.000 euros, o quan, si el deute ajornable és superior a 30.000€ però inferior a 90.000 euros, s'acorde que se n'ingresse almenys un 30% del deute abans que hagen transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió, i la resta en els dos anys següents.

 

EFECTES DE L'AJORNAMENT

La concessió de l'ajornament, sempre que es complisquen les condicions establides en la resolució que el concedisca, tindrà els efectes següents:

 

 • Suspensió del procediment recaptatori, quant als deutes ajornats, i
 • Que el deutor siga considerat al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

 

INTERÉS

 

 • La concessió d'ajornament donarà lloc a la meritació d'interés, que serà exigible des de la seua concessió fins a la data de pagament, de conformitat amb el tipus d'interés legal dels diners que es trobe vigent en cada moment durant el període de durada de l'ajornament (per a 2015, el 3'5%)
 • En aquells ajornaments en els quals s'haja eximit el subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari, l'interés aplicable serà l'interés de demora (per a 2015 és del 4'375%)

 

TERMINI

 

El termini màxim per a l'amortització del deute és de cinc anys, però dependrà de l'import del deute i de les circumstàncies existents que es concedisca el màxim o un d'inferior.

 

DOCUMENTS

 

No hi ha un llistat de documents. L'administració pot sol·licitar documentació econòmica del sol·licitant depenent de com siga de complex l'expedient, de l'import del deute, de la naturalesa del subjecte responsable, etc…

 

 

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible