El portal del comerciant

Menú:

Actuacions de la xarxa

AJUDES ALS NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Dades bàsiques

Títol: AJUDES ALS NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Organisme: VALÈNCIA
Data de inici: 12-02-2021

Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials a la ciutat de València i el manteniment dels comerços ja existents.

La finalitat d'aquestes subvencions és el suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb això fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat.

L'execució de les actuacions objecte d'ajuda i per tant, la data de les factures justificatives ha d'estar compresa entre l'1 d'agost de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

Són subvencionables les despeses derivades de lloguer de local comercial, implantació de sistemes de qualitat, cursos de formació comercial no reglada, participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic, auditories energètiques en l'empresa, màrqueting empresarial. etc.

Publicació oficial: BOP n. 29, de 12 de febrer de 2021.

Termini: Des de el 13 de febrer fins a el  4 de març de 2021, tots dos inclusivament.

Tornar al llistat de actuacions

Actuacions de la xarxa ()