El portal del comerciant

Noticies

 • 14 abril 2020
  COMERÇ ÉS VIDA. Recursos per a la digitalització del xicotet comerç
  Més informació
 • 14 abril 2020
  DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l

  DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

  DECRET LLEI 3/2020

  Més informació
 • 14 abril 2020
  TALLER DE CUINA EN STREAMING

  El taller, que realitzarà de manera gratuïta l’empresa Cocinillas Tallers de Cuina, s’emetrà en streaming, dijous que ve 16 d’abril a les 13:00h, a través del canal de YouTube de la pròpia empresa https://www.youtube.com/c/cocinillastalleresdecocina i en ell els participants podran realitzar un menú d’autèntica pasta italiana que podran degustar a casa.

  Des de l’àrea de Comerç, Consum i Mercat la seua regidora, Paqui Beltrá, agraïa a Cocinillas Tallers de Cuina per oferir a les famílies noveldenses un taller que “farà passar una estona agradable en aquest període de confinament” i informava que des de hui dimarts, 14 d’abril, es podran consultar els ingredients de la recepta en el perfil de Facebook de la AFIC www.facebook.com/adlnovelda

  Més informació
 • 14 abril 2020
  COVID-19: MESURES RESPECTE AL SUMINISTRE D'ENERGIA

  1. BONO SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE HAGEN CESSAT LA SEUA ACTIVITAT O HAGEN VIST REDUÏDA LA SEUA FACTURACIÓ A CONSEQÜÈNCIA DEL *COVID-19. (art. 28)

  Es crea un nou Bono Social elèctric al qual podran optar treballadors per compte propi o autònoms que, a conseqüència del *COVID-19, es troben en alguna d'aquestes situacions:

  • Han cessat la seua activitat totalment.
  • Han vist reduïda la seua facturació en almenys un 75% el mes anterior a la sol·licitud del Bo Social en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els termes establits en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
  • S'ha d'estar acollit al Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (*PVPC) i el subministrament per al qual el sol·licita, ha de correspondre a l'habitatge habitual. Si el subministrament per al qual se sol·licita el Bo Social està a nom d'una empresa o persona jurídica, serà necessari realitzar un canvi de titular perquè estiga a nom de la persona física.

  Per a poder optar a aquest Bo Social és necessari que la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanga siga igual o inferior a:

  • 18.799€ (2,5 x *IPREM de 14 pagues) si no hi ha menors en la unitat familiar.
  • 22.559€ (3 x *IPREM de 14 pagues) si hi ha un menor en la unitat familiar.
  • 26.318€ (3,5 x *IPREM de 14 pagues) si hi ha dos menors en la unitat familiar.

  Aquests límits són verificats per l'eina informàtica BOSCO del Ministeri per a la Transició Ecològica i es té en compte l'última renda anual disponible, que, en aquests moments és la de 2018.

  La data de fi d'aquest bo social serà quan deixen de concórrer les circumstàncies que hagen donat lloc al dret a percebre'l, estant obligat el consumidor a comunicar-les a la seua Comercialitzadora de Referència. En cap cas s'estendrà més de 6 mesos des de la seua meritació.

  La documentació a aportar serà la següent:

  • Formulari de sol·licitud del Bo Social amb les corresponents autoritzacions signades per part del titular o, en el seu cas, per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. El formulari de sol·licitud serà el que recull l'Ordre TEC/320/2020, de 3 d'abril, que desenvolupa determinats aspectes d'aquest nou Bono Social als autònoms afectats pel *COVID-19 i modifica el model del formulari de sol·licitud que es recollia en el Reial decret llei 11/2020
  • Fotocòpia del DNI o NIE del titular i de cadascun dels membres de la unitat familiar inclosos els menors de 14 anys que disposen d'ell.
  • Certificat d'empadronament en vigor del titular i de tots els membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia del llibre de família, en el cas que existisca unitat familiar.

  Documentació justificativa de la situació econòmica del treballador per compte propi:

  • En cas de cessament d'activitat: Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma) sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  • En cas de reducció de la facturació: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Aquells treballadors autònoms que no estiguen obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.
  • En el cas de CURENERGIA, la comercialitzadora de Referència del Grup Iberdrola i com a mesura facilitadora, si el sol·licitant no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no haguera facilitat. En cas de no facilitar aquests documents, es regularitzarà la facturació en *PVPC sense descomptes.
  • En el cas de sol·licituds de Navarra, s'aportarà a més la declaració de la renda del titular del subministrament o, en cas que el titular forme part d'una unitat familiar, declaracions de cadascun dels membres de la unitat familiar, relatives a l'últim període impositiu amb termini de presentació vençut, o certificat d'imputacions expedit per la Hisenda Foral de Navarra.
  • La documentació s'enviarà per correu electrònic a la Comercialitzadora de Referència. En el cas de *CURENERGÍA la direcció habilitada és: bonosocial@curenergia.es

  La Comercialitzadora de Referència enviarà un correu electrònic per a confirmar la recepció de la sol·licitud.

  El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tinga lloc la recepció de la sol·licitud completa.

  La Comercialitzadora de Referència avisarà al consumidor, en l'última factura que emeta abans del venciment del termini de 6 mesos, de la data de tal venciment, indicant-li que passa al *PVPC i que pot contractar el seu subministrament amb un comercialitzador en mercat lliure.

  2. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI, GAS NATURAL I AIGUA. (art. 29)

  Durant l'estat d'alarma no es podrà interrompre el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua a tots els consumidors en l'habitatge habitual.

  Es podrà interrompre el subministrament únicament per motius de seguretat.

  En cas que existisca ja un requeriment fefaent del pagament, durant l'estat d'alarma s'interrompen els terminis compresos entre aquest requeriment i la suspensió del subministrament per impagament.

  3. RESOLUCIÓ DE CONTRACTES SENSE PENALITZACIÓ (art. 36)

  Si, a conseqüència de les mesures vigents durant l'estat d'alarma, és impossible complir un contracte d'un producte o d'un servei, els consumidors tindran dret a resoldre el contracte durant 14 dies, sempre que no s'arribe a un acord entre les parts per a compensar-lo.

  Les compensacions podran ser bons o vals substitutoris al reembossament o opcions de recuperació del servei a posteriori.

  Si no s'arriba a un acord, es retornaran les quantitats abonades pel consumidor o usuari, excepte despeses incorregudes i degudament desglossats i facilitats al consumidor. El termini per a la devolució és de 14 dies màxim.

  En el cas de contractes de prestació de serveis, no es cobraran noves mensualitats fins que es puga prestar novament el servei, sense que es produïsca la finalització del contracte.

  4. FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS D'ELECTRICITAT PER A AUTÒNOMS I EMPRESES.(art. 42)

  Els punts de subministrament d'electricitat en els quals el titular siga un autònom o una empresa podran acollir a les següents mesures:

  En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d'aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el qual tenen contracte vigent, per a adaptar els seus contractes a les seues noves pautes de consum, sense penalització.

  Es poden realitzar modificacions de canvi de potència o de peatge d'accés encara que ja s'hagueren modificat durant els 12 mesos anteriors.

  En cas que el consumidor compte amb una autorització per a l'aplicació conjunta d'una única tarifa d'accés, encara que tinga dos punts de presa amb la mateixa tensió, (de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5.3.4t del Reial decret 1164/2001) podrà sol·licitar el canvi de potència o de peatge d'accés sense que siga necessària una resolució expressa de la Direcció General de Política Energètica i Mines, si bé els consumidors hauran de notificar a aqueixa Direcció General les sol·licituds realitzades als distribuïdors.

  Els autònoms han d'acreditar la seua condició d'autònoms mitjançant la seua alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable.

  Tres mesos després de finalitzar l'estat d'alarma, el consumidor podrà sol·licitar la reactivació del contracte o sol·licitar una nova modificació de potència o peatges d'accés. Aquestes reactivacions/modificacions s'hauran de realitzar en un termini de 5 dies naturals i sense cost per al consumidor excepte en els següents casos:

  • Pagaments per drets d'extensió per increments de potència contractada per damunt de la potència que tenia contractada abans de l'inici de l'estat d'alarma
  • Pagaments per supervisió d'instal·lacions cedides
  • Pagament d'actuacions sobre els equips de control i mesura si és necessari canviar-los
  •  

  5.FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL PER A AUTÒNOMS I EMPRESES.(art. 43)

  Els punts de subministrament de gas natural en els quals el titular siga un autònom o una empresa podran acollir a les següents mesures, sense cap cost:

  • Modificació del cabal diari contractat.
  • Inclusió en un escaló de peatge corresponent a un consum anual inferior.
  • Suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per a ell.
  • Tres mesos després de finalitzar l'estat d'alarma, el consumidor podrà sol·licitar la reactivació del contracte o sol·licitar una nova modificació de cabal o canvi d'escaló de peatges. Aquestes reactivacions/modificacions s'hauran de realitzar en un termini de 5 dies naturals i sense cost per al consumidor excepte quan siga necessari realitzar una posada en servei conseqüència d'un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.

   

  6. SUSPENSIÓ DE FACTURES D'ELECTRICITAT, GAS NATURAL I PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI PER A AUTÒNOMS I PIMES.(art. 44)

  Mentre estiga en vigor l'estat d'alarma, els autònoms o Pimes que siguen titulars de punts de subministrament d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli, podran sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que corresponguen a períodes de facturació que continguen dies integrats en l'estat d'alarma.

  Aquesta sol·licitud s'haurà de realitzar per canals que no requerisquen desplaçament físic.

  Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, les quantitats degudes es regularitzaran en parts iguals en les factures emeses en els 6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

  Els autònoms i empreses que s'acullen a la suspensió de la facturació no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s'haja completat aquesta regularització.

  En la confiança que prompte superarem aquesta situació entre tots, esperem que aquesta informació puga resultar-los d'utilitat i quedem a la seua disposició per a aclarir qualsevol informació, dubte o consulta.

  Per a consultar el REIAL DECRET pot accedir ACI

  Més informació
 • 14 abril 2020
  BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL

  GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL

  Més informació
 • 13 abril 2020
  BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. Actualización 11 de abril de 2020

  https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

  Més informació
 • 11 abril 2020
  DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la decla

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf

  Més informació
 • 09 abril 2020
  INSTRUCCIONS SOBRE AJUDES DE LA GENERALITAT PER A AUTÒNOMS PEL COVID-19

   En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-del-ocupacio) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al que ací es descriu serà inadmesa

  RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2020 del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es dicta la Instrucció núm. 1 sobre l’aplicació del Decret 44/2020, de 3 d’abril, del consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID-19

  Instrucció núm. 1 

  RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2020 del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es dicta la Instrucció núm. 2 sobre l’aplicació del Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les Bases Reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID-19

  Instrucció núm. 2 

   

  Més informació
 • 09 abril 2020
  BONO SOCIAL PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS - IBERDROLA
  Més informació
 • 09 abril 2020
  Comercços de Picanya amb servei especial - COVID-19

  Consulta la relació de comerços ací. yes

  (Actualització permanent)

  Més informació
 • 08 abril 2020
  Economía e Ivace proponen un modelo de acción para iniciar los planes de reconversión o reflotación de los sectores industriales de la Comunitat

  http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853639

  Més informació
 • 08 abril 2020
  PLA EXPRÉS DE FORMACIÓ ONLINE EN COMERÇ ELECTRÒNIC

  PLA EXPRÉS DE FORMACIÓ ONLINE EN COMERÇ ELECTRÒNIC

   

  Las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, a través de la Oficina PATECO y dentro de la iniciativa Comercio es Vida, han llegado a un acuerdo con Universidad Ecommerce para poner en marcha el Plan Exprés de formación online en comercio electrónico, cuyo objetivo es ayudar a la afrontar la crisis del coronavirus a las pymes del comercio y la artesanía.

  Contarás con acceso totalmente gratuito a todos los cursos del Campus online. Aprende lo que necesitas saber para vender online hoy en día con garantías.

  Tendrás una formación focalizada en dar herramientas, consejos y asesoramiento para que puedas lanzar o reforzar tus canales de comercio electrónico lo antes posible, como medida para paliar el confinamiento y el cierre forzoso de muchos negocios por causa de la crisis del coronavirus.

  Al finalizar tu formación exprés recibirás los correspondientes Diplomas de Certificación, para completar tu currículum y demostrar tus conocimientos en ecommerce.

  Para acceder al Plan de Formación tu empresa o comercio debe cumplir los siguientes requisitos:

  Tener su sede social en la Comunitat Valenciana.

  Ser microempresa o pequeña empresa, (hasta 50 empleados y hasta 10 millones de euros/año).

  Pertenecer al sector comercial minorista o artesano.

  En el caso del comercio minorista, se debe contar con al menos un punto de venta físico, aunque en este momento esté cerrado.

  Este Plan NO está dirigido a aquellas empresas que únicamente venden online, sino a la digitalización de comercios físicos.

  Hay un límite de dos participantes por empresa.

  El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para poder acceder al Plan

  El plan acelerado de formación online en comercio electrónico se desarrollará hasta el 31 de mayo de 2020. Durante este período tendrás acceso a todos los beneficios de este plan, de forma gratuita.

  Las condiciones aquí indicadas son válidas para las 300 primeras empresas inscritas, que cumplan con los requisitos de adhesión. Estas empresas accederán de manera gratuita al plan completo

  Más información e inscripción

  Més informació
 • 08 abril 2020
  Línies de finançament bonificada IVF (Institut Valencià de Finances).

  A fi que les empreses valencianes disposen de liquiditat es destinen 17 milions d'euros perquè l'IVF puga reforçar la labor de prestació d'avals.

  Al temps, es van a adoptar mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits ja concedits per l'entitat i es van a modificar les condicions de les seues línies de finançament bonificades perquè, a més d'anar dirigides al finançament de projectes d'inversió, també puguen cobrir necessitats de liquiditat lligades a la reposició de capital circulant.

  L'IVF podrà destinar els beneficis de l'exercici anterior a la bonificació del finançament que concedisca en el present exercici. D'esta manera, podrà atorgar als titulars dels seus préstecs una bonificació de fins al 30% del capital i podent igualment bonificar el cost dels avals atorgats per entitats financeres a autònoms amb domicili social o operatiu en la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, l'IVF podrà concedir crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat. Estes operacions financeres es regiran per la seua normativa específica i estaran subjectes a dret privat.

  Més informació: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/lineas-financiacion-bonificada-ivf-instituto-valenciano-finanzas-modificaciones-hacer-frente-covid

  Més informació
 • 08 abril 2020
  Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.
  Més informació
 • 08 abril 2020
  AVALS I FINANÇAMENT. (ICO per a empreses i autònoms)

  Pel que disposa el RD 8/2020, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedida per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per a atendre les seues necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

  El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros.

  En Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms.  Este primer tram té un import de 20.000 milions d'euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d'autònoms i pimes.

  - Podran sol·licitar estos avals les empreses i autònoms afectats per la crisi del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estigueren en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades després de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

  - L'aval garantirà el 80% de l'import de cada un dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d'empreses, l'aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

  - L'aval emés tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys.

  - El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

  - Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per als seus operacions fins al 30 de setembre de 2020.  Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb què l'ICO haja subscrit els corresponents acords de col·laboració.

  - Les entitats financeres es comprometen a mantindre els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficien d'estos avals en línia amb els costos aplicats abans de l'inici de la crisi del COVID-19.

  - També assumixen el compromís de mantindre, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resulten avalats.

  Més informació: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/linea-avales-y-financiacion-real-decretoley-82020-17-marzo

  Més informació
 • 08 abril 2020
  AJUDA TREBALLADORS AUTÒNOMS

  Personas trabajadoras autónomas de la Comunitat Valenciana, incluidas aquellas personas que sean socias trabajadoras en Cooperativas de Trabajo Asociado

  Estas subvenciones no requerirán justificaciones, más allá de la presentación de la documentación incluida en la solicitud de la misma, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la convocatoria, íntegramente.

  • Subvención por una sola vez:

   

  • 1.500 € para las personas autónomas obligadas a la suspensión de actividades por el Real decreto 463/2020.

   

  • 750 € resto de casos incluidos en la convocatoria (punto 2, del apartado “Requisitos y obligaciones” del presente resumen).

   

  Esta ayuda es compatible con la bonificación de cuotas a la Seguridad Social, y con la prestación extraordinaria estatal para trabajadores autónomos afectados por la crisis del Covid-19.

  Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad pública o privada, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

  Solicitud telemática y documentación necesaria: www.labora.gva.es“EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas Covid-19”. Firma electrónica avanzada necesaria.

  CUADRO-RESUMEN

  Més informació
 • 08 abril 2020
  PRESTACIÓ EXTRARORDINARIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT.

  El REIAL DECRET LLEI 8/2020 establix la possibilitat per als treballadors per compte propi o autònoms sol·licitar la prestació per cessament d'activitat. Esta prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora de l'autònom. Pot acollir-se qualsevol persona que es trobe en el REPTA, ja siga persona física, soci d'una societat, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, familiar col·laborador, etc. En este mateix RD Llei s'estable la possibilitat de realitzar un ERTE entre els seus treballadors a fi d'alliberar a l'empresario de la càrrega del pagament de les nòmines i seguretat social dels treballadors durant el temps que dure l'Estat d'Alarma.

  La prestació extraordinària de cessament d'activitat es gestionarà per les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social i, si és el cas, pel SEPE/ISM, d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 346 del TRLGSS, l'inici i el fi de la percepció de la mateixa serà comunicat per aquelles a esta TGS.

  Més informació: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/real-decretoley-82020-17-marzo-medidas-urgentes-extraordinarias-hacer-frente-impacto-economico-y-social-covid19-2

  Més informació
 • 08 abril 2020
  EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

  https://ayudasautonomos.gva.es/

  Més informació
 • 08 abril 2020
  CAMBRA DE COMERÇ "Comerç és vida"
  Més informació

 • Pàgina 1 de 510

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 10199 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible