El portal del comerciant

Preguntes freqüents

 • ¿QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR EN LES PROMOCIONS DE VENDES?

  Per a poder practicar una promoció comercial és necessari que els articles hagen format part de les existències prèviament, sense que puguen ser adquirits únicament per a incloure's en les promocions, salve en el cas dels establiments dedicats en exclusiva a la venda de saldos.

  És obligatori disposar d'existències suficients per a plantar cara a la venda. Per això el comerciant haurà de:

  • Contar en tota promoció o publicitat de promoció de vendes amb les existències necessàries per a satisfer la demanda previsible dels consumidors, excepte en les vendes en liquidació.
  • Es considera que la promoció no satisfà la demanda previsible quan les existències no són suficients per a cobrir la demanda d'un dia complet d'obertura, sense perjudici del disposat sobre la durada de les rebaixes.
  • La durada de la promoció haurà d'indicar-se en els envasos dels productes en els quals es promocionen regals. En aquest cas, el fabricant o el comerciant si escau estaran obligats al lliurament de la cosina si el consumidor va adquirir el dret a ella mentre els productes han estat exposats a la venda, encara que haguera caducat la promoció.
  • Respecte als articles promocionats, cap destacar que:
   • El comerciant no pot limitar el nombre d'unitats d'article promocionat per client.
   • Tampoc podrà variar el preu com resposta a un increment de vendes.
   • Quan no es puga satisfer tota la demanda, no es podran establir criteris discriminatoris de preferències entre els compradors.
   • Quan les promocions no arriben a la meitat de l'inventari no podran realitzar-se amb caràcter general.
   • Els articles promocionats han de trobar-se clarament separats de la resta de promocions o articles de l'establiment.

 • ¿QUIN S'ENTÉN PER VENDA EN REBAIXES ?

  Venda en rebaixes

  La venda en rebaixes és la que es realitza en ocasió del canvi d'estació o del fi de temporada, en la que els articles s'oferixen, en el mateix establiment en què s'exercix habitualment l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de la dita venda.

   

  Articles sobre els quals s'aplica

  Poden ser objecte de rebaixa tots els articles de l'establiment o només els de determinades seccions, sempre que hagen sigut posats a la venda a un preu ordinari superior al que s’oferix com a rebaixat i han de formar part de les existències amb un mes d’antelació respecte de la data d’i nici de les rebaixes.

  Periode de rebaixes

  Les vendes en rebaixes podran tenir lloc en els periodes estacionals de major interés comercial segons el criteri de cada comerciant.

  El comerciant decidirà lliurement la duració de les rebaixes.

  Comunicació a la Conselleria

  La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

  Informació al púbic i publicitat

  Tant en la publicitat anterior com durant les rebaixes, així com en la presentació dels productes en l'interior dels locals comercials, la reducció dels preus haurà de manifestar-se exhibint el nou preu junt amb el preu habitual aplicat pel comerciant. No obstant això, quan es tracte d'una reducció percentual d'un conjunt d'articles que figuren en l'interior de l'establiment, bastarà amb l'anunci genèric de la reducció sobre el preu habitual, sense necessitat que conste individualment en cada article.

    S'anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca en l'establiment, la duració del període de rebaixes per mitjà de la indicació des de l'inici de cada temporada, de les dates de començament i final del període d'estes.

  Normativa

  Títol V de laLlei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.488, de 25 de març)

    Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. (BOE núm. 287, de 30 de novembre).

  Titule V del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 • ¿QUÈ NO ÉS VENDA EN REBAIXES ?

  No és venda en rebaixes:

  a) la promoció d'articles amb obsequi o prima

  b) la d'articles venuts conjuntament a un preu especial

  c) la venda d'articles amb un preu reduït que no s'hagueren oferit al preu normal amb anterioritat

  d) la venda a preus reduïts de productes deteriorats

  e) la venda de productes dissenyats específicament per a vendre's a preu reduït

 • ¿QUIN S'ENTÉN PER SALDOS O VENDA DE RESTES?

  Són les vendes d'articles amb un valor de mercat disminuït a causa de la deterioració, desús o obsolescència dels mateixos. Les vendes de saldos haurien de anuciarse necessàriament amb la denominació "venda de saldos" o "venda de restes"

  Complint aquestes condicions, tot comerciant podrà vendre els seus propis saldos de forma permanent sempre que es troben degudament separats de la resta d'articles i promocions.

  Els establiments dedicats permanent i exclusivament a la venda de saldos haurien d'indicar-lo en l'exterior. Solament aquests establiments poden saldar articles aliens o adquirits específicament per a ser venuts com saldos.

  Des de la Llei 3/2011 de 23 de març de la Generalitat,de comerç de la Comunitat Valencian,  no existeix l'obligatorietat de comunicació a la Direcció general competent en matèria de comerç.

 • ¿QUIN S'ENTÉN PER VENDES EN LIQUIDACIÓ ?

  S’entén per venda en liquidació la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb esta denominació o una altra d’equivalent, té lloc en execució d’una decisió judicial o administrativa, o és duta a terme pel comerciant o per l’adquirent per qualsevol títol del negoci d’aquell en algun dels casos següents:

  -Cessació total o parcial de l’activitat de comerç. En el supòsit de cessament parcial haurà indicar-se la classe de mercaderies objecte de liquidació.

  -Canvi de ram de comerç o modificació substancial en l’orientació del negoci.

  -Canvi de local o realització d’obres d’importància en este.

  -Qualsevol supòsit de força major que cause greu obstacle al normal exercici de l’activitat comercial.

  Articles sobre els quals s'aplica

  No podran ser objecte de liquidació aquells articles que no formaren part de les existències de l’establiment un mes abans de l’inici d’esta, o aquells que van ser adquirits pel comerciant a fi d’incloure’ls en la mateixa liquidació.

  No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similars a l'anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan aquesta última tinga lloc en execució d'una decisió judicial o administrativa, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.

  Duració

  El període de liquidació serà com màximo d'un any

  Comunicació a la Conselleria

  La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

  Informació al púbic i publicitat

  En cap cas l’oferta podrà induir el comprador a creure que la venda en liquidació es fa a preus reduïts quan la reducció no siga certa en relació amb es preus habitualment aplicats abans de la liquidació.

    En el supòsit de cessament parcial haurà indicar-se la classe de mercaderies objecte de liquidació.

 • ¿QUIN S'ENTÉN PER VENDES AMB OBSEQUI ?

  vendes amb obsequi

  Consisteixen a oferir als compradors altre producte o servei gratuït o a preu especialment reduït amb la finalitat de promoure les vendes

  Comunicació a la Conselleria

  No precisen de comunicació a la Conselleria.

  Informació al púbic i publicitat

  Quan el lliurament de l'obsequi se supediti a vals, cupons o altres, es donarà a conèixer de forma precisa l'objete del .l'obsequi i les condicions per a l'obtenció

  En cas de sortejos o concursos,  les bases seran accessibles als destinataris.

  Els obsequis o incentius que no es lliurin de manera immediata deuran lliurar-se al comprador en el termini màxim de tres mesos des que el comprador va complir amb els requisits per a obtenir-los.

  En cas d'oferta conjunta de dos productes diferents que també es venen per separat, el comprador deurà beneficiar-se duna reducció de preu que resultarà de comparar el preu global amb els preus individuals.

  Les bases per les quals es regiran els concursos, sortejos o similars, haurien de constar en l'envas o embolcall del producte que es tractii o, quan no sigui possible reproduir-les en la seva integritat, estar degudament acreditades davant Notario i ser accessibles per a les seves destinataris en els termes assenyalats en l'article 64. En la publicitat ha de fer-se esment expres a l'exitència d'aquester bases, així com al procediment per a la seva obtenció

 • ¿QUÈ ÉS UNA VENDA AMB PÈRDUA ?

  És la venda prohibida, tant majorista com minorista, quan el preu aplicat a un producte siga inferior al d'adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que figuren en la mateixa, o al de reposició si aquest fóra inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l'article haguera estat fabricat pel propi comerciant, incrementats, en les quotes dels impostos indirectes que graven l'operació. No es computaran, a l'efecte de la deducció en el preu que es refereix el paràgraf anterior, les retribucions o les bonificacions de qualsevol tipus que signifiquen compensació per serveis prestats. Pot realitzar-se quan, el comerciant tinga per objectiu arribar a els preus d'un o diversos competidors amb capacitat per a afectar, significativament, a les seues vendes, o es tracte d'articles peribles en les dates pròximes a la seua inutilització.

T'interessa

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2017 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible