El portal del comerciant

El que cal saber com a comerciant

 • ¿QUÈ ÉS LA PUBLICITAT IL·LÍCITA ?

  D'acord amb l'article 3 de la Llei 34/88, general de publicitat, és il·lícita:

  La publicitat que atempte contra la dignitat de la persona o vulnere els valors i drets reconeguts en la Constitució, especialment els referits en els articles 18 i 20, apartat 4. S'entendran inclosos els anuncis que presenten a les dones de forma vexatòria, ja siga per la utilització del seu cos o de parts del seu cos com simple objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, o bé per la seua imatge associada a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments de l'ordenament i coadjuven a generar la violència a la qual es refereix la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

  • La publicitat enganyosa (veure apartat següent).
  • La publicitat deslleial (articles 6 i 6 bis):
  • La qual pel seu contingut, forma de presentació o difusió provoca el descrèdit, denigración o menyspreu directe o indirecte d'una persona o empresa o dels seus productes, serveis o activitats.
  • La qual indueix a confusió amb les empreses, activitats, productes, noms, marques o altres signes distintius dels competidors.
  • La publicitat comparativa –publicitat que al·ludeix explícitament o implícitament a un competidor o als béns o serveis que ofereix– quan no s'ajuste a uns requisits que fixa la Llei 34/88 (p. ex.: quan els béns o serveis comparats no tinguen la mateixa finalitat; quan la comparança no es realitze de manera objectiva entre una o més característiques essencials, pertinents o verificables; etc.).
  • La publicitat subliminal. La llei la defineix com aquella que mitjançant tècniques de producció d'estímuls d'intensitats frontereres amb els llindars dels sentits o anàlogues, puga actuar sobre el públic destinatari sense ser conscientment percebuda. Cal indicar que no hi ha hagut, fins al moment, cap sentència judicial, ni resolució de l'Administració ni de cap associació d'autorregulació que faça referència a aquest supòsit de ilicitud.
  • Aquella que infringisca el disposat en la normativa que regule la publicitat de determinats productes, béns, activitats o serveis.

  I als 5 supòsits de ilicitud esmentats, la doctrina sol afegir dues més:

  • La publicitat prohibida, referida a la prohibició legal de fer publicitat de determinats tipus de productes i/o en determinats tipus de mitjans (cas de la publicitat del tabac en qualsevol mitjà, de la publicitat de begudes amb graduació alcohòlica superior a 20º en televisió, etc.). Altres exemples estarien referits no solament a la prohibició genèrica de fer publicitat d'un producte, sinó a les prohibicions referides a la presència de determinades informacions en la publicitat (el cas més obvi és el de la norma sobre publicitat de productes amb pretesa finalitat sanitària).
  • La publicitat inauténtica o encoberta: aquella que enganya sobre la naturalesa publicitària del missatge (el receptor de la publicitat no és conscient que està davant un missatge publicitari).

 • ¿QUÈ ÉS LA PUBLICITAT ENGANYOSA?

  Es defineix com la publicitat que "de qualsevol manera, inclosa la seua presentació, indueix o pot induir a errors als seus destinataris, podent afectar al seu comportament econòmic, o perjudicar o ser capaç de perjudicar a un competidor" (art. 4 de la Llei 34/88 LGP). S'indueix a error quan, de la interpretació o captació global de la publicitat, ens fem una idea o expectativa que no es correspon amb la realitat de l'oferta (característiques del producte/servei o condicions d'adquisició o obtenció). En la consideració d'una publicitat enganyosa el que té importància és el que entenem, no el que se'ns diu literalment, tenint en compte que la forma com se'ns transmet un missatge –expressions, imatges, composició gràfica, informació omesa o oculta– és la qual pot generar en nosaltres, com destinataris o destinatàries, una determinada interpretació o idea.

T'interessa

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2017 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible