El portal del comerciant

El que cal saber com a comerciant

 • QUINES OBLIGACIONS TINC COM A COMERCIANT DETALLISTA?

  Hi ha tres tipus d’obligacions a les quals per llei està subjecte el comerciant detallista: obligacions genèriques, obligacions bàsiques davant dels consumidors i exhibició de preus.

 • QUINES SÓN LES OBLIGACIONS GENÈRIQUES?

  Les obligacions genèriques: són un conjunt de deures que ha de complir el comerciant.

  •  Amb caràcter general les establides per les normes relatives als béns la venda dels quals oferixen. En especial, han de complir-se les normes relatives a la composició dels productes, l’etiquetatge i la seguretat d’estos, així com les especials del sector o sectors comercials que constituïsquen l’objecte de la seua activitat, i retirar del seu establiment els béns que no compliren les esmentades normes.
  •  Acreditar davant l’administració competent estar en possessió de les autoritzacions i llicències que els siguen exigibles.
  •  Trobar-se al corrent en el pagament dels tributs de qualsevol classe dels quals resulten subjectes passius.
  •  Complir les normes de protecció dels drets de consumidors i usuaris.

 • QUINES SÓN LES OBLIGACIONS BÀSIQUES DAVANT DELS CONSUMIDORS?

  Les obligacions bàsiques davant dels consumidors: sense perjudici de la normativa general i autonòmica en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, els comerciants hauran de complir els següents aspectes:

  • Exhibir juntament amb els articles els corresponents preus de venda al públic.
  •  Lliurar factura, rebut o document acreditatiu de l’operació realitzada, degudament desglossat, si és el cas, llevat que el consumidor en renuncie expressament al lliurament.
  •  Tenir a disposició dels consumidors fulls de reclamacions.
  •  Lliurar document de garantia en qualsevol venda d’articles de naturalesa duradora.
  •  Portar a cap les seues activitats de promoció sense incórrer en formes de publicitat il·lícita, en particular, sense incórrer en publicitat enganyosa.
  • Fer contracte amb els consumidors sense existència de clàusules abusives.
  • Comercialitzar articles segurs i amb un adequat servici d’assistència

 • ES POT EXERCIR L’ACTIVITAT DE COMERÇ DETALLISTA DESPRÉS D’UNA LIQUIDACIÓ?

  La durada màxima de la venda en liquidació serà d'un any

  No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similiares a l'anterior, en el curs dels 3 anys següents, excepte quan aquesta última tinga lloc en execució de decisió judicial o administratitva, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.

  (art. 28 del RD-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat)

 • QUÈ ÉS EL REGISTRE D’ACTIVITATS COMERCIALS?

  El Registre d'Activitats Comercials (RAC) ha estat suprimit pel decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)

 • ¿QUINES AUTORITZACIONS I COMUNICACIONS PRÈVIES HA DE REALITZAR EL COMERCIANT?

  El comerciant ha de sol·licitar autorització de la conselleria competent en matèria de comerç per a:

  • 1. L’obertura, modificació o ampliació de grans superfícies, és a dir, establiments que tinguen una superfície de venda igual o superior a 1.000 metres quadrats, o en poblacions de menys de 40.000 habitants, els que tinguen una superfície igual o superior a 600 metres quadrats.
  • 2. Realitzar venda domiciliària i venda a distància (incloses les que es realitzen a través d’Internet). Omplir imprés de sol·licitud RAC-03 i documentació que se n’especifica al dors, segons la modalitat de venda.
  • 3. Vendes directes en recintes firals amb retirada de mercaderia
  • El comerciant ha de comunicar a la conselleria competent en matèria de comerç, almenys amb un mes d’antelació, la realització de les activitats de promoció següents:
  • 4. Vendes en liquidació.
  • 5. Vendes de saldos.
  • En tot cas, s’haurà de sol·licitar autorització o llicència a l’ajuntament corresponent per a:
  • 6. L’obertura d’un establiment comercial (també en els casos en què tinga autorització de la conselleria com a gran superfície).
  • 7. Realitzar venda ambulant.

T'interessa

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2017 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible